Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 januari 2002
gepubliceerd op 07 februari 2002

Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014269
pub.
07/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/15/2001014269/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 2, eerste lid en op artikel 27, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 oktober 2001;

Gelet op het advies 32.409/4 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, « Bingo Express » genaamd.

Bingo Express is een loterij met biljetten waarbij de loten uitsluitend zonder loting worden toegewezen door middel van nummers die verborgen zijn onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.De Nationale Loterij bepaalt het aantal uitgegeven biljetten in veelvouden van één miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is bepaald op 2,50 euro.

Art. 3.Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten : 1° is het totale bedrag van de loten vastgesteld op 1.625.000 euro; 2° is het aantal loten vastgesteld op 255 916.Er is 1 lot van 37.500 euro, 15 loten van 2.500 euro, 400 loten van 125 euro, 3 000 loten van 25 euro, 2 500 loten van 20 euro, 25 000 loten van 10 euro en 225 000 loten van 5 euro.

Art. 4.§ 1. Op de voorzijde van de biljetten, bovenaan, bevindt zich een afgebakende zone die bedekt is met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige laag.

Onder deze ondoorzichtige laag zijn er 18 verschillende nummers gedrukt, « winnende nummers » genaamd. Ze zijn willekeurig gekozen uit een reeks van 75 nummers gaande van 01 tot 75. § 2. Onder de in § 1 bedoelde afgebakende zone, bevinden er zich naast elkaar, twee andere die elk een kaart weergeven, « Bingo-kaart » genaamd. Op elke kaart staan 25 nummers, willekeurig gekozen uit een reeks van 75 nummers gaande van 01 tot 75.

Op elke Bingo-kaart vormen de 25 voormelde nummers een figuur, « Bingo-rooster » genaamd. Elk Bingo-rooster vertoont 5 horizontale lijnen, « rijen » genaamd, en 5 verticale lijnen, « kolommen » genaamd. Elke lijn bestaat uit 5 nummers.

Elke kolom is geïdentificeerd door een letter die erboven staat gedrukt. Gezien van links naar rechts, wordt de eerste kolom geïdentificeerd door de letter « B », de tweede door de letter « I », de derde door de letter « N », de vierde door de letter « G » en de vijfde door de letter « O ». In elk vakje van de door de letters « B », « I », « N », « G » en « O »geïdentificeerde kolommen, staat een verschillend nummer uit de reeks gaande van 01 tot 15 voor de kolom « B », van 16 tot 30 voor de kolom « I », van 31 tot 45 voor de kolom « N », van 46 tot 60 voor de kolom « G » en van 61 tot 75 voor de kolom « O ». De twee Bingo-roosters van een zelfde biljet kunnen één of meer gelijke nummers bevatten. § 3. De toekenning van de loten berust op de overeenkomst van de winnende nummers met een gedeelte van de in de Bingo-roosters vermelde nummers.

De winnende nummers die voorkomen in één Bingo-rooster, of in beide Bingo-roosters, vormen een configuratie, de twee Bingo-roosters samen in acht genomen.

Enkel de 7 bedoelde configuraties in § 4 geven recht op een lot. § 4. Geeft uitsluitend recht op een lot van : 1° 5 euro, het biljet waarvan één enkel Bingo-rooster een uit 5 winnende nummers bestaande rij vertoont;2° 10 euro, het biljet waarvan beide Bingo-roosters een uit 5 winnende nummers bestaande rij vertoont;3° 20 euro, het biljet waarvan de 4 hoeken van één enkel Bingo-rooster elk een winnend nummer bevatten;4° 25 euro, het biljet waarvan één Bingo-rooster een uit 5 winnende nummers bestaande rij vertoont, en waarvan de 4 hoeken van het andere Bingo-rooster elk een winnend nummer bevatten;5° 125 euro, het biljet waarvan de 4 hoeken van beide Bingo-roosters elk een winnend nummer bevatten; 6° 2.500 euro, het biljet waarvan de 9 nummers die de twee diagonalen van één enkel Bingo-rooster vormen, winnende nummers zijn; 7° 37.500 euro, het biljet waarvan de 9 nummers die de twee diagonalen van beide Bingo-roosters vormen, winnende nummers zijn. § 5. De Bingo-roosters geven nooit aanleiding tot lotencumulatie, onverschillig of ze elk afzonderlijk of samen worden bekeken. Een winnend biljet geeft bijgevolg slechts recht op één van de 7 in § 4 bedoelde loten. § 6. Op de keerzijde van de biljetten kan er uitleg aan de deelnemers voorkomen. § 7. De deelnemers mogen de winnende nummers in de Bingo-roosters markeren. Deze markering mag evenwel de leesbaarheid van de betrokken nummers niet aantasten.

Art. 5.Op de voor- of keerzijde van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer ervan : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers die met een ondoorzichtige laag bedekt zijn;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 6.In de zones die worden bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 2, kunnen controlevermeldingen staan in de vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Alleen de Nationale Loterij mag ter controle de in artikel 4, § 1 en in artikel 5, 2°, bedoelde ondoorzichtige lagen van onverkochte biljetten afkrassen.

Art. 7.Om te garanderen dat alleen het toeval de toewijzing van de loten bepaalt : 1° wordt elke vorm van stelselmatigheid geweerd bij het drukken van de vermeldingen betreffende de lotentoewijzing;2° mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen dat elementen betreffende de lotentoewijzing kan onthullen. De biljetten vertonen op de voor- of keerzijde vermeldingen in cijfers of in letters ter identificatie van de uitgifte waartoe ze behoren.

Een uitgifte omvat een veelvoud van een miljoen biljetten. Het aantal uitgiften wordt bepaald door de Nationale Loterij.

Art. 8.De loten zijn vrijgesteld van alle belastingen ten bate van de Staat.

Art. 9.De loten zijn betaalbaar aan toonder tegen afgifte aan de verkopers van de winnende biljetten, vanaf de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, is afgesloten. De loten van 37.500 euro zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij.

Art. 10.De Nationale Loterij maakt voor iedere uitgifte de afsluitingsdatum van de verkoop en bijgevolg de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetalingen, bekend met alle middelen die ze nuttig acht.

Art. 11.De loten die niet binnen de in artikel 9 bepaalde termijn zijn opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 12.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten op straffe van verval binnen de in artikel 9 bedoelde termijn worden ingediend.

Ze moeten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of er tegen ontvangstbewijs worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde ervan moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 13.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 14.De Nationale Loterij erkent maar één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan.

De staving van de identiteit wordt geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval houdt de Nationale Loterij het biljet in tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de toonder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het nodig is voor de door de Nationale Loterij bepaalde wijze van uitbetaling van de loten.

Art. 15.Geen enkel bezwaar of verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een aan toonder opgesteld bewijs van afgifte.

Elke fraude die wordt gepleegd om een lot te verkrijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, zal het voorwerp uitmaken van een klacht bij het parket.

De Nationale Loterij en de medewerkers van haar verkoopnet respecteren de anonimiteit van de deelnemers behalve wanneer die ervan afzien.

Art. 16.Het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt opgeheven.

Art. 17.Biljetten uitgegeven onder de gelding van het in artikel 16 genoemde koninklijk besluit, mogen worden verkocht tot 28 februari 2002 en vallen onder de regels van dat besluit.

Art. 18.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 19.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^