Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen. - Duitse vertaling type wet prom. 31/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012009532 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie type wet prom. 31/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012009533 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende tewerkstellingsplan type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type wet prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012018478 bron bpost n.v. van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost N.V. van publiek recht haar nieuwe tarieven meegeldig vanaf 1 januari 2013. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. I : STANDAARDTARIEVEN I.I. BINNENLAN 1. GEWONE DIENSTEN 1.1 Prioritaire zendingen Maximumafmetingen : 350 x 230 x 30 mm Voorgro(...) type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021153 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning voor het jaar 2012, van een toelage aan het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, om de personeelsuitgaven, de werkingskosten en de andere uitgaven inherent aan zijn opdracht te dekken type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning voor het jaar 2012, van een toelage aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, om de personeelsuitgaven, de werkingskosten en de andere uitgaven inherent aan zijn opdracht te dekken type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012003370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012003391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing met betrekking tot dividenden die worden uitgekeerd door vastgoedbeleggingsvennootschappen met vast kapitaal type koninklijk besluit prom. 12/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012207161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2012, 121.66 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2012, dat in werking treedt op datum van 1 januari 2013 's avonds, is aan de heer De Boeck, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207624 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Monballyu, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Pittem. He Bij koninklijke besluiten van 19 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedafl(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 12 december 2012 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Powerhouse BV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207560 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 november 2012 in zake V.L. tegen M. B.H. en C.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 november 2012, heeft het Hof van B « Schendt artikel 330, § 1, vierde lid, [van het Burgerlijk Wetboek], in zoverre het een absol(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207555 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake Mohamed M'Bodj tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 november 2012, heeft « Schendt artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen me(...) type bericht prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207559 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 november 2012 in zake A.G. tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Saint-Nicolas, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof i « Schenden de artikelen 30 en 31 van de wet van 26 mei 2002 [betreffende het recht op maatschappeli(...)

document

type document prom. 20/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012003401 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot aanduiding van de registratiekantoren bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit

erratum

type erratum prom. 18/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij hetzelfde besluit, wordt de heer PITER, Jean benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een representat(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een ondervoorzitter en van leden Bij koninklijk besluit van 14 december 2012, dat in werking tr - de heer TIMMERMANS, Pieter, in de hoedanigheid van ondervoorzitter en werkend lid; - de heer V(...)

document

type document prom. -- pub. 31/12/2012 numac 2012207487 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directeur-generaal a.i. van 21 februari 2012 wordt de heer Willy Pestiaux, eerste attaché, vanaf 1 december 2012 in ruste gesteld. Bij besluit van de directeur-generaal a.i. van 27 februari 2012 wordt de heer Bij besluit van de directrice-generaal van 9 maart 2012 wordt de heer Jean-Marie Gillard, eerst(...)
^