Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 30 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de indexatie van de lonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017041012
pub.
30/03/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de indexatie van de lonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de indexatie van de lonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Indexatie van de lonen (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142095/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex

Art. 2.De minimummaandlonen vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen, evenals de werkelijk betaalde lonen, worden gekoppeld aan het cijfer van de gezondheidsindex, maandelijks vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minimummaandlonen vermeld in de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen en de werkelijk betaalde lonen gelden op basis van de spilindex 102,02, spil van de stabilisatieschijf 100,01 - 102,02 - 104,06 (basis 2013).

Art. 4.De minimummaandlonen en de werkelijk betaalde lonen schommelen met 2 pct. telkens het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van de laatste twee maanden met 2 pct. schommelt ten opzichte van de spilindex.

Deze spilindex vermeerderd of verminderd met 2 pct. wordt de spil van een nieuwe stabilisatieschijf.

Deze berekening gebeurt vanaf de spilindex 102,02, hetzij voor de eerste maal dat het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee maanden 104,06 bereikt naar omhoog of 100,01 naar omlaag.

Bijgevolg variëren de lonen volgens de onderstaande tabel :

Stabilisatieschijven op basis 2013 = 100

Tranches de stabilisation 2013 = 100

100,01

102,02

104,06

102,02

104,06

106,14

104,06

106,14

108,26

106,14

108,26

110,43

108,26

110,43

112,64


Deze tabel is niet beperkend.

Art. 5.De verhogingen en verminderingen van de lonen worden toegepast vanaf de eerste maand welke volgt op deze waarop het gemiddelde van de index, dat de verhoging of de vermindering van de lonen veroorzaakt, betrekking heeft.

Art. 6.Het rekenkundig gemiddelde en de grenzen van de indexschijven worden afgerond tot op twee decimalen, met inachtneming van navolgende regels : - het tweede decimaal blijft ongewijzigd wanneer het derde decimaal gelijk is aan of lager dan 4; - het tweede decimaal wordt afgerond naar de hogere eenheid wanneer de derde decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5.

Art. 7.De maandlonen van de bedienden worden volgens dezelfde regels afgerond tot op twee decimalen op de euro, rekening houdende met drie decimalen (voorbeeld : 1 370,68 EUR + 2 pct. indexaanpassing = 1 398,093 EUR en afgerond op 1 398,09 EUR). HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 augustus 2017.

Zij heft op en vervangt artikelen 24 tot en met 33 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden (113207/CO/201).

Art. 9.Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en mag slechts worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen en zulks mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel en aan de ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^