Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 februari 2011
gepubliceerd op 14 april 2011

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003048
pub.
14/04/2011
prom.
10/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/10/2011003048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Astro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win for Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life - Speciale editie », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win For Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life - Speciale editie », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Astro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win For Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het advies 49.159/2 van de Raad van State, gegeven op 2 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de « Win for Life 1 euro »

Artikel 1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Win for Life 1 euro ». « Win for Life 1 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 000 000, hetzij op veelvouden van 1 000 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 1 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1 000 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 200 016, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 500 euro, 15 loten van 250 euro, 500 loten van 50 euro, 1 000 loten van 10 euro, 5 000 loten van 5 euro en 193 500 loten van 2 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Maandelijkse rente - Rente mensuelle (500 EUR)

1

1 000 000

250 EUR

15

66 666,67

50 EUR

500

2 000

10 EUR

1 000

1 000

5 EUR

5 000

200

2 EUR

193 500

5,17

TOTAL TOTAAL 200 016


5


Art. 4.Voor de toepassing van artikel 5, wordt verstaan onder : 1° spelzone : een afgebakende ruimte op de voorzijde van de biljetten, die afgedekt is met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige deklaag;2° spelsymbool : een letter, een woord, een cijfer, een nummer, een beeld, een grafisch beeld, een tekening, een foto, een figuur, een kleur of elk ander teken van om het even welke aard.

Art. 5.§ 1. Het biljet vertoont twee duidelijk onderscheiden spelzones, waarbij op de ondoorzichtige deklaag van die spelzones kan afgedrukt staan : 1° uitsluitend ter illustratie : een beeld, een foto, een tekening, een grafisch beeld, of elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht teken;2° een verschillende identificerende vermelding, teneinde de spelzones te kunnen onderscheiden.Deze vermelding kan eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de spelzones.

Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de in het eerste lid bedoelde spelzones staan er één of meerdere variabele spelsymbolen afgedrukt, waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij. § 2. Een biljet waarvan in de ene spelzone één spelsymbool voorkomt, dat eveneens voorkomt in de andere spelzone, geeft recht op een lot.

Het biljet dat deze overeenstemming vertoont, wordt « winnend biljet » genoemd.

De waarde van een aan een biljet toegekend lot wordt in één van de spelzones in Arabische cijfers vermeld onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid.

In afwijking van de bepalingen van het tweede lid geeft het winnend biljet, wanneer de vermelding « 500 FOR LIFE » voorkomt onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid, recht op de in artikel 3 bedoelde rente. § 3. Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot en kan nooit meer dan één overeenstemming, zoals bedoeld in de bepalingen van § 2, eerste lid, bevatten.

Een biljet waarop geen overeenstemming, zoals bedoeld in § 2, eerste lid, voorkomt, is steeds niet-winnend. HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de « Win for Life 3 euro »

Art. 6.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Win for Life 3 euro ». « Win for Life 3 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 7.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 000 000, hetzij op veelvouden van 1 000 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 8.Voor iedere hoeveelheid van 1 000 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 249 716, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 2.000 euro, 15 loten van 2.500 euro, 200 loten van 250 euro, 1 500 loten van 25 euro, 20 000 loten van 10 euro, 100 000 loten van 6 euro en 128 000 loten van 3 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Rente mensuelle - Maandelijkse rente (2.000 EUR)

1

1 000 000

2.500 EUR

15

66 666,67

250 EUR

200

5 000

25 EUR

1 500

666,67

10 EUR

20 000

50

6 EUR

100 000

10

3 EUR

128 000

7,81

TOTAL TOTAAL 249 716


4


Art. 9.Voor de toepassing van artikel 10, wordt verstaan onder : 1° spelzone : een afgebakende ruimte op de voorzijde van de biljetten, die afgedekt is met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige deklaag;2° spelsymbool : een letter, een woord, een cijfer, een nummer, een beeld, een grafisch beeld, een tekening, een foto, een figuur, een kleur of elk ander teken van om het even welke aard.

Art. 10.§ 1. Het biljet vertoont twee duidelijk onderscheiden spelzones, waarbij op de ondoorzichtige deklaag van die spelzones kan afgedrukt staan : 1° uitsluitend ter illustratie : een beeld, een foto, een tekening, een grafisch beeld, of elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht teken;2° een verschillende identificerende vermelding, teneinde de spelzones te kunnen onderscheiden.Deze vermelding kan eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de spelzones.

Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de in het eerste lid bedoelde spelzones staan er één of meerdere variabele spelsymbolen afgedrukt, waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij. § 2. Een biljet waarvan in de ene spelzone één spelsymbool voorkomt, dat eveneens voorkomt in de andere spelzone, geeft recht op een lot.

Het biljet dat deze overeenstemming vertoont, wordt « winnend biljet » genoemd.

De waarde van een aan een biljet toegekend lot wordt in één van de spelzones in Arabische cijfers vermeld onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid.

