Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 april 2018
gepubliceerd op 20 april 2018

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale pensioendienst

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011716
pub.
20/04/2018
prom.
17/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale pensioendienst


De Minister Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid dat het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut, toepasselijk maakt op het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017013337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst sluiten houdende vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst;

Gelet op het akkoord van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst gegeven op 26 maart 2018, Besluit :

Artikel 1.De directieraad van de Federale Pensioendienst bestaat uit : o Mevrouw Sarah Scaillet, administrateur-generaal, voorzitster; o De heer Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter; o De heren Johan Aertssen en Raphael Coucke, directeurs-generaal; o De heren Marc De Durpel en Jocelyn Melchior, directeurs-generaal (afgeschafte graad); o Mevrouwen Françoise Dethise en Dominique Schmitz en de heren Luc Coppens, Erwin de Buyser en François de Groulart, adviseurs-generaal; o De heer Geert Dedier, adviseur.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 20 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017013337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst sluiten houdende vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst wordt opgeheven met ingang van 1 april 2018.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.

Brussel, 17 april 2018.

D. BACQUELAINE

^