Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 september 2004
gepubliceerd op 23 september 2004

Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003362
pub.
23/09/2004
prom.
07/09/2004
ELI
eli/besluit/2004/09/07/2004003362/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende dat de Loterijen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje sinds 13 februari 2004 ieder op hun eigen grondgebied en in overeenstemming met hun eigen nationale wetgeving een Gecoördineerde Loterij organiseren die in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje respectievelijk « Euro Millions », « Euro Millions » en « Euro Millones » wordt genoemd en die berust op een reeks van gemeenschappelijke regels die door de Deelnemende Loterijen absoluut dienen te worden nageleefd;

Overwegende dat andere Europese Loterijen de kans krijgen om aan dit initiatief deel te nemen en dus ook op hun eigen grondgebied en in overeenstemming met hun eigen nationale wetgeving de Gecoördineerde Loterij te organiseren op basis van bovengenoemde gemeenschappelijke regels;

Overwegende dat de Belgische Nationale Loterij heeft geoordeeld dat het voor haar strategisch opportuun is om de Gecoördineerde Loterij op het Belgische grondgebied te organiseren onder de naam « Euro Millions »;

Overwegende dat er op initiatief van de drie bovengenoemde Loterijen die de Gecoördineerde Loterij in het leven hebben geroepen, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht werd opgericht onder de naam « Services aux Loteries en Europe » (afgekort : « SLE »); dat het doel van deze maatschappij er onder meer in bestaat, bepaalde diensten van technische en operationele bijstand te verstrekken aan de Deelnemende Loterijen, zoals de organisatie en het beheer van de trekkingen, en assistentie aan de Deelnemende Loterijen bij de organisatie van de onderlinge overdracht van de gelden die bestemd zijn voor de uitbetaling van de winsten aan de spelers; dat iedere Loterij die de Gecoördineerde Loterij op haar eigen grondgebied wenst te organiseren vooraf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze vennoot moet zijn van « SLE »;

Overwegende dat het aanbod van nieuwe vormen van loterijen deel uitmaakt van de opdracht van de Nationale Loterij, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen die sociaal verantwoord zijn; dat de Gecoördineerde Loterij een loterij met verdeling is van hetzelfde type als de Lotto;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat de lancering van de vorm van loterij die door dit besluit wordt bekrachtigd, past in het kader van bovengenoemde opdracht;

Gelet op advies 37.323/2/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de organisatie, door de Nationale Loterij, van de openbare loterij genaamd « Euro Millions ».

Art. 2.Het spel « Euro Millions » is een loterij met verdeling, in die zin dat het totale bedrag van de loten percentsgewijs wordt bepaald in verhouding tot de ingezette bedragen en vervolgens onder de winnaars wordt verdeeld, en in die zin dat het bedrag van de loten verschilt naargelang de grootte van bovengenoemd percentage, van de ingezette bedragen en van het aantal winnaars.

Art. 3.Het specifieke concept van het spel « Euro Millions » berust op de gelijktijdige en gecoördineerde organisatie van een soortgelijke loterij door verschillende Europese loterijen, « Deelnemende Loterijen » genaamd, ieder op hun eigen grondgebied en in overeenstemming met hun eigen nationale wetgeving, waarbij er gemeenschappelijke spelregels moeten worden nageleefd, met dien verstande : 1° dat de deelnemingsregels van het spel « Euro Millions » die van toepassing zijn op het eigen grondgebied, enkel gelden voor de spelers die hun deelneming ook op het eigen grondgebied hebben laten registreren;2° dat de Nationale Loterij, als organisator van het spel « Euro Millions », als enige aansprakelijk is tegenover de spelers die hebben meegespeeld op het grondgebied waarop de Nationale Loterij haar producten uitbaat.

Art. 4.De gemeenschappelijke spelregels bedoeld in artikel 3 hebben betrekking op het volgende : 1° het samenbrengen van de door de Deelnemende Loterijen geregistreerde inzetbedragen op basis van een uniforme deelnemingsinzet van 2 euro voor de « spelcombinatie » bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, welke ook de munteenheid moge zijn waarin de nationale inzetbedragen door een Deelnemende Loterij worden geïnd;2° een gemeenschappelijke trekking waarmee de winnende combinatie wordt bepaald, in overeenstemming met artikel 14;3° de toekenning, in overeenstemming met artikel 16, aan alle winnaars van de landen die aan het spel deelnemen, van 50 % van de totale deelnemende inzetbedragen, die vrij zijn van om het even welke heffing op de winsten.