In afwijking van de bepalingen van het tweede lid geeft het winnend biljet, wanneer de vermelding « 2000 FOR LIFE » voorkomt onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid, recht op de in artikel 8 bedoelde rente. § 3. Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot en kan nooit meer dan één overeenstemming, zoals bedoeld in de bepalingen van § 2, eerste lid, bevatten.

Een biljet waarop geen overeenstemming, zoals bedoeld in § 2, eerste lid, voorkomt, is steeds niet-winnend. HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende de « Win for Life 5 euro »

Art. 11.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Win for Life 5 euro ». « Win for Life 5 euro » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 12.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 000 000, hetzij op veelvouden van 1 000 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 13.Voor iedere hoeveelheid van 1 000 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 286 666, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 3.000 euro, 15 loten van 5.000 euro, 150 loten van 500 euro, 1 500 loten van 50 euro, 15 000 loten van 20 euro, 80 000 loten van 10 euro, 40 000 loten van 7,50 euro en 150 000 loten van 5 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Rente mensuelle - Maandelijkse rente (3.000 EUR)

1

1 000 000

5.000 EUR

15

66 666,67

500 EUR

150

6 666,67

50 EUR

1 500

666,67

20 EUR

15 000

66,67

10 EUR

80 000

12,50

7,50 EUR

40 000

25

5 EUR

150 000

6,67

TOTAL TOTAAL 286 666


3,49


Art. 14.Voor de toepassing van artikel 15, wordt verstaan onder : 1° spelzone : een afgebakende ruimte op de voorzijde van de biljetten, die afgedekt is met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige deklaag;2° spelsymbool : een letter, een woord, een cijfer, een nummer, een beeld, een grafisch beeld, een tekening, een foto, een figuur, een kleur of elk ander teken van om het even welke aard.

Art. 15.§ 1. De voorzijde van het biljet vertoont twee duidelijk onderscheiden spellen, respectievelijk « spel 1 » en « spel 2 » genaamd.

Spel 1 en spel 2 vertonen elk twee duidelijk onderscheiden spelzones, waarbij op de ondoorzichtige deklaag van die spelzones kan afgedrukt staan : 1° uitsluitend ter illustratie : een beeld, een foto, een tekening, een grafisch beeld, of elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht teken;2° een verschillende identificerende vermelding, teneinde de spelzones te kunnen onderscheiden.Deze vermelding kan eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de spelzones.

Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de in het tweede lid bedoelde spelzones, staat er afgedrukt : 1° voor spel 1, de vermelding « SPEL 1 - JEU 1 - SPIEL 1 »;2° voor spel 2, de vermelding « SPEL 2 - JEU 2 - SPIEL 2 » 3° voor spellen 1 en 2 : één of meerdere variabele spelsymbolen, waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij. § 2. Voor de eventuele toekenning van een lot geldt dat spel 1 en spel 2 onafhankelijk van elkaar zijn en dat zij elk apart moeten worden in beschouwing genomen.

Een biljet waarvan bij spel 1 in de ene spelzone één spelsymbool voorkomt, dat eveneens voorkomt in de andere spelzone, geeft recht op een lot. Het spel 1 dat deze overeenstemming vertoont, wordt « winnend spel 1 » genoemd.

De waarde van het aan winnend spel 1 toegekend lot wordt in één van de spelzones in Arabische cijfers vermeld onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het tweede lid.

In afwijking van de bepalingen van het derde lid geeft het winnend spel 1, wanneer de vermelding « 3000 FOR LIFE » voorkomt onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het tweede lid, recht op de in artikel 13 bedoelde rente.

Een biljet waarvan bij spel 2 in de ene spelzone één spelsymbool voorkomt, dat eveneens voorkomt in de andere spelzone, geeft recht op een lot. Het spel 2 dat deze overeenstemming vertoont, wordt « winnend spel 2 » genoemd.

De waarde van het aan winnend spel 2 toegekend lot wordt in één van de spelzones in Arabische cijfers vermeld onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het vijfde lid.

In afwijking van de bepalingen van het zesde lid geeft het winnend spel 2, wanneer de vermelding « 3000 FOR LIFE » voorkomt onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het vijfde lid, recht op de in artikel 13 bedoelde rente. § 3. Wanneer spel 1 of spel 2 winnend is, geeft dit spel slechts recht op één lot en kan dit spel nooit meer dan één overeenstemming, zoals bedoeld in de bepalingen van § 2, tweede en vijfde lid, bevatten.

Wanneer een biljet winnend is, is hetzij spel 1 of spel 2 winnend, hetzij zijn spellen 1 en 2 winnend. In dit laatste geval worden de toegekende loten gecumuleerd.

