Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 02 december 2015

Koninklijk Besluit tot aanwijzing van de Belgische Commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015172
pub.
02/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Koninklijk Besluit tot aanwijzing van de Belgische Commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Verdrag van 19 april 1839 tussen België en Nederland betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, inzonderheid op artikel 6, en de Overeenkomst van 8 augustus 1843 tot vaststelling van de grenzen tussen België en Nederland, inzonderheid op artikelen 1 en 2;

Gelet op het rechttrekken en de normalisatie van de Maas en waterbouwkundige werkzaamheden in de jaren 1960-1980;

Overwegende dat het noodzakelijk is de gevolgen te bepalen van de bovengenoemde werkzaamheden voor het tracé van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet, dit vooral met het doel om de nationale administratieve bevoegdheden te verduidelijken;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van financiën gegeven op 12 augustus 2015;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en op het advies van de op 13 november 2015 in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Zijn aangewezen in de hoedanigheid van Commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet : A. Stassen, Arrondissementscommissaris M. Neven, Burgemeester van Wezet, J. M. Frécourt, Directeur van het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrien (FOD Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie).

Deze Commissarissen zullen hun functie onbezoldigd uitoefenen.

Art. 2.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

^