Art. 5.Voor de speler betekent deelneming aan het spel « Euro Millions » dat hij één of meer spelcombinaties moet kiezen, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 tot 12. De geregistreerde spelcombinaties nemen deel aan een trekking. Met deze trekking wordt de winnende combinatie vastgesteld, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14. De winsten worden vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 15 tot 20.

Art. 6.De deelnemingsverwerving gebeurt volgens de « on line »-verwerkingsmethode, d.w.z. in reële tijd, door middel van een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij en die, ter registratie, aan dat systeem de deelnemingsgegevens meedelen die worden vermeld op de formulieren bedoeld in artikel 7 of die het resultaat zijn van de speciale procedure bedoeld in artikel 11.

De terminals worden door de Nationale Loterij geïnstalleerd in de on line-centra waarmee ze daartoe een overeenkomst heeft gesloten.

Art. 7.§ 1. Onverminderd artikel 11 kiezen de spelers hun spelcombinaties door middel van formulieren.

De gegevens die door de spelers op de formulieren worden aangebracht, hebben een louter indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming.

Onder voorbehoud van de bepalingen van § 5 kunnen de spelers beschikken over de volgende twee soorten van formulieren : 1° het enkelvoudig formulier;2° het meervoudig formulier. § 2. De soorten van formulieren bedoeld in § 1 kunnen, naar keuze van de speler, worden gebruikt voor een deelnemingsverwerving voor 1, 2, 3, 4, 5 of 10 trekkingen.

De deelnemingsverwerving voor een bepaalde trekking betreft de trekking waarvan de datum wordt vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12.

De deelnemingsverwerving voor 2, 3, 4, 5 of 10 trekkingen betreft de 2, 3, 4, 5 of 10 opeenvolgende trekkingen waarvan de datums worden vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12. § 3. De formulieren dragen een voorgedrukt nummer dat bestaat uit 2 groepen van 3 wisselende cijfers en dat uitsluitend dient voor het beheer van de formulieren. § 4. Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor een deelnemingsverwerving. Ze liggen ter beschikking van de spelers in de on line-centra. De Nationale Loterij kan de verkoop van deze formulieren toestaan tegen de door haar vastgelegde prijs. § 5. Het formulier bedoeld in § 1, derde lid, 1°, wordt ter beschikking van de spelers gesteld zodra dit besluit in werking treedt.

Het formulier bedoeld in § 1, derde lid, 2°, kan ter beschikking van de spelers worden gesteld op een datum die volgt op de inwerkingtreding van dit besluit. Deze datum wordt door de Nationale Loterij vastgesteld en bekendgemaakt.

Art. 8.§ 1. Een enkelvoudig formulier bestaat uit 6 roosterkoppels.

Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, « nummerrooster » genaamd, en een rooster onderaan, « sterrenrooster » genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 9 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 9.

Een « spelcombinatie » wordt gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Om een spelcombinatie te krijgen, vult de speler als volgt een roosterkoppel in : hij kiest 5 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 van de 9 sterren van dit rooster.

De inzet van een spelcombinatie is vastgelegd op 2 euro.

Naargelang het bedrag van zijn inzet vult de speler 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels in, waarbij hij verplicht is aan de linkerkant te beginnen.

Op het formulier staan er daarenboven 6 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 3, 4, 5 of 10 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor 1, 2, 3, 4, 5 of 10 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 2. Het totale, door de speler per formulier verschuldigde inzetbedrag wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : de inzet van 2 euro bedoeld in § 1, vierde lid, het aantal ingevulde roosterkoppels en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° ten minste 2 euro voor deelneming aan één trekking van één roosterkoppel;2° ten hoogste 120 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van 6 roosterkoppels. Het inzetbedrag voor deelneming aan een trekking van 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels wordt op het formulier vermeld.

Art. 9.§ 1. Een meervoudig formulier bestaat uit één enkel roosterkoppel, waarvan de samenstelling identiek is aan die van het roosterkoppel bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid.

