Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 02 juni 2014

Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2014003202
pub.
02/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/19/2014003202/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole van 19 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 en 15 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken van 6 februari 2014;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het onderhandelingsprotocol 156/2 van 28 maart 2014 van het sectorcomité I;

Gelet op het advies 55.686/4 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

Artikel 1.In artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole worden de woorden "of bij wege van mobiliteit" ingevoegd tussen de woorden "graad" en "toegekend".

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "of bij wege van mobiliteit" ingevoegd tussen de woorden "hoger niveau" en "toegekend".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt artikel 26, opgeheven bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, hersteld als volgt: "

Art. 26.§ 1. De titularissen van de graad van financieel deskundige die door hun inschaling overeenkomstig artikel 25, zoals van toepassing op datum van 31 december 2009, een fictieve geldelijke anciënniteit toegekend kregen die kleiner is dan hun reële geldelijke anciënniteit krijgen telkens, op de datum waarop een tussentijdse verhoging in hun weddeschaal wordt toegekend na 31 december 2009, twee jaar bijkomende fictieve geldelijke anciënniteit, of 1 jaar vanaf 1 januari 2017.

De toepassing van het eerste lid mag niet tot gevolg hebben dat de fictieve geldelijke anciënniteit de reële geldelijke anciënniteit overschrijdt. Indien het verschil tussen de reële geldelijke anciënniteit en de fictieve geldelijke anciënniteit minder bedraagt dan twee jaar, wordt de bijkomende fictieve geldelijke anciënniteit, bedoeld in het eerste lid, beperkt tot dit verschil.

Met ingang van de datum waarop de reële geldelijke anciënniteit gelijk is aan de fictieve geldelijke anciënniteit wordt deze laatste opgeheven voor de ambtenaren bedoeld in het eerste lid. § 2. Onder voorbehoud van paragraaf 1, wordt de fictieve geldelijke anciënniteit opgeheven voor de ambtenaren die overeenkomstig artikel 25, zoals van toepassing op datum van 31 december 2009, een fictieve geldelijke anciënniteit toegekend kregen die kleiner is dan hun reële geldelijke anciënniteit, indien zij op grond van hun fictieve geldelijke anciënniteit bezoldigd worden in de maximumwedde van hun weddeschaal."

Art. 4.In hetzelfde besluit, wordt artikel 27, opgeheven bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, hersteld als volgt: "

Art. 27.§ 1. De titularissen van de graad van financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad) die door hun inschaling overeenkomstig artikel 25 of artikel 28, § 2, zoals van toepassing op datum van 31 december 2011, een fictieve geldelijke anciënniteit toegekend kregen die kleiner is dan de reële geldelijke anciënniteit krijgen telkens, op de datum waarop een tussentijdse verhoging in hun weddeschaal wordt toegekend na 31 december 2011, twee jaar bijkomende fictieve geldelijke anciënniteit, of 1 jaar vanaf 1 januari 2017.

De toepassing van het eerste lid mag niet tot gevolg hebben dat de fictieve geldelijke anciënniteit de reële geldelijke anciënniteit overschrijdt. Indien het verschil tussen de reële geldelijke anciënniteit en de fictieve geldelijke anciënniteit minder bedraagt dan twee jaar, wordt de bijkomende fictieve geldelijke anciënniteit, bedoeld in het eerste lid, beperkt tot dit verschil.

Met ingang van de datum waarop de reële geldelijke anciënniteit gelijk is aan de fictieve geldelijke anciënniteit wordt deze laatste opgeheven voor de ambtenaren bedoeld in het eerste lid. § 2. Onder voorbehoud van paragraaf 1, wordt de fictieve geldelijke anciënniteit opgeheven voor de ambtenaren die overeenkomstig artikel 25 of artikel 28, § 2, zoals van toepassing op datum van 31 december 2011, een fictieve geldelijke anciënniteit toegekend kregen die kleiner is dan hun reële geldelijke anciënniteit, indien zij op grond van hun fictieve geldelijke anciënniteit bezoldigd worden in de maximumwedde van hun weddeschaal."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk V, dat de artikelen 30 tot 32 omvat, opgeheven bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, hersteld als volgt: "HOOFDSTUK V. - Ambtshalve benoeming in de gemene loopbaan van de ambtenaren van het niveau A die titularis zijn van een bijzondere titel en toekenning aan de personeelsleden van niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A

Art. 30.§ 1. De ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk drager zijn van een titel hierna opgenomen in kolom 1, benoemd in de klasse vermeld in kolom 2 en bezoldigd in de weddeschaal vermeld in kolom 3 worden ambtshalve drager van de titel vermeld in kolom 4, benoemd in de klasse vermeld in kolom 5 en bezoldigd in de weddeschaal vermeld in kolom 6:

1

2

3

4

5

6

1° Attaché van financiën/Attaché des finances

A1

A11

Attaché

A1

A11

2° Attaché van financiën/Attaché des finances

A1

A12

Attaché

A1

A12

3° Attaché van financiën/Attaché des finances

A2

A21

Attaché

A2

A21

4° Attaché van financiën/Attaché des finances

A2

A22

Attaché

A2

A22

5° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A21

Attaché

A2

A21

6° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A22

Adviseur/Conseiller

A3

A31

7° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances

A2

A23

Adviseur/Conseiller

A3

A32

8° Directeur

A3

A31

Adviseur/Conseiller

A3

A32

9° Directeur

A3

A32

Adviseur/Conseiller

A3

A33

10° Directeur

A3

A33

Adviseur/Conseiller

A3

A33

11° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances

A4

A42

Adviseur-generaal/ Conseiller general

A4

A42

12° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances

A4

A43

Adviseur-generaal/Conseiller general

A4

A43


§ 2.Op de in paragraaf 1 bedoelde benoemingen zijn de volgende bepalingen van toepassing: 1° artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten, zoals van toepassing op 1 september 2013;2° artikel 25, zoals van toepassing op datum van 1 september 2013. § 3. De klasseanciënniteit van de ambtenaren die overeenkomstig paragraaf 1 ambtshalve worden benoemd in de hogere klasse vangt aan op de datum van deze benoeming. § 4. Onverminderd de artikelen 36 en 37 behouden de ambtenaren, bedoeld in de paragraaf 1, die geslaagd zijn voor een gecertificeerde opleiding de hieraan verbonden premie voor competentieontwikkeling voor de nog lopende geldigheidsduur en, in voorkomend geval, het hieraan oorspronkelijk verbonden recht op bevordering in de hogere weddeschaal onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt."

Art. 31.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder een functie: een functie opgenomen in de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Art. 32.Indien nog geen functie werd toegekend aan statutaire of contractuele personeelsleden van het niveau A, kent de Voorzitter van het directiecomité of zijn gemachtigde hen een functie toe die werd geclassificeerd in de klasse waarin zij benoemd zijn of in dienst werden genomen."

Art. 6.In hetzelfde besluit worden de artikelen 35 tot 42, opgeheven bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, hersteld als volgt: "

Art. 35.De ambtenaren bedoeld in artikel 30, § 1, die, op de datum dat zij ambtshalve drager worden van de titel van attaché, gerechtigd zijn op een complement behouden dit ten persoonlijke titel in de klassen A1 en A2.

Art. 36.De ambtenaren bedoeld in artikel 30, § 1, eerste lid, 6°, die als titularis van de weddeschaal A22 geslaagd zijn of zullen slagen voor een gecertificeerde opleiding waarvan de geldigheidsduur aanvangt voor de inwerkingtreding van dit besluit, behouden het voordeel van hun slagen en worden bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding bevorderd in de weddeschaal A32 onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

Art. 37.Onverminderd artikel 36, de ambtenaren bedoeld in artikel 30, § 1, eerste lid, 8°, die als titularis van de weddeschaal A31 geslaagd zijn of zullen slagen voor een gecertificeerde opleiding waarvan de geldigheidsduur aanvangt voor de inwerkingtreding van dit besluit, behouden het voordeel van hun slagen en worden bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding bevorderd in de weddeschaal A33 onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

Art. 38.De ambtenaren bedoeld in artikel 30, § 1, eerste lid, 8° en 9°, kunnen als adviseur nooit een lagere bezoldiging hebben dan deze die zij zouden hebben genoten als directeur.

Voor de toepassing van het eerste lid dient te worden verstaan onder bezoldiging: de wedde, het complement en de premie voor competentieontwikkeling.

De premie voor competentieontwikkeling kan slechts worden uitbetaald onder de voorwaarden bepaald voor het Rijkspersoneel van het Federaal Openbaar Ambt.

Art. 39.De ambtenaren bedoeld in artikel 30, § 1, 10° behouden hun complement ten persoonlijke titel voor de duur dat zij benoemd blijven in de klasse A3.

Art. 40.De ambtenaren bedoeld in artikel 30, § 1, die op de datum dat zij ambtshalve drager worden van de titel van adviseur-generaal, gerechtigd zijn op een complement behouden dit ten persoonlijke titel voor de duur dat zij benoemd blijven in de klasse A4.

Art. 41.De ambtenaren die als titularis van een titel vermeld in kolom 1 van de tabel, bedoeld in artikel 30, § 1, werden bevorderd in een titel bedoeld in kolom 4 krijgen minimaal de bezoldiging die zij zouden hebben gehad, in uitvoering van hetzelfde artikel, mochten zij niet bevorderd zijn geweest in deze laatste titel.

Voor de toepassing van het eerste lid dient te worden verstaan onder bezoldiging, deze zoals gedefinieerd in artikel 38, tweede lid."

