Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 12/02/2002 numac 2001003652 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 5, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 12/02/2002 numac 2001013221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende financiering van de startbaanovereenkomsten toegekend door de Staat aan de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002000157 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 28 januari 2002 wordt de heer Vigneron, Jacques, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sambreville/Sombreffe, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002009120 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de examens over de kennis van de Franse of de Nederlandse taal voor kandidaten voor het ambt van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002009129 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Eeklo, Mevr. Kosolosky, B., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Gent. Bij koni Bij ministeriële besluiten van 5 februari 2002 : - is een einde gesteld aan de opdracht om h(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031005 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het Brusselse Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002003055 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2002 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 29/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002009104 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de medische geschiktheidsvoorwaarden vereist van de gegadigden voor betrekkingen van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002012277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 29 januari 2002 is de s.a.r.l. D.I. Environnement, Z.A. du Meyrol, B.P. 266, te Montelimar (Frankrijk(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002016036 bron ministerie van middenstand en landbouw Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Benoemingen Bij ministerieel besluit van 15 januari 2002, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2002, worden de heren J. De Roeck, en G. Brundseaux, benoemd tot commissaris belast met het nazi type ministerieel besluit prom. 20/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002027149 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aangebracht aan het reglement van de door de « Société wallonne du Logement » toegestane hypotheekleningen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de functies die in aanmerking komen voor subsidiëring van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de vergoeding voor onregelmatige prestaties van het personeel van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingkosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002021025 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 154/2001 van 28 november 2001 Rolnummer 2063 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 361, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbitragehof, samenges wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van 1(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002021024 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 153/2001 van 28 november 2001 Rolnummers 2037 en 2040 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 23, 24 en 37 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gesteld door de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. 06/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031001 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende vaststelling van de subsidiëringsvoorschriften van centra en diensten voor Bijstand aan personen

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 07/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002027140 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro voor wat betreft de landverkaveling en het landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002027141 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten genomen ter uitvoering van het decreet van 22 december 1994 tot oprichting van de « Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture »

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002008039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor de afdeling Maritieme Toegang van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - standplaats Antwerpen. - Erratum Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, di(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s) op(...) type erratum prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002008040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de afdeling Communicatie en Ontvangst. - Erratum Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 16 feb(...) type erratum prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002008041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige onroerend erfgoedconsulent (m/v) (rang A1) voor de Afdeling Monumenten en Landschappen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). - Erratum Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden a(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002009095 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 20 23 januari 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/42/GBVB : * Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 januari I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 111/200(...)

erratum

type erratum prom. 19/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002022123 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002009130 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de politierechtbank te Gent : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier bij het vredegerecht : - van het eerste kanton Gent : 1; - van het tweede kanton Kortrijk : 1. De ka De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002009133 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te : - Antwerpen : 2; - Gent : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 8; - Tongeren : 1; - Brussel : 35 ; (...) - Gent : 3; - Kortrijk : 3; - bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 7 (*); - bij de rech(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002021028 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een administratief agent Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal overgaan tot de aanwerving van een **** administratief agent, niveau 2+ houder va(...) De aangeworven persoon zal pas definitief benoemd worden na een stageperiode van één jaar op ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002021029 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van zeven **** voor de Dienst Enquêtes Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991, zal overgaan tot de aanwerving en/of afdeling van zeven **** voor zijn Dienst Enquêtes. Drie Vier ervan zullen in hoofdzaak belast worden met de **** die betrekking hebben op ****(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002012187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 3 december 2001 werd de heer Eloy, Franz, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbanken te Namen en Dinant, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aang type document prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002012188 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 17 januari 2002 werd de heer Charlier, Pierre, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangew type document prom. -- pub. 12/02/2002 numac 2002012189 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 23 juli 2001 werd de heer Navet, Gilbert, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbanken te Namen en Dinant, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aan
^