Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 16 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2023040783
pub.
16/03/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wijzigt het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.- De definitie van de bijzondere overrijdbare bedding wordt opgeheven omdat deze overbodig is geworden door de aanpassingen van artikel 72.6 (zie artikel 17).

Artikel 2.- De definitie van de fietsstraat wordt vervangen door een beknoptere en preciezere definitie. In de eerste plaats wordt de term "fietsstraat" vervangen door het woord "fietszone". In de nieuwe definitie wordt immers gepreciseerd dat het ook kan gaan om meerdere straten waarvan het begin en het einde worden aangegeven door verkeersborden. Er wordt telkens een begin- en een eindebord geplaatst. In dat geval is het bijgevolg niet nodig het bord na elk kruispunt te herhalen. Daarnaast wordt de verwijzing naar de inrichting als "fietsroute" geschrapt, aangezien deze voorwaarde onnauwkeurig en overbodig is. Tenslotte wordt niet meer vermeld dat motorvoertuigen er mogen rijden. Deze verduidelijking is overbodig en vloeit voort uit de verkeersregels die van toepassing zijn in de fietsstraat bepaald in artikel 22novies van de wegcode.

Artikel 3.- De definitie van de reddingsstrook wordt aangepast zodat ook de voertuigen van de personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie en de takelwagens er gebruik mogen van maken om zich naar de plaats van een incident te begeven.

Artikel 4.- Dit artikel introduceert de definitie van een verhoogde inrichting. Deze toevoeging is noodzakelijk als gevolg van de wijzigingen in artikel 22ter.1 (zie artikel 6).

Artikel 5.- Het verbod voor bestuurders om links in te halen op een verhoogde inrichting wordt opgenomen onder de in artikel 17 van de wegcode vermelde inhaalverboden, aangezien dit niet langer is opgenomen in artikel 22ter.1 (zie artikel 6). Bijgevolg geldt het verbod op alle verhoogde inrichtingen, onafhankelijk van de wijze waarop ze zijn gesignaleerd.

Artikel 6.- Artikel 22ter.1 wordt uit elkaar gehaald om het onderscheid te verduidelijken tussen wat tot de federale en wat tot de gewestelijke bevoegdheid behoort. Alleen de bepaling met betrekking tot de snelheid (gewestelijke bevoegdheid) op de verhoogde inrichtingen wordt behouden in dit artikel. Het is aan de gewesten om dit artikel, indien gewenst, aan te passen. De inhaal-, stilstaan- en parkeerverboden (federale bevoegdheid) worden in artikelen 17 en 24 van de wegcode opgenomen.

Artikel 7.- Artikel 22novies wordt aangepast naar analogie met de nieuwe definitie van de "fietszone" (zie artikel 2).

Artikel 8.- Het stilstaan- en parkeerverbod op een verhoogde inrichting wordt opgenomen in artikel 24 van de Wegcode omdat dit niet langer is opgenomen in artikel 22ter.1 (zie artikel 6). Bijgevolg geldt het verbod op alle verhoogde inrichtingen, onafhankelijk van de wijze waarop ze zijn gesignaleerd.

Artikel 9.- Het gebruik van de oranje-gele knipperlichten wordt verplicht voor de takelwagens en de voertuigen van de personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie wanneer ze gebruik maken van de reddingsstrook.

Artikel 10.- Artikel 59/1 wordt op een meer algemene wijze geformuleerd. Op die manier wordt het mogelijk om, onder andere, nieuwe verkeersborden, markeringen of nieuwe technologieën te testen in het kader van pilootprojecten.

Artikel 11.- Zoals dat al het geval is voor de driekleurige verkeerslichten kan de betekenis van de bijzondere verkeerslichten voor het openbaar vervoer, ten behoeve van de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen, worden gewijzigd door middel een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperende pijl.

Artikelen 12 en 13. - De aangepaste definitie van een fietszone (vroegere fietsstraat) bepaalt dat het ook om meerdere openbare wegen kan gaan. Het is bijgevolg niet langer nodig dat aan het verkeersbord F111 (vroegere fietsstraat) een zonale geldigheid kan worden gegeven.

De voorbeelden van de verkeersborden die het "begin van een zonale fietsstraat" en het "einde van een zonale fietsstraat" aanduiden, worden opgeheven.

Artikel 14.- De verwijzing naar de E9 verkeersborden wordt geactualiseerd.

Artikel 15.- De legendes van de verkeersborden F99a, F99c, F101b en F101c met betrekking tot de verschillende soorten voorbehouden wegen worden op een meer uniforme wijze geformuleerd. Er wordt verduidelijkt dat het verkeersbord het "Begin van de weg voorbehouden voor" of het "Einde van de weg voorbehouden voor" aanduidt. In de legende van het verkeersbord F111 fietsstraat (wordt fietszone) wordt niet langer vermeld dat de fietsstraat (wordt fietszone) eindigt ter hoogte van het volgende kruispunt. Dit is in lijn met de nieuwe definitie van de fietszone die nu ook meerdere openbare wegen kan omvatten.

Artikelen 16 en 17. - Artikel 72.5 en 72.6 van de wegcode die respectievelijk betrekking hebben op de busstroken en de bijzondere overrijdbare beddingen worden duidelijker gepresenteerd en geformuleerd. De busstrook en de bijzondere overrijdbare bedding zijn in principe uitsluitend bestemd voor voertuigen van de geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Daarnaast worden de andere categorieën voertuigen die er kunnen worden toegelaten mits signalisatie, opgesomd. Aan deze lijst zijn drie extra categorieën toegevoegd: voertuigen met ten minste 2, 3 of 4 inzittenden, naargelang van de vermelding, voertuigen die worden gebruikt ter bevordering van duurzame vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld vrachtwagens die gebruikt worden voor het transport van deelfietsen) en voertuigen die gebruikt worden voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap.

