Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 29 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018030347
pub.
29/03/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie (inhaalpremie) 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie (inhaalpremie) 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeids overeenkomst van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Uitbetaling van een uitzonderlijke premie (inhaalpremie) 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2016 onder het nummer 136789/CO/329.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : 1° de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest en die, die cumulatief : - ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest; - activiteiten hebben opgezet die tot 31 december 2014 werden gesubsidieerd door het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten" (FCUD) in verband met : buitenschoolse opvang, flexibele buitenschoolse opvang, de opvang van zieke kinderen, noodopvang, flexibele kinderopvang (diensten die op geregelde basis de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar organiseren, zoals de "halte-garderies" kortstondige noodopvang en flexibele opvang, de buitenschoolse kinderopvangcentra en de diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen); - en die in 2016, op basis van de overdracht van bevoegdheden, blijven financiering genieten van het Office de la Naissance et de l'Enfance voor de in het tweede hierboven bedoelde activiteiten : - hetzij op grond van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2003), waaraan uitvoering wordt gegeven door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang (Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004); - hetzij krachtens het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "ONE", waaraan uitvoering wordt gegeven door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen (Belgisch Staatsblad van 2 april 2015), en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2015); 2° en op hun werknemers. Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden en arbeiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst op 31 december 2015, in de "ex-FCUD" projecten vermeld in punt 1°, en als dusdanig aangegeven bij het Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 2.Doel Aan de werknemers wordt een buitengewone premie 2016, "een zogenaamde inhaalpremie", toegekend in verhouding tot hun tewerkstelling in het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 1, 1°, waarvan de modaliteiten worden bepaald in artikel 3 van deze overeenkomst.

Art. 3.§ 1. Doel van de toekenning van de inhaalpremie is het volledig of gedeeltelijk compenseren van de verschillen tussen de in 2016 aan de werknemers effectief uitbetaalde lonen (maandloon, vakantiegeld, eindejaarspremie) en de referentiebarema's gebruikt door het Office de la Naissance et de l'Enfance (maandloon, vakantiegeld, eindejaarspremie), vermeld onder bijlage 1 van deze overeenkomst. § 2. Het bedrag van de premie stemt overeen met het verschil tussen het brutoloon uitbetaald aan de werknemer in 2016 (maandloon, vakantiegeld, eindejaarspremie) en het brutoloon dat de werknemer zou ontvangen hebben op basis van de referentiebarema's (bijlagen 1 en 2 : maandloon en vakantiegeld, en eindejaarspremie vóór en na de indexatie van 1 juni 2016, de eindejaarspremie wordt berekend volgens de modaliteiten vermeld onder bijlage 3 van deze overeenkomst). § 3. Het in lid 2 bedoelde bedrag van de premie wordt begrensd tot maximaal 1 020 EUR bruto (exclusief werkgeversbijdragen) voor een voltijdse werknemer die gedurende het hele jaar tewerkgesteld was in het kader van de "ex-FCUD" projecten. Het bedrag van 1 020 EUR bruto wordt geproratiseerd in functie van de tewerkstellingsbreuk in de context van de taken bedoeld in artikel 1, 1° en in functie van de periode van tewerkstelling in de loop van 2016, op basis van de in artikel 1, 2° bedoelde verklaring. § 4. Wanneer de arbeidstijd in het kader van de ex-FCUD taken wijzigt in de loop van het jaar, wordt er geen rekening gehouden met de verhoging of de vermindering van het aantal uren wanneer de wijziging geen volledige kalendermaand van kracht was. § 5. Alle indienstnemingen die ingaan vóór de vijftiende dag van de maand worden in rekening gebracht als een volledige maand. De maand van indienstneming wordt niet in rekening gebracht wanneer de indienstneming plaatsvond na de vijftiende dag van de maand.

Art. 4.De partijen stemmen ermee in dat de uitzonderlijke inhaalpremie 2016 uiterlijk op 31 december 2016 aan de werknemers wordt uitbetaald.

