Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 januari 2002
gepubliceerd op 12 februari 2002

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002022025
pub.
12/02/2002
prom.
24/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/24/2002022025/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hukpkas voor Werkloosheidsuitkeringen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Gelet op het advies van het algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op 19 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministers van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 november 2001;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité XX van 6 december 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat met ingang van 1 januari 2002 tien openbare instellingen van sociale zekerheid opgenomen zullen worden in artikel 3, § 2 van voormeld koninklijk besluit van 3 april 1997, dat artikel 21 van dat besluit bepaalt dat voor het personeel van die instellingen een statuut moet worden vastgesteld; dat het voor de rechtszekerheid van het personeel nodig is dat zonder verwijl dat statuut bepaald wordt;

Gelet op het advies nr. 32.717/1 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan dit besluit zijn onderworpen de personeelsleden van de openbare instellingen van sociale zekerheid, bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Art. 2.De volgende besluiten vinden toepassing op de personeelsleden bedoeld in artikel 1 : 1° het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;2° het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 3.Dit besluit treedt op 1 januari 2002 in werking.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Middenstand, zijn,ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegeneheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Middenstand, R. DAEMS

^