Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011003159 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een gedeelte van het bedrijf tussen een Belgische kredietinstelling en een Belgische beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op kredietins(...) type wet prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011003158 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een gedeelte van het bedrijf tussen een Belgische kredietinstelling en een Belgische beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op kredietins(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2010054870 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Internationale Vrouwendag type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011009285 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Saint-Nicolas, Mevr. Martin, C., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Luik. Dit besluit treedt in werking de Bij ministerieel besluit van 8 april 2011 is een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Snyers(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011009286 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 april 2011 is Mevr. Uhlig, S., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot vrederechter van het kanton Fléron. Het beroep tot nietigverklaring van de voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 326, § 4, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van koperen buizen, gelegen in Luik en die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling, de productie en de verkoop van industriële voertuigen, opleggers, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw, gelegen in het arrondissement van Turnhout en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud, gelegen in Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 30 maart 2011 werd de onderneming BVBA AB Ecoglobe erkend als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van vijftien jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening va De erkenning draagt het nummer AGR 124. type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 30 maart 2011 werd de onderneming AIB Vinçotte International erkend als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekenin De erkenning draagt het nummer AGR 123. type ministerieel besluit prom. 07/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de tegemoetkoming die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" toegekend moet worden aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onbewoonde woningen die ze beheren of verhuren

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011009267 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nummer 210.425 van 14 januari 2011 wordt het ministerieel besluit van 13 maart 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2008, vernietigd in zoverre dat besluit Me Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wij(...)

decreet

type decreet prom. 25/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011035289 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2011 tot aanwijzing van de leden van het Sturingscomité in het kader van het programma voor de preventie van colorectale kanker type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011029201 bron ministerie van de franse gemeenschap **** **** besluit van de Regering van de **** **** van 7 maart 2011 wordt op 1 juli 2011 aan Mevr. **** ****, attaché, geboren op 11 maart 1951, eervol ontslag verleend uit haar ambt. Vanaf 1 juli 2011 wordt de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011031172 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/1225 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de volledige site van de oude Godinfabriek, gelegen Werkhuizenkaai 158-159B, Conform artikel 222, § 6, lid 2, van het BWRO, worden volgende voorwaarden gekoppeld aan de af(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 26 oktober 2010, wordt de heer Dierickx, Willy, assistent bij de Dienst van de Secretaris-Generaal /Aankopen en Logistiek, gemachtigd aanspraak te maken op (...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 15 februari 2010, wordt de heer Reni(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201732 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011009283 bron federale overheidsdienst justitie Bericht van verhuis Met ingang van 9 mei 2011 en dit tot 16 juni 2011 zal de rechtbank van koophandel te Brussel, thans gevestigd Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, overgebracht worden naar de nieuwe lokalen, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. De diensten van het Regi type bericht prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011018141 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Event-Service Europe, met maatschappelijke zetel Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.564/XII-6532. Namens de Hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2546 van de autorijschool « Auto-école Peiffer » wordt ingetrokken vanaf 24/03/2011. type erkenning prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...)

document

type document prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011009287 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 maart 2011, heeft Mevr. De Bauw, S., raadsheer in hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 april 201

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011018137 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat haar bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, op vrijdag 22 april 2011 gesloten zullen zijn.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011003141 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, nr. 2, wordt benoemd : Kroonorde Grootofficier Belastingen en Invordering De heer NECKEBROECK, P.G.L., Adjunct-administrateur-generaal van de be Bij hetzelfde besluit worden benoemd : Commandeur Algemeen Secretariaat De heer MINNAERT, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2011 numac 2011022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011, worden benoemd tot leden van de

document

type document prom. 04/04/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011031164 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten gevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^