Art. 5.Duur en inwerkingtreding Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur van één jaar, vanaf 1 januari tot 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Referentiebarema's voor de ONE-subsidies tot 31 mei 2016(1) De referentiebarema's vermeld in deze bijlage stemmen overeen met een voltijdse tewerkstelling tot 31 mei 2016. Er moet geproratiseerd worden voor de werknemers die niet voltijds worden ingeschakeld voor "ex-FCUD" taken. Het bedrag van de referentie-eindejaarspremie is gebaseerd op een volledige tewerkstelling gedurende de volledig referteperiode. Wegens de indexatie van 1 juni 2016, zal het bedrag van de eindejaarspremie vermeld in bijlage 2 toegepast worden. 1. Functie van verantwoordelijke-coördinator Barema 1 Sociaal verpleegkundige of gegradueerd sociaal assistent en andere gegradueerden ploegverantwoordelijken Referentiebarema voor de functie van projectverantwoordelijke/verantwoordelijke/coördinator

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

vakantiegeld

eindejaarspremie

0

2.319,51

2.133,95

N.V.T.

1

2.376,35

2.186,24

N.V.T.

2

2.396,45

2.204,74

N.V.T.

3

2.508,90

2.308,19

N.V.T.

4

2.508,90

2.308,19

N.V.T.

5

2.583,66

2.376,97

N.V.T.

6

2.583,66

2.376,97

N.V.T.

7

2.798,84

2.574,93

N.V.T.

8

2.798,84

2.574,93

N.V.T.

9

2.918,67

2.685,17

N.V.T.

10

2.940,72

2.705,46

N.V.T.

11

3.015,33

2.774,10

N.V.T.

12

3.015,33

2.774,10

N.V.T.

13

3.089,94

2.842,74

N.V.T.

14

3.089,94

2.842,74

N.V.T.

15

3.192,33

2.936,94

N.V.T.

16

3.393,49

3.122,01

N.V.T.

17

3.468,10

3.190,65

N.V.T.

18

3.502,98

3.222,74

N.V.T.

19

3.577,59

3.291,38

N.V.T.

20

3.617,80

3.328,38

N.V.T.

21

3.652,20

3.360,03

N.V.T.

22

3.652,20

3.360,03

N.V.T.

23

3.726,81

3.428,67

N.V.T.

24

3.726,81

3.428,67

N.V.T.

25

3.801,42

3.497,31

N.V.T.

26

3.801,43

3.497,31

N.V.T.

27

3.876,04

3.565,95

N.V.T.

28

3.876,04

3.565,95

N.V.T.

29

3.917,57

3.604,16

N.V.T.


2. Functie van onthaalpersoneel - animator Barema 3 Kinderverzorgster Referentiebarema voor de functie van onthaal/personeel (m/v)/animator (m/v)

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

vakantiegeld

eindejaarspremie

0

1.924,23

1.770,29

N.V.T.

1

2.000,00

1.840,00

N.V.T.

2

2.019,58

1.858,01

N.V.T.

3

2.052,07

1.887,91

N.V.T.

4

2.060,58

1.895,73

N.V.T.

5

2.088,28

1.921,21

N.V.T.

6

2.096,78

1.929,04

N.V.T.

7

2.124,48

1.954,52

N.V.T.

8

2.132,98

1.962,34

N.V.T.

9

2.191,14

2.015,85

N.V.T.

10

2.224,50

2.046,54

N.V.T.

11

2.253,90

2.073,58

N.V.T.

12

2.264,10

2.082,97

N.V.T.

13

2.293,49

2.110,01

N.V.T.

14

2.303,69

2.119,40

N.V.T.

15

2.363,54

2.174,46

N.V.T.

16

2.373,74

2.183,84

N.V.T.

17

2.403,14

2.210,89

N.V.T.

18

2.413,34

2.220,27

N.V.T.

19

2.442,73

2.247,31

N.V.T.

20

2.452,93

2.256,70

N.V.T.

21

2.482,33

2.283,74

N.V.T.