Binnen de mogelijkheden die worden bepaald in § 2, tweede lid, vult de speler als volgt dat ene roosterkoppel in : hij kiest 6 tot 10 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 6 tot 10 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 tot 9 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 tot 9 sterren van dit rooster. Met het oog op deze keuzes vermeldt het formulier de volgende aparte vakjes : 1° naast het nummerrooster staan 5 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 6, 7, 8, 9 of 10 worden vermeld : dit is telkens het aantal nummers dat uit het nummerrooster kan worden gekozen;2° naast het sterrenrooster staan 8 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 worden vermeld : dit is telkens het aantal sterren dat uit het sterrenrooster kan worden gekozen. § 2. Wie het meervoudig formulier gebruikt, past alle spelcombinaties toe, vertrekkende van 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster, die rekenkundig mogelijk zijn volgens het aantal gekozen nummers en sterren.

In overeenstemming met de hierna uiteengezette mogelijkheden wordt het aantal spelcombinaties waarmee men deelneemt als volgt vastgelegd : 1° voor een nummerrooster waarin 6 nummers werden aangekruist : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168 of 216 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 sterren werden aangekruist;2° voor een nummerrooster waarin 7 nummers werden aangekruist : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588 of 756 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 sterren werden aangekruist;3° voor een nummerrooster waarin 8 nummers werden aangekruist : 56, 168, 336, 560, 840 of 1 176 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6 of 7 sterren werden aangekruist;4° voor een nummerrooster waarin 9 nummers werden aangekruist : 126, 378, 756 of 1 260 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4 of 5 sterren werden aangekruist;5° voor een nummerrooster waarin 10 nummers werden aangekruist : 252 of 756 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2 of 3 sterren werden aangekruist. Op het formulier staan er daarenboven 6 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 3, 4, 5 of 10 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor 1, 2, 3, 4, 5 of 10 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 3. Het totale, door de speler per formulier verschuldigde inzetbedrag wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : de inzet van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid, het aantal spelcombinaties dat wordt gevormd naargelang het aantal gekozen nummers uit het nummerrooster en het aantal gekozen sterren uit het sterrenrooster, en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° ten minste 12 euro voor deelneming aan één trekking van een nummerrooster dat bestaat uit 6 aangekruiste nummers, terwijl er in het sterrenrooster 2 sterren werden aangekruist; 2° ten hoogste 25.200 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van een nummerrooster dat bestaat uit 9 aangekruiste nummers, terwijl er in het sterrenrooster 5 sterren werden aangekruist.

Het formulier vermeldt de 28 mogelijke inzetbedragen die de spelers kunnen kiezen om aan een trekking deel te nemen.

Art. 10.Alle op de formulieren aangebrachte kruisjes moeten binnen de betrokken vakjes blijven en moeten worden getekend met een zwarte of blauwe kogelpen.

De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

Art. 11.Men kan ook een deelneming verwerven zonder gebruik te maken van een formulier, d.w.z. door middel van de formule die « Quick-Pick » wordt genoemd.

Door te opteren voor deze « Quick-Pick »-formule, ziet de speler af van de mogelijkheid om zelf de spelcombinaties te kiezen, en aanvaardt hij dat ze hem op willekeurige wijze worden toegewezen door het informaticasysteem van de Nationale Loterij. In dat geval stemmen de speelmogelijkheden waaruit de speler kan kiezen overeen met de mogelijkheden van de formulieren bedoeld in artikel 7.

Art. 12.Nadat de speler zijn inzet heeft betaald, hetzij in speciën, hetzij door middel van om het even welk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel, ontvangt hij een deelnemingsticket dat wordt afgeleverd door de met de terminal verbonden printer.

Dit deelnemingsticket vermeldt : 1° het « Euro Millions »-logo;2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;3° de trekkingsdatum wanneer het gaat om de deelneming aan één trekking, of de trekkingsdatums wanneer het de deelneming aan verschillende trekkingen betreft;4° de geregistreerde nummers van het nummerrooster en de geregistreerde nummers van het sterrenrooster, in overeenstemming met de door de speler gekozen deelnemingsformule;5° de vermelding « Quick-Pick » wanneer aan deze deelnemingsformule de voorkeur werd gegeven;6° het betaalde inzetbedrag;7° een streepjescode;8° een reeks van codenummers of andere vermeldingen, bestemd voor controle, identificatie en beheer. Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de speler dat de deelnemingsgegevens die erop worden vermeld wel degelijk overeenkomen met hetgeen hij wenst.

