Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003431 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2013 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 25/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003432 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2012 type wet prom. 25/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003433 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2011 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 25/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003434 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2010 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 25/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003435 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2009 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015003403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto 5 euro", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 1 euro", "Presto 3 euro", "Presto 5 euro", "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro" type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 november 2015 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbuffer-percentage type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk Besluit tot aanwijzing van de Belgische Commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015018395 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015018394 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, §§ 1 en 11, en 17bis, § 1, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015018383 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en diergeneeskundig gebruik en het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 2015 houdende benoeming van leden van Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015205477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015205713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 14/03/2016 numac 2016000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vastlegging van de verdere controlemaatregelen na ontmanteling betreffende de THETIS onderzoeksreactor van de Universiteit Gent te Gent in toepassing van artikel 2.25 van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 waarbij de Universiteit Gent vergund wordt om de THETIS onderzoeksreactor te ontmantelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015007296 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2015 - januari 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 04/04/2016 numac 2016024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 08/02/2016 numac 2016200319 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 08/02/2016 numac 2016200322 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 08/02/2016 numac 2016200321 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende wijzigingen inzake delegaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 7 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de Dienst « Dynamo International - Service mobilité, jeunes en difficulté » gelegen Sterstraat 22, te 1180 Brussel als dienst die een bijzonder opvoedingsproject ten uitvoer brengt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs te Houdeng-Aimeries

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/11/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 647 type omzendbrief prom. 25/11/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 648
^