Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2017
gepubliceerd op 08 juni 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012439
pub.
08/06/2017
prom.
25/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 48bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 juli 2010 en vervangen bij de wet van 7 december 2016;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 294 en 295;

Gelet op het gunstig advies van de bevoegde rechterlijke overheid;

Overwegende dat de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, ingevolge de wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten door de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, twee bijkomende leden telt;

Dat de voormelde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten bepaalt dat het mandaat van de leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten een duur van zes jaar heeft en hernieuwbaar is, en dat de sanctiecommissie om de drie jaar voor de helft wordt hernieuwd;

Dat bijgevolg tot de benoeming van twee bijkomende leden moet worden overgegaan, waarbij het mandaat van een lid wordt beperkt tot drie jaar zodat aan de vereiste driejaarlijkse hernieuwing van de sanctiecommissie is voldaan;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. Martine Castin wordt voor een duur van zes jaar benoemd tot lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in hoedanigheid van lid met passende deskundigheid op het vlak van de wettelijke controle van de jaarrekening, als bedoeld in artikel 48bis, § 1, tweede lid, 5°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Art. 2.Dhr. Kristof Stouthuysen wordt voor een duur van drie jaar benoemd tot lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in hoedanigheid van lid met passende deskundigheid op het vlak van de wettelijke controle van de jaarrekening, als bedoeld in artikel 48bis, § 1, tweede lid, 5°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Art. 3.Met toepassing van artikel 48bis, § 3, vijfde lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten begint het mandaat van de in artikelen 1 en 2 vermelde personen te lopen vanaf de datum van de eerste vergadering van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in haar nieuwe samenstelling.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^