Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002003034 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Rochefort - 8 e type wet prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002003035 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Namen - Eerste di(...) Een kavel van grond, gekadastreerd sectie C, zonder nummer, met een inhoud van 41 ca, gelegen aan d(...) type wet prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002003052 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens u(...) Stad Bergen (vroeger Obourg) Een perceel grond gelegen rue des Ecoles, gekadastreerd of vroeger(...) type wet prom. 11/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002009072 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, § 2, 8°, van het Wetboek van strafvordering

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002054007 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2001001301 bron ministerie van binnenlandse zaken Opdracht van algemeen belang Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 werd de heer Bastenier, Dominique, inspecteur-generaal bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Gewest Brussel-Hoofdstad, vanaf 15 februari 2001 belast met e type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001002130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 07/02/2002 numac 2001013218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de partnership-overeenkomst van 12 februari 2001 tussen de Staat en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014271 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Astro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014273 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002009073 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 30 december 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Fondation Micheline » waarvan 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. I type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002009109 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2002, worden bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de graad van informaticus bij het Centraal Bestuur met ingang van 1 februari 1996 : - In het Nederlandse De heer Depaepe, Etienne, programmeur. - In het Franse taalkader : De heer Van Ruyskensvelde,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002009115 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging die niet kan geschieden vóór 1 maart 2002, is de heer Doom, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raa Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2002012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 44, § 4, derde lid, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002000026 bron ministerie van binnenlandse zaken Samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking Bij ministerieel besluit van 6 december 2001 worden de woorden « plaatsvervangend : de heer Frank Hutsebaut » vervangen door de woorden « plaatsvervangend : de heer Stef Christiaensen », in artik type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002022023 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type ministerieel besluit prom. 23/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2002022097 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

decreet

type decreet prom. 19/11/2001 pub. 07/02/2002 numac 2001033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap - Decreet houdende de tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002009114 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 18 december 2001 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan de heer Potargent, L., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de r Bij beschikking van 16 januari 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerp(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002027124 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002027123 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de decreten met betrekking tot fiscale aangelegenheden type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002027125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die onder de Minister van Begroting ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2002027126 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQUE » gelast wordt maatregelen te nemen om de site Exide Automotive te Archennes (Graven) te saneren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002035098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen en wat betreft de invoering van de euro

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002016006 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 354 van 13.12.2001 (2001/C 354/05) Lid-Staat van aanvraag : Frankrijk Naam van het pr(...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002016364 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening nr. 2081/92 van de Raad van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming(...) In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (PB) werd het verzoek om wijziging van het pro(...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002016325 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening nr. 2081/92 van de Raad van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming(...) In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (PB) werd het verzoek om wijziging van het pro(...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002016385 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 319 van 14.11.2001 (2001/C 319/02) Lid-Staat van aanvraag : Spanje Naam van het produ(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002003018 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de werkgevers Artikel 6 van de Wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting heeft de(...) Indien de werknemer opteert voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten overeenkomstig artikel 51 (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/02/2002 numac 2002002038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - voorzitter van het Directiecomité van de F.O.D. "Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 2 De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 21 februari 2002. (...)

erratum

type erratum prom. 26/10/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002012253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum
^