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 die als bijlage is gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

Art. 8.In het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole wordt artikel 3, eerste lid, 1° en 2° vervangen als volgt : "1° weddeschaal DF1 14.400,00 - 19.582,48 3/1 x 218,66 4/2 x 259,00 10/2 x 349,05 (Kl. 18j. - N.D - G.A.) 2° weddeschaal DF2 15.400,00 - 20.582,48 3/1 x 218,66 4/2 x 259,00 10/2 x 349,05 (Kl. 18j. - N.D - G.A.)"

Art. 9.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "acht jaar".

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013, met uitzondering van: 1° de artikelen 1, 2 en 7 die uitwerking hebben met ingang van 31 december 2013;2° artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2009;3° artikel 4 dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2011;4° artikel 8 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2010 en dat buiten werking treedt op 31 december 2013;5° artikel 9 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007 en dat buiten werking treedt op 31 december 2013.

Art. 11.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

NIVEAU C


Financieel assistent


1.a) Verandering van graad : administratief assistent of adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad) : laureaat van de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel assistent.

A. De vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel assistent bestaat slechts uit één proef bestaande uit één of meer delen met betrekking tot de specifieke competenties vereist voor de functie.

1.b) Overgang naar het hogere niveau : financieel medewerker laureaat van de vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel assistent.

B. De proef over de beroepsbekwaamheid toetst de specifieke competenties vereist voor de functie.

2. Mobiliteit: overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt. C. De vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van financieel assistent en de proef over de beroepsbekwaamheid maken het voorwerp uit van één en dezelfde organisatie.

Om te slagen moeten de kandidaten ten minste 60% van de punten behalen voor de volledige vergelijkende selectie of de proef over de beroepsbekwaamheid en zo zij uit meerdere gedeelten bestaat dient bijkomend op elk deel minstens 50 % van de punten te worden behaald.

D. De rangschikking van de kandidaten bedoeld in kolom 1, sub 1.a) en 1.b) gebeurt als volgt :

1 de laureaat van de vergelijkende selectie voor overgang die toegang verleent tot de graad van financieel assistent of de proef over de beroepsbekwaamheid waarvan het proces-verbaal op de verst afgelegen datum werd afgesloten;

2 onder laureaten van een vergelijkende selectie of proef over de beroepsbekwaamheid die werd afgesloten op dezelfde datum, de laureaat die de meeste punten behaalde voor het geheel van de verschillende delen;

3 onder laureaten die hetzelfde aantal punten behaalden :

a) de ambtenaar met de grootste gecumuleerde niveauanciënniteit in de niveaus C, 2, D en 3; b) bij gelijkheid tussen de ambtenaren bedoeld in a) de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit; c) bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar. E. Bij wege van overgangsbepaling wordt de administratief assistent of adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad), laureaat van een examen voor bevordering tot een graad van rang 34 of examen voor verhoging tot de weddenschaal 30S2 of een examen voor verhoging tot de graad van sectiechef bij financiën, geacht geslaagd te zijn voor de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel assistent.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt geen rekening gehouden met de examens voor verhoging in de graden van hoofdoperateur-mechanograaf 1e klasse of hoofdoperateur-mechanograaf 2e klasse.

Om te kunnen worden benoemd tot financieel assistent dient hij een vacante betrekking te solliciteren, hij kan zijn rechten op verandering van graad ten vroegste doen gelden bij de benoemingsprocedure waaraan de laureaten deelnemen van de eerste selectie voor overgang naar de graad van financieel assistent of de eerste proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot deze graad en georganiseerd werd voor de behoeften van de entiteit waar de betrekking te begeven is.

Voor hun rangschikking overeenkomstig sub D worden de datum en de punten in aanmerking genomen van het examen waarop zij zich kunnen beroepen.

F. De laureaten van de proef over de beroepsbekwaamheid of de vergelijkende selectie voor overgang die toegang verleent tot de graad van financieel assistent behouden onbeperkt het voordeel van hun uitslag.

NIVEAU D


Financieel medewerker


1. Verandering van graad : administratief medewerker laureaat van de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel medewerker. A. De proef over de beroepsbekwaamheid toetst de specifieke competenties vereist voor de functie.

2. Mobiliteit: overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt. B. Om te slagen moeten de kandidaten ten minste 60 % van de punten behalen.

C. De rangschikking van de kandidaten bedoeld in kolom 1, sub 1, gebeurt als volgt:

1° de laureaat van de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel medewerker waarvan het proces-verbaal op de verst afgelegen datum werd afgesloten; 2° onder laureaten van een proef over de beroepsbekwaamheid die werd afgesloten op dezelfde datum, de laureaat die de meeste punten behaalde; 3° onder laureaten die hetzelfde aantal punten behaalden, de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit; 4° bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit; 5° bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar. D. De laureaten van de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel medewerker behouden onbeperkt het voordeel van hun uitslag.

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 19 april 2014 houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

^