Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 17 december 2012
gepubliceerd op 31 december 2012

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022452
pub.
31/12/2012
prom.
17/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2012. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 17 december 2012, Besluit :

Artikel 1.Artikel 15, § 6, van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt vervolledigd door het volgende lid : « In uitzonderlijke gevallen bepaald door de Dienst voor geneeskundige verzorging en in het geval van een wijziging van een bedrag van de tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijkse leven ontvangen in het verleden, maakt de inrichting aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende een correctiekostennota over in overeenstemming met het model in bijlage 43bis. »

Art. 2.Bijlage 43 van dezelfde verordening, laatst vervangen door de verordening van 21 maart 2011, wordt vervangen door de bijlage 43 die bij deze verordening gaat.

Art. 3.Bijlage 44 van dezelfde verordening, vervangen door de verordening van 23 december 2011, wordt vervangen door de bijlage 44 die bij deze verordening gaat.

Art. 4.Bijlagen 43bis en 44bis, die bij deze verordening gaan, worden na de bijlagen 43 en 44 ingevoegd.

Art. 5.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Brussel, 17 december 2012.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, G. PERL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de verordening van 17 december 2012 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, G. PERL

^