Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten type wet prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2020 numac 2020043463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2017204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032126 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 06/08/2019 numac 2019041690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014833 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de directieraad van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018032368 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1322 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen
^