Art. 13.De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de bewuste trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs.

Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de vertegenwoordiger van de gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij.

Art. 14.De trekkingen zijn gemeenschappelijk voor de Nationale Loterij en voor de andere Deelnemende Loterijen die een soortgelijke loterij organiseren. De trekkingen vinden elke vrijdag plaats, onder de verantwoordelijkheid van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Services aux Loteries en Europe », afgekort : « SLE », die onder meer ten doel heeft de trekkingen te organiseren en te beheren.

Alleen de spelcombinaties die op het grondgebied werden geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit nemen aan de trekking deel, alsook de spelcombinaties die werden geregistreerd op het grondgebied van de deelnemende buitenlandse Loterijen, in overeenstemming met de bepalingen van de in deze landen toepasselijke reglementen en voor zover de betrokken spelcombinaties door de C.V.B.A. « SLE » in aanmerking worden genomen om aan de trekking deel te nemen. De trekking heeft ten doel de winnende spelcombinatie vast te leggen, die is opgebouwd uit 5 nummers en 2 sterren voor alle loterijen die aan het spel deelnemen.

De trekking van het spel « Euro Millions » gebeurt door middel van twee trekkingstrommels. Zij wordt gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een onafhankelijke, door de C.V.B.A. « SLE » aangestelde auditor die er, uit hoofde van zijn statuut, de regelmatigheid van kan waarborgen. De trekking wordt opgesplitst in een « trekking van de nummers » of « trekking A » die bestaat in de willekeurige verwijdering van 5 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 50 van 1 tot 50 genummerde ballen zaten, en in een « trekking van de sterren » of « trekking B » die bestaat in de willekeurige verwijdering van 2 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 9 van 1 tot 9 genummerde ballen zaten. Alvorens er een bal wordt verwijderd, worden de ballen door elkaar gemengd. Een verwijderde bal wordt niet meer in zijn trekkingstrommel teruggelegd.

Wanneer een trekking bij wijze van uitzondering niet op de geplande datum kan worden verricht of afgewerkt, wordt ze uitgevoerd op een latere, door de C.V.B.A. « SLE » vastgestelde datum die door de Nationale Loterij wordt bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Wanneer hetzij een volledige trekking, hetzij een afzonderlijke « trekking A » of « trekking B » tijdens de uitvoering ervan wordt onderbroken om redenen buiten de wil van de trekkingsverantwoordelijke, stellen de gerechtsdeurwaarder of de onafhankelijke auditor de lijst op met de nummers van de ballen die reeds op geldige wijze uit de trekkingstrommels werden verwijderd.

Vervolgens laten zij een overeenkomstige extra trekking verrichten in omstandigheden die analoog zijn met degene die worden beschreven in het derde lid. Bij een dergelijke extra trekking worden de ballen waarvan de verwijdering reeds door de gerechtsdeurwaarder of de onafhankelijke auditor werd vastgesteld, niet opnieuw in de trekkingstrommel gelegd. De extra trekking geldt uitsluitend voor het aantal ballen dat vereist is om te komen tot een totaal van 5 verwijderde ballen voor « trekking A » en 2 verwijderde ballen voor « trekking B ». Na afloop van de extra trekking bekrachtigen de gerechtsdeurwaarder of de onafhankelijke auditor de nummers van alle ballen waarvan zij de trekking hebben vastgesteld.

Wanneer het resultaat van een trekking niet strookt met dit besluit, wordt de bewuste trekking geannuleerd en overgedaan.

De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die werden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of door de onafhankelijke auditor en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal.

Art. 15.Elke winstrang wordt bepaald op basis van de spelcombinaties van 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Zodra het resultaat bekend is van de trekking waaraan deze spelcombinaties deelnemen, worden ze ingedeeld in rangen, zoals uiteengezet in het derde lid.