22

2.492,53

2.293,12

N.V.T.

23

2.521,92

2.320,17

N.V.T.

24

2.531,70

2.329,17

N.V.T.

25

2.561,90

2.356,95

N.V.T.

26

2.572,31

2.366,52

N.V.T.

27

2.601,90

2.393,75

N.V.T.

28

2.612,31

2.403,32

N.V.T.

29

2.641,91

2.430,55

N.V.T.


3. Functie van administratief assistent Barema 6(2) Administratief personeel Referentiebarema voor de functie administratief assistent

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

vakantiegeld

eindejaarspremie

0

1.749,55

1.609,59

N.V.T.

1

1.895,20

1.743,58

N.V.T.

2

1.911,42

1.758,51

N.V.T.

3

1.927,64

1.773,43

N.V.T.

4

1.943,86

1.788,35

N.V.T.

5

1.960,08

1.803,28

N.V.T.

6

1.999,30

1.839,35

N.V.T.

7

2.038,51

1.875,43

N.V.T.

8

2.077,72

1.911,50

N.V.T.

9

2.116,92

1.947,57

N.V.T.

10

2.200,95

2.024,88

N.V.T.

11

2.240,16

2.060,95

N.V.T.

12

2.279,38

2.097,03

N.V.T.

13

2.318,58

2.133,10

N.V.T.

14

2.357,79

2.169,17

N.V.T.

15

2.397,00

2.205,24

N.V.T.

16

2.436,21

2.241,32

N.V.T.

17

2.475,98

2.277,90

N.V.T.

18

2.515,96

2.314,69

N.V.T.

19

2.555,92

2.351,44

N.V.T.

20

2.595,93

2.388,25

N.V.T.

21

2.635,91

2.425,03

N.V.T.

22

2.675,89

2.461,82

N.V.T.

23

2.715,87

2.498,60

N.V.T.

24

2.755,86

2.535,39

N.V.T.

25

2.795,84

2.572,17

N.V.T.

26

2.835,82

2.608,96

N.V.T.

27

2.875,81

2.645,74

N.V.T.

28

2.915,79

2.682,52

N.V.T.

29

2.955,77

2.719,31

N.V.T.


4. Functie van helper - niet-geschoold arbeider Barema 7(3) Arbeider - onderhoudspersoneel Referentiebarema voor de functie ondersteuning - andere

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

eindejaarspremie

0

1.636,26

N.V.T.

1

1.748,15

N.V.T.

2

1.755,49

N.V.T.

3

1.762,83

N.V.T.

4

1.770,17

N.V.T.

5

1.777,51

N.V.T.

6

1.784,84

N.V.T.

7

1.792,18

N.V.T.

8

1.799,52

N.V.T.

9

1.806,87

N.V.T.

10

1.852,06

N.V.T.

11

1.866,74

N.V.T.

12

1.866,74

N.V.T.

13

1.874,08

N.V.T.

14

1.881,42

N.V.T.

15

1.888,76

N.V.T.

16

1.896,10

N.V.T.

17

1.903,44

N.V.T.

18

1.910,78

N.V.T.

19

1.918,12

N.V.T.

20

1.925,46

N.V.T.

21

1.932,80

N.V.T.

22

1.940,14

N.V.T.

23

1.947,48

N.V.T.

24

1.954,82

N.V.T.

25

1.962,16

N.V.T.

26

1.969,50

N.V.T.

27

1.976,84

N.V.T.

28

1.976,84

N.V.T.

29


5. Functie van helper - geschoold arbeider Barema 8(4) Arbeider - onderhoudspersoneel Referentiebarema voor de functie van helper - andere

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

eindejaarspremie

0

1.657,53

N.V.T.

1

1.773,09

N.V.T.

2

1.786,67

N.V.T.

3

1.800,24

N.V.T.

4

1.813,92

N.V.T.

5

1.827,40

N.V.T.

6

1.840,97

N.V.T.

7

1.854,55

N.V.T.

