Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 november 2018
gepubliceerd op 21 november 2018

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018032228
pub.
21/11/2018
prom.
12/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst


De Minister van Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid dat het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut, toepasselijk maakt op het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018011716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale pensioendienst sluiten houdende vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst;

Gelet op het akkoord van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst gegeven op 22 oktober 2018, Besluit :

Artikel 1.De directieraad van de Federale Pensioendienst bestaat uit: o Mevrouw Sarah Scaillet, administrateur-generaal, voorzitster; o De heer Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal, plaatsvervangend voorzitter; o De heren Johan Aertssen, Raphael Coucke en Vincent Mahieu, directeurs-generaal; o De heer Marc De Durpel directeur-generaal (afgeschafte graad); o De heren Luc Coppens en François de Groulart, adviseurs-generaal; o Mevrouw Marie-Pierre Colmant, directeur; o Mevrouw Jacqueline Weerts, adviseur.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 17 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018011716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale pensioendienst sluiten houdende vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst wordt opgeheven met ingang van 1 november 2018.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2018.

Brussel, 12 november 2018.

D. BACQUELAINE

^