Artikel 18.- Voldoende lange overgangsperiodes worden voorzien.

Enerzijds om de wegbeheerders de mogelijkheid te geven de verkeersborden die fietsstraten aanduiden aan te passen en anderzijds toe te laten dat de voertuigen die nu op de busstroken mogen rijden (schoolvervoer en taxi's), dat ook mogen blijven doen zelfs als dit niet door een verkeersbord wordt toegelaten.

Artikel 19.- Het besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van 10 dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 20.- Uitvoeringsbepaling.

Deze bepaling behoeft geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies 72.936/4 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2.8 van koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten en gewijzigd bij de wet van 23 december 2021, wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 2.61 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 20/02/2012 numac 2011014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 26/08/2013 numac 2013014424 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt vervangen als volgt: "2.61. "Fietszone": één of meer openbare wegen waar specifieke gedragsregels gelden voor wat betreft de fietsers. Het begin is aangeduid met het verkeersbord F111 en het einde met het verkeersbord F113.".

Art. 3.Artikel 2.70 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers type wet prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de reddingstrook betreft type wet prom. 22/06/2020 pub. 11/04/2022 numac 2022031315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de reddingstrook betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 22/06/2020 pub. 17/03/2022 numac 2022020443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers. - Duitse vertaling sluiten, wordt vervangen als volgt: "2.70. "Reddingsstrook": de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die mag gebruikt worden door de prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 37 wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, door de voertuigen van personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie om zich naar de plaats van een incident te begeven en door de takelwagens die zich naar een incident begeven.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt het artikel 2.74 ingevoegd, luidende: "2.74. "Verhoogde inrichting": een verhoogde aanleg die dwars op de openbare weg is aangebracht en die bestemd is om de snelheid te matigen.".

Art. 5.Artikel 17.2, 7° van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 10 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018030219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 22/11/2019 numac 2019042031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling sluiten, wordt hersteld als volgt: "7° op de verhoogde inrichtingen.".

Art. 6.In artikel 22ter.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 april 1983, vervangen bij de koninklijke besluiten van 17 september 1988 en 9 oktober 1998, worden de bepalingen onder 2° en 3° opgeheven.

Art. 7.In artikel 22novies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement type wet prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement. - Duitse vertaling sluiten, gewijzigd bij de wetten van 13 april 2019 en 22 juni 2020 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 tot 2024 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, uitgeoefend in de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 155 sluiten, wordt het woord "fietsstraten" telkens vervangen door het woord "fietszones" en wordt het woord "fietsstraat" vervangen door het woord "fietszone".

Art. 8.Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 1990, 9 oktober 1998, 14 mei 2002 en 11 juni 2011, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende: "11° op de verhoogde inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.".

Art. 9.In artikel 32.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 04/03/2016 numac 2016014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "of die op de reddingsstrook rijden," ingevoegd tussen de woorden "te begeven," en de woorden ", één of twee".

Art. 10.Artikel 59/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017041008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017041012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de indexatie van de lonen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2017206908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018030347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance (1) sluiten, wordt vervangen als volgt: "59/1. Experimenten.

De minister bevoegd voor het Wegverkeer of diens afgevaardigde kan in het kader van experimenten of pilootprojecten, bij wijze van uitzondering, onder de door hem vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd, afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit reglement.".

Art. 11.Artikel 62ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 2014 en 30 juni 2022, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De betekenis van deze bijzondere verkeerslichten kan ten behoeve van de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen worden gewijzigd door middel een bijkomend oranje-geel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperende pijl, bedoeld in artikel 61.1, 9°. ".

Art. 12.Artikel 65.5.1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991, vervangen bij de wet van 13 april 2019 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt vervangen als volgt: "1. Aan de verbodsborden en de borden betreffende het parkeren kan de zonale geldigheid worden gegeven.".

Art. 13.In artikel 65.5.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 2007, 29 januari 2014 en 8 juni 2021 worden de woorden "Begin van een zonale fietsstraat." en "Einde van een zonale fietsstraat." en de daarbij horende verkeersborden opgeheven.

Art. 14.In artikel 70.2.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de verwijzing naar het verkeersbord "E9g" wordt telkens vervangen door de verwijzing naar het verkeersbord "E9j";2° de verwijzing naar de verkeersborden "E9a tot E9d" wordt vervangen door de verwijzing naar de verkeersborden "E9a tot E9d en E9h tot E9j".

Art. 15.In artikel 71.2 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 tot 2024 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, uitgeoefend in de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 155 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 16.In titel V van hetzelfde besluit worden de artikelen 85.32 en 85.33 ingevoegd, luidende: "85.32. De verkeersborden F111 en F113 met een zonale geldigheid mogen behouden worden tot 1 januari 2032.

Tot 1 januari 2035 mogen de verkeersborden F111 en F113 met de vermelding "Fietsstraat" behouden worden om respectievelijk het begin en het einde van een fietszone aan te duiden.". 85.33. De voertuigen die gebruikt worden voor het schoolvervoer en de taxi's mogen gebruik maken van de busstroken tot 1 januari 2027, ook in afwezigheid van het bord of van het woord bedoeld in artikel 72.5, a) en b).".

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van 10 dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 18.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

^