8

1.868,13

N.V.T.

9

1.881,70

N.V.T.

10

1.933,45

N.V.T.

11

1.949,96

N.V.T.

12

1.966,46

N.V.T.

13

1.982,97

N.V.T.

14

1.999,47

N.V.T.

15

2.019,12

N.V.T.

16

2.038,93

N.V.T.

17

2.058,75

N.V.T.

18

2.078,56

N.V.T.

19

2.098,38

N.V.T.

20

2.118,20

N.V.T.

21

2.138,01

N.V.T.

22

2.157,82

N.V.T.

23

2.177,64

N.V.T.

24

2.197,45

N.V.T.

25

2.217,27

N.V.T.

26

2.237,08

N.V.T.

27

2.256,90

N.V.T.

28

2.276,72

N.V.T.

29

2.296,53

N.V.T. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota's (1) Deze barema's verwijzen naar de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten van toepassing op de "Milieux d'accueil d'enfants francophones", nr.113228/ /332, geregistreerd op 1 februari 2013. (2) Stemt overeen met het barema nr.4 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten. (3) Stemt overeen met het barema nr.5 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten. (4) Stemt overeen met het barema nr.6 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten.

Bijlage 2 aan de collectieve arbeids overeenkomst van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie (inhaalpremie) 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance Referentiebarema's voor de ONE-subsidies vanaf 1 juni 2016(1) De referentiebarema's vermeld in deze bijlage stemmen overeen met een voltijdse tewerkstelling vanaf 1 juni 2016. Er moet geproratiseerd worden voor de werknemers die niet voltijds worden ingeschakeld voor "ex-FCUD" taken. Het bedrag van de referentie-eindejaarspremie is gebaseerd op een volledige tewerkstelling gedurende de volledig referteperiode. 1. Functie van verantwoordelijke-coördinator Barema 1 Sociaal verpleegkundige of gegradueerd sociaal assistent en andere gegradueerden ploegverantwoordelijken Referentiebarema voor de functie van projectverantwoordelijke/verantwoordelijke/coördinator

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

vakantiegeld

eindejaarspremie

0

2.365,95

2.176,67

1.077,55

1

2.423,93

2.230,01

1.094,94

2

2.444,43

2.248,88

1.101,10

3

2.559,13

2.354,40

1.135,51

4

2.559,13

2.354,40

1.135,51

5

2.635,39

2.424,56

1.158,38

6

2.635,39

2.424,56

1.158,38

7

2.854,87

2.626,48

1.224,23

8

2.854,87

2.626,48

1.224,23

9

2.977,10

2.738,93

1.260,90

10

2.999,59

2.759,62

1.267,64

11

3.075,70

2.829,64

1.290,47

12

3.075,70

2.829,64

1.290,47

13

3.151,80

2.899,66

1.313,31

14

3.151,80

2.899,66

1.313,31

15

3.256,24

2.995,74

1.344,64

16

3.461,43

3.184,51

1.406,19

17

3.537,53

3.254,53

1.429,02

18

3.573,11

3.287,26

1.439,70

19

3.649,22

3.357,28

1.462,53

20

3.690,23

3.395,01

1.474,83

21

3.725,32

3.427,30

1.485,36

22

3.725,32

3.427,30

1.485,36

23

3.801,42

3.497,31

1.508,19

24

3.801,42

3.497,31

1.508,19

25

3.877,53

3.567,33

1.531,02

26

3.877,53

3.567,33

1.531,02

27

3.953,63

3.637,34

1.553,86

28

3.953,63

3.637,34

1.553,86

29

3.995,99

3.676,31

1.566,56


2. Functie van onthaalpersoneel - aminator Barema 3 Kinderverzorgster Referentiebarema voor de functie van onthaalpersoneel (m/v)/animator

