Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018011590
pub.
13/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018011590/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 26 november 2017;

Gelet op het advies 63.047/4 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 2 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd".

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal "1 000 000", vermeld op twee plaatsen, vervangen door het getal "1.250.000".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 305.761, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 500 euro, 20 loten van 250 euro, 25 loten van 100 euro, 65 loten van 30 euro, 250 loten van 15 euro, 650 loten van 10 euro, 3.750 loten van 8 euro, 5.000 loten van 4 euro, 200.000 loten van 2 euro en 96.000 loten van 1 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (500 euro(s))

1.250.000

20

250

62.500

25

100

50.000

65

30

19.230,77

250

15

5.000

650

10

1.923,08

3.750

8

333,33

5.000

4

250

200.000

2

6,25

96.000

1

13,02

TOTAAL TOTAL 305.761

TOTAAL TOTAL 4,09


Art. 4.In hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, die de artikelen 5/1 tot en met 5/5 bevat, luidende : "HOOFDSTUK I/ 1. - Bepalingen betreffende de "Win for Life 2 euro"

Art. 5/1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd " Win for Life 2 euro ". "Win for Life 2 euro" is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 5/2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1.250.000, hetzij op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2 euro.

Het aantal uitgiften wordt bepaald door de Nationale Loterij.

Art. 5/3.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 313.326, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 1.000 euro, 25 loten van 500 euro, 50 loten van 250 euro, 250 loten van 50 euro, 500 loten van 25 euro, 2.000 loten van 15 euro, 3.000 loten van 10 euro, 5.000 loten van 8 euro, 200.000 loten van 4 euro en 102.500 loten van 2 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (1.000 euro(s))

1.250.000

25

500

50.000

50

250

25.000

250

50

5.000

500

25

2.500

2.000

15

625

3.000

10

416,67

5.000

8

250

200.000

4

6,25

102.500

2

12,20

TOTAAL TOTAL 313.326

TOTAAL TOTAL 3,99


Art. 5/4.Voor de toepassing van artikel 5/5, wordt verstaan onder : 1° spelzone : een afgebakende ruimte op de voorzijde van de biljetten, die afgedekt is met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige deklaag;2° spelsymbool : een letter, een woord, een cijfer, een nummer, een beeld, een grafisch beeld, een tekening, een foto, een figuur, een kleur of elk ander teken van om het even welke aard.

Art. 15/5.§ 1. De voorzijde van het biljet vertoont twee duidelijk onderscheiden spelzones, waarbij op de ondoorzichtige deklaag van die spelzones kan afgedrukt staan : 1° uitsluitend ter illustratie : een beeld, een foto, een tekening, een grafisch beeld, of elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht teken;2° verschillende identificerende vermeldingen, teneinde de spelzones te kunnen onderscheiden.Deze vermeldingen kunnen eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de spelzones.

Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de in het eerste lid bedoelde spelzones, staan er één of meerdere variabele spelsymbolen afgedrukt, waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij. § 2. Een biljet waarvan in de ene spelzone één spelsymbool voorkomt, dat eveneens voorkomt in de andere spelzone, geeft recht op een lot.

Het biljet dat deze overeenstemming vertoont, wordt " winnend biljet " genoemd.

De waarde van een aan een winnend biljet toegekend lot wordt in één van de spelzones in Arabische cijfers vermeld onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid.

In afwijking van de bepalingen van het tweede lid geeft een winnend biljet, wanneer de vermelding " 1000 FOR LIFE " voorkomt onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid, recht op de in artikel 5/3 bedoelde rente. § 3. Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot en kan nooit meer dan één overeenstemming, zoals bedoeld in de bepalingen van § 2, eerste lid, bevatten.

Een biljet waarop geen overeenstemming, zoals bedoeld in § 2, eerste lid, voorkomt, is steeds verliezend."

Art. 5.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal "1 000 000", vermeld op twee plaatsen, vervangen door het getal "1.250.000".