Een biljet waarop bij spel 1 en spel 2 geen overeenstemming, zoals bedoeld in § 2, tweede en vijfde lid, voorkomt, is steeds niet-winnend. § 4. Wanneer een biljet een lot toekent : 1° bestaande uit de rente, dan is haar spel 1 of spel 2 winnend; 2° van 5 euro, 7,50 euro, 50 euro, 500 euro of 5.000 euro, dan is haar spel 1 of spel 2 winnend voor het betreffende bedrag; 3° van 10 euro, dan is hetzij haar spel 1 of spel 2 winnend voor het betreffende bedrag, hetzij zijn haar spellen 1 en 2 winnend, en dit elk voor een bedrag van 5 euro;4° van 20 euro, dan is hetzij haar spel 1 of spel 2 winnend voor het betreffende bedrag, hetzij zijn haar spellen 1 en 2 winnend, en dit elk voor een bedrag van 5 euro. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen gemeen aan de « Win for Life »-biljetten aan 1, 3 en 5 euro

Art. 16.Dit hoofdstuk is van toepassing op de drie door dit besluit bedoelde loterijen met biljetten.

Art. 17.Op de voor- en/of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer van de biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes. Op de voor- en/of de achterkant van de biljetten worden er tevens cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe de biljetten in kwestie behoren.

Art. 18.Onder de ondoorzichtige deklaag van alle spelzones en onder de deklaag bedoeld in artikel 17, eerste lid, 2°, kunnen controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht. Wanneer hiervoor gebruik wordt gemaakt van cijfers of letters, zullen deze in een kleiner formaat afgedrukt staan dan de cijfers of letters die eventueel zouden gebruikt worden als spelsymbolen. Deze vermeldingen kennen geen enkel lot toe.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de in het eerste lid bedoelde ondoorzichtige deklagen van de onverkochte biljetten af te krassen.

Art. 19.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten zonder trekking uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er echter een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag per lot niet hoger mag zijn dan 25 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag, dat niet minder kan bedragen dan 35 euro.

Art. 20.§ 1. Het biljet dat een lot wint dat bestaat uit een maandelijks uit te keren rente mag, vanaf de aankoop ervan, uitsluitend aangeboden en afgegeven worden ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe het biljet behoort. De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De houder van het biljet dat een lot wint dat bestaat uit een maandelijks uit te keren rente dient leesbaar op de keerzijde van het winnend biljet zijn naam, voornaam, adres en geboortedatum in drukletters te schrijven. Die gegevens dienen om de Nationale Loterij in staat te stellen alle nuttige maatregelen te treffen met het oog op de betaling van de rente. De houder verbindt zich ertoe, met het oog op de eventuele betaling van voornoemde rente, alle andere gegevens, nodig voor de betaling van de rente, mee te delen aan de Nationale Loterij, ongeacht of ze hiervoor al dan niet een beroep doet op de diensten van een derde. § 2. De toekenning van de levenslange maandelijkse rente aan de houder van het winnend biljet gebeurt volgens de hierna opgesomde voorwaarden : 1° het bedrag van de rente vormt een vast bedrag dat geenszins kan worden aangepast;2° onder voorbehoud van de bepalingen van § 1, eerste lid, wordt er begonnen met de uitkering van de rente op de eerste dag van de eerste maand volgend op de maand waarin het winnend biljet ter inning is aangeboden;3° de uitbetaling van de rente wordt stopgezet bij het overlijden van de begunstigde;4° de rente is onoverdraagbaar en, bij overlijden van de begunstigde, onomkeerbaar. § 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, zijn de andere loten dan de rente betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, vanaf de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° de loten zijn betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid, zijn de loten van meer dan 2.000 euro uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.

Art. 21.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 22.De loten die niet binnen de in artikel 20 vastgelegde termijn van twaalf maanden worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 23.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep moeten klachten over de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 20 bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze dienen per aangetekende brief aan de Nationale Loterij te worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij te worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar regionale kantoren, ontvangt de klager een bewijs van afgifte.

Art. 24.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 25.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 26.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 27.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken. Evenwel deelt de Nationale Loterij de identiteit en de gegevens van de winnaar van de rente mee aan derden op wie zij eventueel een beroep doet voor de uitbetaling van deze rente. In voorkomend geval zijn deze derden ertoe gehouden de anonimiteit van de winnaar van de rente te respecteren.

Art. 28.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de deelnemers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. HOOFDSTUK V. - Opheffingsbepalingen

Art. 29.Het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Astro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win for Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 17 juli 2006 en 12 september 2007 wordt opgeheven.

Art. 30.Het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life - Speciale editie », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win For Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life - Speciale editie », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Astro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win For Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij wordt opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling

Art. 31.De in overeenstemming met de koninklijke besluiten bedoeld in de artikelen 29 en 30 uitgegeven biljetten mogen verkocht worden tot en met 31 mei 2011 en blijven onderworpen aan de regels opgenomen in die besluiten. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 32.Dit besluit treedt in werking op 18 april 2011.

Art. 33.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^