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

vakantiegeld

eindejaarspremie

0

1.962,75

1.805,73

956,59

1

2.040,04

1.876,84

979,78

2

2.060,01

1.895,21

985,77

3

2.093,16

1.925,70

995,71

4

2.101,83

1.933,68

998,31

5

2.130,08

1.959,68

1.006,79

6

2.138,76

1.967,66

1.009,39

7

2.167,01

1.993,65

1.017,87

8

2.175,69

2.001,63

1.020,47

9

2.235,00

2.056,20

1.038,27

10

2.269,04

2.087,51

1.048,48

11

2.299,02

2.115,10

1.057,47

12

2.309,42

2.124,67

1.060,59

13

2.339,41

2.152,25

1.069,59

14

2.349,81

2.161,83

1.072,71

15

2.410,86

2.217,99

1.091,02

16

2.421,26

2.227,56

1.094,14

17

2.451,25

2.255,15

1.103,14

18

2.461,65

2.264,72

1.106,26

19

2.491,64

2.292,31

1.115,26

20

2.502,04

2.301,88

1.118,38

21

2.532,02

2.329,46

1.127,37

22

2.542,43

2.339,03

1.130,49

23

2.572,41

2.366,62

1.139,49

24

2.582,39

2.375,80

1.142,48

25

2.613,19

2.404,14

1.151,72

26

2.623,80

2.413,90

1.154,91

27

2.653,99

2.441,67

1.163,96

28

2.664,61

2.451,44

1.167,15

29

2.694,80

2.479,21

1.176,20


3. Functie van administratief assistent Barema 6(2) Administratief personeel Referentiebarema voor de functie administratief assistent

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

vakantiegeld

eindejaarspremie

0

1.784,58

1.641,81

903,14

1

1.933,14

1.778,49

947,71

2

1.949,69

1.793,72

952,67

3

1.966,23

1.808,94

957,64

4

1.982,78

1.824,16

962,60

5

1.999,33

1.839,38

967,56

6

2.039,32

1.876,18

979,56

7

2.079,32

1.912,97

991,56

8

2.119,31

1.949,77

1.003,56

9

2.159,30

1.986,56

1.015,56

10

2.245,02

2.065,42

1.041,27

11

2.285,01

2.102,21

1.053,27

12

2.325,01

2.139,01

1.065,27

13

2.365,00

2.175,80

1.077,27

14

2.405,00

2.212,60

1.089,26

15

2.444,99

2.249,39

1.101,26

16

2.484,99

2.286,19

1.113,26

17

2.525,55

2.323,50

1.125,43

18

2.566,33

2.361,03

1.137,67

19

2.607,09

2.398,52

1.149,89

20

2.647,90

2.436,06

1.162,13

21

2.688,68

2.473,58

1.174,37

22

2.729,46

2.511,11

1.186,60

23

2.770,25

2.548,63

1.198,84

24

2.811,03

2.586,15

1.211,07

25

2.851,81

2.623,67

1.223,31

26

2.892,59

2.661,19

1.235,54

27

2.933,38

2.698,71

1.247,78

28

2.974,16

2.736,23

1.260,01

29

3.014,94

2.773,75

1.272,25


4. Functie van helper - niet-geschoold arbeider Barema 7(3) Arbeider - onderhoudspersoneel Referentiebarema voor de functie ondersteuning - andere

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

eindejaarspremie

0

1.669,01

868,47

1

1.783,14

902,71

2

1.790,63

904,96

3

1.798,12

907,20

4

1.805,60

909,45

5

1.813,09

911,69

6

1.820,58

913,94

7

1.828,06

916,18

8

1.835,55

918,43

9

1.843,04

920,68

10

1.889,14

934,51

11

1.904,11

939,00

12

1.904,11

939,00

13

1.911,60

941,24

14

1.919,08

943,49

15

1.926,57

945,74

16

1.934,06

947,98

17

1.941,54

950,23

18

1.949,03

952,48

19

1.956,52

954,72

20

1.964,01

956,97

21

1.971,49

959,21

22

1.978,98

961,46

23

1.986,47

963,71

24

1.993,95

965,95

25

2.001,44

968,20

26

2.008,93

970,44

27

2.016,41

972,69

28


29


5. Functie van helper - geschoold arbeider Barema 8(4) Arbeider - onderhoudspersoneel Referentiebarema voor de functie van helper - andere

