Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 december 2015

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 wordt de heer VERBEKE Sébastien aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DRUIVENSTREEK voor een termijn van(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000736
pub.
08/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 2015 houdende benoeming van leden van Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk Besluit tot aanwijzing van de Belgische Commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015018383 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en diergeneeskundig gebruik en het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, §§ 1 en 11, en 17bis, § 1, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vastlegging van de verdere controlemaatregelen na ontmanteling betreffende de THETIS onderzoeksreactor van de Universiteit Gent te Gent in toepassing van artikel 2.25 van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 waarbij de Universiteit Gent vergund wordt om de THETIS onderzoeksreactor te ontmantelen sluiten wordt de heer VERBEKE Sébastien aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DRUIVENSTREEK (Hoeilaart / Overijse) voor een termijn van vijf jaar.

^