Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 30 november 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto 5 euro", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 1 euro", "Presto 3 euro", "Presto 5 euro", "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro"

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003403
pub.
30/11/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/25/2015003403/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014003340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 2 euro » en « Presto 5 euro », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro » sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto 5 euro", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 1 euro", "Presto 3 euro", "Presto 5 euro", "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014003340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 2 euro » en « Presto 5 euro », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro » sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto 5 euro", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 1 euro", "Presto 3 euro", "Presto 5 euro", "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro";

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/09/2010 numac 2010203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2009-2010 sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 19 oktober 2015;

Gelet op het advies 58.326/2 van de Raad van State, gegeven op 16 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, derde lid, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014003340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 2 euro » en « Presto 5 euro », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro » sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto 5 euro", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 1 euro", "Presto 3 euro", "Presto 5 euro", "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro", wordt vervangen als volgt : "Spel 2 : 1° kent een lot toe van ofwel 8 euro als het spelsymbool bedoeld in het tweede lid een "bundel bankbiljetten" of een "stuur" voorstelt, ofwel van 20 euro wanneer het spelsymbool bedoeld in het tweede lid een "goudstaaf " of een "auto met steekvlam" voorstelt.In de nabijheid van de speelzone is een legende afgedrukt die deze twee respectievelijke winnende spelsymbolen voorstelt met de lotenbedragen die zij toekennen. 2° is niet-winnend wanneer het spelsymbool bedoeld in het tweede lid niet overeenstemt met één van de twee respectievelijke winnende spelsymbolen bedoeld in 1°."

Art. 2.Artikel 13, derde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Spel 2 : 1° kent een lot toe van ofwel 15 euro wanneer het spelsymbool bedoeld in het tweede lid een "bundel bankbiljetten" of een "autoportier" voorstelt, ofwel 25 euro wanneer het spelsymbool bedoeld in het tweede lid een "goudstaaf" of een "stuur" voorstelt, ofwel 50 euro wanneer het spelsymbool bedoeld in het tweede lid een "diamant" of een "auto met steekvlam" voorstelt.In de nabijheid van de speelzone is een legende afgedrukt die deze drie respectievelijke winnende spelsymbolen voorstelt met de lotenbedragen die zij toekennen. 2° is niet-winnend wanneer het spelsymbool bedoeld in het tweede lid niet overeenstemt met één van de drie respectievelijke winnende spelsymbolen bedoeld in 1°."

Art. 3.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Spel 3 omvat een speelruimte die bestaat uit twee duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzones.

Op de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone staat de vermelding "UW SLEUTEL-VOTRE CLE-IHR SCHLÜSSEL" of « UW SYMBOOL-VOTRE SYMBOLE- IHR SYMBOL ».

Op de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone staat de vermelding "WINNENDE SLEUTELS-CLES GAGNANTES-GEWINNENDE SCHLÜSSEL" of « WINNENDE SYMBOLEN-SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN-GEWINNSYMBOLE ».

Op de ondoorzichtige deklaag die de in het tweede en het derde lid bedoelde speelzones bedekt, kan er bovendien, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

De speler krast de volgende ondoorzichtige deklagen af : 1° degene welke de in het tweede lid bedoelde speelzone bedekt, waarna een spelsymbool dat een sleutel voorstelt, en eventueel de vermelding "UW SLEUTEL-VOTRE CLE-IHR SCHLÜSSEL" of « UW SYMBOOL-VOTRE SYMBOLE-IHR SYMBOL » verschijnt;2° degene die de in het derde lid bedoelde speelzone bedekt, waarna het volgende verschijnt : a) eventueel de vermelding "WINNENDE SLEUTELS-CLES GAGNANTES-GEWINNENDE SCHLÜSSEL" of « WINNENDE SYMBOLEN-SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN-GEWINNSYMBOLE »;b) twee spelsymbolen, welke telkens de afbeelding van een verschillende sleutel voorstellen, waaronder een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag is vermeld, voorafgegaan door het symbool " €", en uitgekozen onder de in artikel 10 bedoelde loten. Spel 3 is een winnend spel wanneer het in het vijfde lid, 1°, bedoelde spelsymbool identiek is aan één van de twee spelsymbolen bedoeld in het vijfde lid, 2°, b). In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag dat wordt vermeld onder het spelsymbool waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Spel 3 is altijd een verliezend spel wanneer het niet het specifieke kenmerk vertoont dat wordt bedoeld in het zesde lid."

Art. 4.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede en derde lid worden vervangen als volgt : "Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnen er vijf spelsymbolen die geheel of gedeeltelijk kunnen wisselen, en die de afbeelding van respectievelijk een "hangslot" of een "gevarendriehoek" en/of respectievelijk een "beurs" of een "beker" voorstellen. De volgende terminologie wordt afgesproken : 1° "winnend spelsymbool" : het symbool met de afbeelding van een "beurs" of een "beker";2° "niet-winnend spelsymbool" : het symbool met de afbeelding van een "hangslot" of een gevarendriehoek".3° in het vierde lid worden de woorden "spel 3" vervangen door de woorden "spel 4".

Art. 5.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : "Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot, voorzien in artikel 10."

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidende : "Art.17/1. Ieder spelsymbool bedoeld in de artikelen 13, 14 en 15 kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd."

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/2 ingevoegd, luidende : "Art.17/2. Indien een onregelmatigheid, van welke aard ook, in de vorm of de inhoud van een biljet, niet overeenkomstig de regels van dit besluit toelaat om eenduidig vast te stellen of een biljet winnend dan wel verliezend is, of om eenduidig het eventuele lotenbedrag vast te stellen, dan is het betreffende biljet nietig. De houder van een dergelijk nietig biljet heeft het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij."

Art. 8.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : "Deze controlevermeldingen worden gebruikt om, onder meer aan de hand van een informaticasysteem, na te gaan of het biljet dat wordt ingediend om een lot te bekomen, authentiek en geldig is, of het al dan niet winnend is, om het eventuele lot na te gaan en, indien nodig, voor de digitale reconstructie van het biljet. Indien deze controlevermeldingen een resultaat geven dat niet overeenstemt met de gegevens op het biljet, dan is het biljet nietig en heeft de houder ervan het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij. Indien het gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een bedrog of verkeerde manipulatie van het biljet, brengt dit de nietigheid mee van het biljet, zonder enig recht op een inruiling of een terugbetaling."

Art. 9.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^