Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2013
gepubliceerd op 18 november 2013

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014664
pub.
18/11/2013
prom.
02/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 16, artikel 18, § 2, eerste lid, § 3 en § 5, eerste lid, artikel 20, § 2, artikel 21, §§ 2 en 3, artikel 22 en artikel 173, § 1, 1° tot 3°, § 2, 1° en 2°, en § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1998; Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol sluiten tot benoeming van de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van Belgocontol;

Overwegende dat de raad van bestuur van Belgocontol benoemd werd voor een termijn van zes jaar met aanvang op 10 november 2004, en dat deze raad sindsdien niet meer is vernieuwd ook al waren alle mandaten sinds 30 november 2010 vervallen.

Overwegende dat volgens artikel 174 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, de raad van bestuur, ieder evenveel Nederlands- als Franstaligen moeten tellen, en dat de voorzitter van de raad van bestuur tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder behoort;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag als bestuurder van Belgocontrol wordt verleend aan de heer Jean-Claude Tintin.

Art. 2.De heer Johan Decuyper wordt benoemd tot bestuurder van Belgocontol.

Art. 3.De heer Johan Decuyper wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Belgocontol.

Dit mandaat neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een termijn van zes jaar.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van kennisgeving ervan aan Belgocontrol, op 2 oktober 2013.

Art. 5.Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^