Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018014732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond type wet prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018014791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfo De fusie werd op 13, 16 en 18 juni 2018 beslist door de respectieve buitengewone algemene vergaderi(...) type wet prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018014789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfo De fusie werd op 22 en 30 juni 2018 beslist door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018013815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018013814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van de raamovereenkomst 2017-2019 van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap van toepassing op de sector van de "milieux d'accueil d'enfants " (1) type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018014739 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt mevrouw Marie COLLARD, via federale mobiliteit, overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheids Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018091311 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand november 2018 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de aanvullende bijdrage voor opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven - bedrag, inningswijze en gebruik type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de aanvullende bijdrage voor opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven - bedrag, inningswijze en gebruik type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018205591 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 12 juni 2018 wordt de "Human Supports Medical" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018205590 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 4 september 2018 wordt de "Adecco Professional Staffing AG" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

decreet

type decreet prom. 15/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018032148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : afwijking op artikel 68 § 1, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenhole(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag op 1 augustus 2018 waarbij de tijdelijke vennootschap BPC-CIT B(...) type beschikking prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018032147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 88, § 1 van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor het gebruik van s(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 17 augustus 2018, volledig verklaard op 20 augustus 2018, w(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018014831 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 wordt een subsidie van 75 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van steun aan uitsnijderijen van wild in het kader van de behandeling van karkassen van wilde zwijnen, met het oog op de bestrijding van Afrikaanse varkenspest type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205765 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei 2018 van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018205637 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 oktober 2018, heeft Pierre Gobl Die zaak is ingeschreven onder nummer 7030 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018014794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing. - Erratum Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt mevrouw Ann VAN WAEYENBERGHE benoemd in de graad van commissaris van politie en aangewezen bij de Alge Deze publicatie annuleert en vervangt het bericht nr. 250 - akte 2018014413, gepubliceerd op pagina(...)

document

type document prom. -- pub. 21/11/2018 numac 2018032225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat -kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrij(...) - Op 9 januari 2019, in het opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, in de Helihavenkazerne, H(...)
^