Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2017, is de aanwijzing van Mevr. Martens H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, Bij koninklijk besluit van 25 april 2017, - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040463
pub.
04/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011554 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adjunct-arbeidsauditeurs van Brussel en de weging van de criteria type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Martens H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017040192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011956 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" sluiten, - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017 van : o mevr. Lipschütz E., o Mevr. Van Steenwinkel S., rechters in deze rechtbank. - is de aanwijzing van Mevr. Corstens C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017.

Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017, - is de aanwijzing van Mevr. De Schrijver S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017. - is de aanwijzing van Mevr. Bourgois G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2017 van de dames : o Lierneux D., o Anciaux Henry de Faveaux F., rechters in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 25 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de zitpenningen en de verplaatsingskosten voor de leden van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden voor 1 september 2017, is Mevr. Heremans N., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Leuven, aangewezen tot het mandaat van arbeidsauditeur bij dit auditoraat voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 31 mei 2017 betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van het Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid en ontbinding van het Vakantiefonds van de papierverwerkende en grafische nijverheid type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Fonds voor de beroepsziekten naar Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico's sluiten, is de aanwijzing van de heer Claeys J.-C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017203220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid sluiten, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen van de heer Langenus J., vernieuwd voor een termijn met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 oktober 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2017, - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel Nederlandstalig van de heren : o Taildeman Janssens Casteels F., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017; o Vandaele J.-P., voor een termijn met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 augustus 2020 `s avonds. te Gent: - afdeling Gent van de heren : o Vervaeke M., voor een termijn met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 juli 2022 ' s avonds; o Haegens W., voor een termijn met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 augustus 2020 's avonds; o D'Haeze S., voor een termijn met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 juli 2018 's avonds. - afdeling Veurne van Mevr. Breyne P., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2017. te Luik, afdeling Namen, van de heer Jadoul P., voor een termijn met ingang van 1 september 2017 en eindigend op 31 januari 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2017, - is de aanwijzing van Mevr. De Becker A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2017. - is de aanwijzing van Mevr. Chardon M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2017. - is de aanwijzing van Mevr. De Schrijver V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^