De speler maakt kans om te winnen in één van de 12 rangen die met elke deelnemende spelcombinatie overeenstemmen. Naargelang de winstkans worden deze rangen ingedeeld van hoog tot laag : aldus is rang 1 de hoogste rang en rang 12 de laagste rang. In onderstaande tabel worden de 12 bestaande rangen bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor alle rangen samen bedraagt de winstkans ongeveer 1 op 24.

De eerste winstrang wordt ook « Groot Lot » genoemd.

De winstbedragen van de verschillende, in bovenstaande tabel vermelde rangen zijn niet cumuleerbaar : elke spelcombinatie kan uitsluitend in de hoogst mogelijke winstrang worden ingedeeld, ongeacht het winstbedrag dat aan die rang wordt gekoppeld.

Art. 16.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18, tweede lid, vloeit 50 % van de ingezette bedragen die voor iedere trekking door alle Deelnemende Loterijen worden geregistreerd, d.w.z. 1 euro per spelcombinatie, vrij van om het even welke heffing op de winsten, terug naar de winstuitkering van deze trekking en naar een fonds dat « Boosterfonds » wordt genoemd, krachtens de volgende verdeling : 84 % voor de winstuitkering en 16 % voor het « Boosterfonds ».

Voor sommige trekkingen moeten de bedragen, die in toepassing van het eerste lid bestemd zijn voor de winstuitkering, worden vermeerderd met de bedragen die resulteren uit de toepassing van de artikelen 17 en 18.

Het in het eerste lid bedoelde deel van de ingezette bedragen dat bestemd is voor de winnaars van een trekking van het spel « Euro Millions » en voor het « Boosterfonds », wordt toegewezen in overeenstemming met de percentages die in onderstaande tabel worden vermeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend, wordt in gelijke delen verdeeld onder de winnaars van de betrokken rang.

Art. 17.Wanneer er bij een bepaalde trekking geen winnaar is van rang 1, worden de bedragen, bestemd voor de winnaars van deze rang 1, in een « Overdrachtfonds » gestort, teneinde te worden toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking. De betrokken bedragen worden vervolgens gecumuleerd totdat er, bij een bepaalde trekking, een winnaar van rang 1 uit de bus komt. Het « Overdrachtfonds » is uniek en gemeenschappelijk voor alle Deelnemende Loterijen.

Wanneer er uit een bepaalde trekking geen winnaar te voorschijn komt van een andere rang dan rang 1, worden de voor de betrokken rang bestemde bedragen overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang van dezelfde trekking. Wanneer een bepaalde trekking geen enkele winnaar van rang 12 oplevert, wordt het totale voor deze rang bestemde bedrag in het « Overdrachtfonds » gestort om te worden toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking.

Wanneer er in geen enkele rang een winnaar is, worden de voor al deze rangen bestemde bedragen in het « Overdrachtfonds » gestort om te worden toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking.

Art. 18.Het « Boosterfonds » bedoeld in artikel 16, eerste lid, is uniek en gemeenschappelijk voor alle Deelnemende Loterijen.

De bedragen die bestemd zijn voor het « Boosterfonds » dienen voor promotie-acties ten voordele van de spelers. Deze acties kunnen onder meer bestaan in het verhogen van de winstbedragen. De voorwaarden van dergelijke acties dienen door de Deelnemende Loterijen te worden overeengekomen.

Art. 19.De Deelnemende Loterijen komen onderling overeen waaraan de aan het « Overdrachtsfonds » en aan het « Boosterfonds » toegewezen bedragen besteed zullen worden bij de beëindiging van de organisatie van het spel « Euro Millions ».

Art. 20.De eenheidswinsten van rang 1 worden op een hele euro naar boven afgerond. De eenheidswinsten van de overige rangen worden op een tiende van een euro naar beneden afgerond.