Art. 6.Artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 8.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 321.336, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 2.000 euro, 20 loten van 2.500 euro, 65 loten van 250 euro, 125 loten van 100 euro, 225 loten van 50 euro, 250 loten van 30 euro, 1.650 loten van 15 euro, 25.000 loten van 9 euro, 126.000 loten van 6 euro en 168.000 loten van 3 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (2.000 euro(s))

1.250.000

20

2.500

62.500

65

250

19.230,77

125

100

10.000

225

50

5.555,56

250

30

5.000

1.650

15

757,58

25.000

9

50

126.000

6

9,92

168.000

3

7,44

TOTAAL TOTAL 321.336

TOTAAL TOTAL 3,89


Art. 7.In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal "1 000 000", vermeld op twee plaatsen, vervangen door het getal "1.250.000".

Art. 8.Artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 13.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 358.236, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 3.000 euro, 20 loten van 5.000 euro, 30 loten van 500 euro, 60 loten van 200 euro, 125 loten van 100 euro, 1.750 loten van 50 euro, 12.500 loten van 20 euro, 6.250 loten van 15 euro, 100.000 loten van 10 euro, 50.000 loten van 7,50 euro en 187.500 loten van 5 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (3.000 euro(s))

1.250.000

20

5.000

62.500

30

500

41.666,67

60

200

20.833,33

125

100

10.000

1.750

50

714,29

12.500

20

100

6.250

15

200

100.000

10

12,50

50.000

7,50

25

187.500

5

6,67

TOTAAL TOTAL 358.236

TOTAAL TOAAL 3,49


Art. 9.In artikel 15/2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, wordt het getal "1 000 000", vermeld op twee plaatsen, vervangen door het getal "1.250.000".

Art. 10.Artikel 15/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 15/3.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 397.026, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 5.000 euro, 10 loten van 5.000 euro, 15 loten van 1.000 euro, 125 loten van 500 euro, 625 loten van 100 euro, 6.250 loten van 50 euro, 37.500 loten van 30 euro, 125.000 loten van 20 euro, 77.500 loten van 15 euro en 150.000 loten van 10 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (5.000 euro(s))

1.250.000

10

5.000

125.000

15

1.000

83.333,33

125

500

10.000

625

100

2.000

6.250

50

200

37.500

30

33,33

125.000

20

10

77.500

15

16,13

150.000

10

8,33

TOTAAL TOTAL 397.026

TOTAAL TOTAL 3,15


Art. 11.In hetzelfde besluit wordt de titel van Hoofdstuk IV, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, vervangen als volgt : "Bepalingen gemeen aan de " Win for Life "-biljetten aan 1, 2, 3, 5 en 10 euro".

Art. 12.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, wordt het woord "vier" vervangen door het woord "vijf".

Art. 13.Artikel 16/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 16/1.Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot uit de loten bedoeld in de artikelen 3, 5/3, 8, 13 en 15/3.

De artikelen 5, 5/5, 10, 15 en 15/5, paragrafen 2 tot en met 5, zijn enkel van toepassing na volledig afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de spelzones van het biljet.

Ieder spelsymbool, zoals bedoeld in de artikelen 4, 2°, 5/4, 2°, 9, 2°, 14, 2° en 15/4, 2°, kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd.

De speler dient te controleren of de ondoorzichtige deklaag die de speelzones bedekt, ongeschonden is op het ogenblik dat hij een biljet verwerft."

Art. 14.In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro" en "Win for Life 5 euro" genaamd sluiten, worden de woorden "30 euro" vervangen door de woorden "50 euro" en de woorden "35 euro" door de woorden "28 euro".

Art. 15.In artikel 20, § 3, van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : "1° in de fysieke verkooppunten met dewelke de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij, uitgezonderd voor de loten vermeld in 2° ; 2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of, indien zij dit opportuun acht, in haar regionale kantoren, voor de loten van meer dan 2.000 euro."; b) het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De gegevens van de regionale kantoren kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen."; c) de bepaling wordt aangevuld met het volgende lid : "Op het ogenblik van verwerving van een biljet kunnen alle biljetten die bepaalde loten toekennen reeds verkocht zijn of kunnen bepaalde loten reeds gewonnen zijn."

Art. 16.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 6° en 7°, luidende als volgt : "6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat."

Art. 17.Artikel 28, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "1° informatie en uitleg bestemd voor de spelers. Deze vermeldingen zijn louter informatief en zijn ondergeschikt aan de tekst van dit besluit;".

Art. 18.De biljetten "Win for Life 1, 3, 5 en 10 euro" uitgegeven vóór 16 april 2018 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro", zoals dit besluit gold op 11 maart 2016.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 20.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^