Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2000 pub. 23/09/2004 numac 2002015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 (2) type wet prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004009630 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, is machtiging verleend aan de heer de **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. 14/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Kroatië betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004009644 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Uitvoering van straffen en maatregelen Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004 : De aanwijzing van Mevr. Paula De Keyser, als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Nederlandstalige Commissie voor de vo De aanwijzing van de heer Rudy Van De Voorde, als plaatsvervangend assessor strafuitvoering bij de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004009649 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 september 2004 : - is de heer Vanermen, B., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie, voor een stage van drie jaar; - dat in werking treedt op de datum v - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Mokeddem, K., wonende te Wanze,(...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van Laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 7 september 2004 is het laboratorium van de BV RPS Analyse, Tolweg 11 te 4851 SJ Ulvenhout Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/meten van de asbestvezelconcentratie in lucht (...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004022707 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004022712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004022719 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004022739 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens voor de jaren 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004201559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en tot onderschrijving van de stelsels van Vlaamse aanmoedigingspremie type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004201604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en tot onderschrijving van de stelsels van Vlaamse aanmoedigingspremie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de mogelijkheid tot behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 09/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004022709 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 14/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004036451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004202859 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 juli 2004 wordt de N.V. Smet Jet als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's erkend. Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt de erkenning als ophaler van gev Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt de B.V.B.A. A.B. Maxi Cleaning als ophaler en ve(...)

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202818 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004036452 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel Brussels curriculum in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004036463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004202867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Vervanging van een lid. Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 augustus 2004, dat i wordt de heer Gilles BIAU, te Hagondange (Frankrijk), als vertegenwoordiger van de werkgeversorgani(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202896 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering

document

type document prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004009650 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 15 mei 2004, heeft Mevr. Vander Steene, K., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2004 numac 2004011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 werden met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Gouden Medaille : De heren : Etienne Deceur, Aartrijke. Godfried Roose, Aartrijke. Zilveren Medail De heer André Vanwalleghem, Torhout.
^