Art. 21.Wanneer, om welke reden ook, de op het grondgebied geregistreerde spelcombinaties niet door de C.V.B.A. « SLE » in aanmerking worden genomen voor de trekking van het spel « Euro Millions » waarmee ze verband houden, dan nemen ze deel aan een loterij met verdeling, in de zin van artikel 2, die « nationaal spel » wordt genoemd en gebaseerd is op de volgende voorwaarden : 1° de enige inzetbedragen die in aanmerking worden genomen zijn degene die op het Belgische grondgebied werden geregistreerd en die betrekking hebben op de spelcombinaties die verband houden met de trekking van het spel « Euro Millions » waaraan deze spelcombinaties niet kunnen deelnemen;2° bij de bepaling van de winnende spelcombinaties geldt het resultaat van de in 1° bedoelde trekking van het spel « Euro Millions »;3° de regels voor deze bepaling van de winnende spelcombinaties zijn identiek aan de regels die worden vastgelegd in artikel 15; 4° 50 % van de ingezette bedragen bedoeld in 1°, d.w.z. 1 euro per spelcombinatie, vrij van om het even welke heffing op de winsten, vloeit terug naar de winstuitkering. Dat deel van de inzetbedragen is bestemd voor de 12 bestaande winstrangen volgens percentages die identiek zijn aan degene die worden bepaald in de tabel bedoeld in artikel 16, derde lid, met uitzondering van het voor rang 1 bestemde percentage, dat van 22 % op 38 % wordt gebracht door de toevoeging van de 16 % die bestemd zijn voor het « Boosterfonds », aangezien dat fonds in dit geval niet van toepassing is. Het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend, wordt in gelijke delen verdeeld onder de winnende spelcombinaties van deze rang; 5° wanneer er door de in 1° bedoelde trekking in een bepaalde rang geen enkele winnende spelcombinatie wordt bepaald, wordt het percentage van het deel van de voor de betrokken rang bestemde inzetbedragen overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang, met dien verstande dat een dergelijk systeem van opeenvolgende overdrachten ook betrekking heeft op het overgedragen bedrag dat eventueel voor een bepaalde rang bestemd is.Wanneer er geen enkele winnende combinatie is in de 12e winstrang, verblijft het voor deze rang bestemde bedrag aan de Nationale Loterij; 6° de regels voor de afronding van de winsten zijn identiek aan degene die worden vastgelegd in artikel 20.

Art. 22.Ongeacht hun bedrag zijn de winsten betaalbaar tegen afgifte van een winnend deelnemingsticket gedurende een periode van 13 weken en 1 dag, te rekenen vanaf de dag van de betrokken trekking.

Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, beginnen de termijnen bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, zonder dat zij korter kunnen zijn dan 12 weken en 1 dag, te rekenen vanaf de dag waarop de trekking werkelijk plaats vond.

Na het verstrijken van deze termijnen verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Een winnend deelnemingsticket voor deelneming aan meer dan één trekking, dat ter inning wordt aangeboden vóór de laatste van de trekkingen waaraan dat ticket deelneemt, wordt vervangen door een nieuw deelnemingsticket dat kan worden gebruikt voor de overblijvende trekking(en).

Art. 23.De uitbetaling van de loten gebeurt contant, en, rekening houdend met de omvang van de uit te betalen sommen, in speciën of via een van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, volgens de modaliteiten vast te stellen door de Nationale Loterij.

De winnende deelnemingstickets moeten ter inning worden aangeboden in een door de speler gekozen on line-centrum. De deelnemingstickets voor een globaal winstbedrag van meer dan 25.000 euro mogen eveneens ter inning worden aangeboden bij de Nationale Loterij.

Art. 24.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 13 weken en 1 dag, te rekenen vanaf de dag van de bewuste trekking.

Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, beginnen de termijnen bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, zonder dat zij korter kunnen zijn dan 12 weken en 1 dag, te rekenen vanaf de dag waarop de trekking werkelijk plaats vond.

Wanneer het winstbedrag lager is dan of gelijk aan 1.000 euro, moeten de klachten, in ruil voor een ontvangstbewijs, worden ingediend in een on line-centrum.

Wanneer het winstbedrag hoger is dan 1.000 euro, moeten de klachten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken deelnemingsticket.

Op de keerzijde van het deelnemingsticket moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 25.In ieder on line-centrum kunnen de einddatums en -uren worden verkregen van de deelnemingsverwervingen voor een bepaalde trekking.

Art. 26.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de houder ervan.

De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het deelnemingsticket een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten.

Art. 27.Geen enkel bezwaar wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Bij een deelneming in groep komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in conflicten die tussen de leden van die groep kunnen ontstaan.

Art. 28.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 29.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 30.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, zal aanleiding geven tot een klacht bij het parket.

Art. 31.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 32.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Patmos, 7 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^