anciënniteit

geïndexeerd maandloon

eindejaarspremie

0

1.690,71

874,98

1

1.808,59

910,34

2

1.822,43

914,50

3

1.836,28

918,65

4

1.850,24

922,84

5

1.863,98

926,96

6

1.877,83

931,11

7

1.891,68

935,27

8

1.905,53

939,42

9

1.919,37

943,58

10

1.972,16

959,41

11

1.989,00

964,46

12

2.005,83

969,52

13

2.022,66

974,57

14

2.039,50

979,62

15

2.059,54

985,63

16

2.079,75

991,69

17

2.099,97

997,76

18

2.120,18

1.003,82

19

2.140,39

1.009,88

20

2.160,60

1.015,95

21

2.180,82

1.022,01

22

2.201,02

1.028,07

23

2.221,24

1.034,14

24

2.241,45

1.040,20

25

2.261,66

1.046,26

26

2.281,87

1.052,33

27

2.302,08

1.058,39

28

2.322,30

1.064,45

29

2.342,50

1.070,52


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota's (1) Deze barema's verwijzen naar de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten van toepassing op de "Milieux d'accueil d'enfants francophones", nr.113228/CO/332, geregistreerd op 1 februari 2013. (2) Stemt overeen met het barema nr.4 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten. (3) Stemt overeen met het barema nr.5 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten. (4) Stemt overeen met het barema nr.6 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten.

Bijlage 3 aan de collectieve arbeids overeenkomst van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie (inhaalpremie) 2016 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten", opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het Office de la Naissance et de l'Enfance Berekeningsmethode voor de referentie-eindejaarspremie Het bedrag van de referentie-eindejaarstoelage bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte. 1° Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2016 bedraagt 367,7658 EUR.2° Voor de indexatie wordt het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie vermenigvuldigd met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober van het lopende jaar gedeeld door die van de maand oktober van het jaar tevoren.3° Het variabel gedeelte van de eindejaarspremie bedraagt 2,5 pct.van het bruto jaarloon van de werknemer. Onder "bruto jaarloon" verstaan we : het product van de vermenigvuldiging maal 12 van het overeenkomstig bruto referentiemaandloon (vermeld onder bijlage 1) verschuldigd aan de betrokken werknemer voor de maand oktober van het betreffende jaar.

Wanneer de betrokken werknemer zijn loon voor de maand oktober van het betreffende jaar niet ontvangen heeft, is het bruto jaarloon dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het variabel gedeelte van de toelage, het loon dat als basis zou hebben gediend om zijn loon te berekenen voor deze maand, wanneer deze verschuldigd zou zijn geweest.

Het volledige bedrag van de toelage wordt toegekend aan de werknemer die, door middel van een arbeidsovereenkomst (bedienden- of arbeidersovereenkomst), houder is van een functie met effectieve of gelijkgestelde voltijdse arbeidsprestaties, en die zijn volledig loon heeft of zou hebben ontvangen tijdens de hele referentieperiode (van 1 januari tot 30 september van het betreffende jaar).

Wanneer de betrokken werknemer niet de volledige toelage kan genieten op grond van onvolledige arbeidsprestaties (deeltijds werk), wordt het globaal bedrag van de toelage berekend in verhouding tot het loon dat hij zou ontvangen hebben.

Wanneer de betrokken werknemer niet de volledige toelage kan genieten op grond van volledige arbeidsprestaties, wordt het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de toelage bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsprestaties tijdens de referentieperiode.

Iedere "gepresteerde" of gelijkgestelde maand tijdens de referentieperiode geeft recht op een negende deel van de toelage berekend overeenkomstig de toelichtingen hierboven.

Onder "een maand" verstaan we : iedere indienstneming die is gebeurd vóór de zestiende dag van de lopende maand.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^