Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/03/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013015245 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op 11 september 2009 (2)(3)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013003365 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de ha(...) Leuze-en-Hainaut (vroeger Willaupuis) Een perceel grond gelegen N60 "chaussée de Péruwelz&q(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013009497 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, is een einde gesteld aan de functies van de heer D'haese, P., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Willebroek, met ingang van 30 juni 2013 's avonds. Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2013, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, i type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014651 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erk(...) type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014675 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mandaat. - Ontheffing Bij koninklijk besluit van 15 november 2013, dat op dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Didier Bellens ontheven uit zijn mandaten van gedelegeerd bestuurder en bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek r Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013015244 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2012 tot wijziging van artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Animar » type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013205023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 (1) type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013205826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013007243 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 oktober 2013 heeft de heer Embrechts, J., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termij Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 4 november 2013 werd de heer Tournicourt, R., (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013206111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap, wat betreft de toekenning van een ministeriële bevoegdheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013206218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de functies van huisbewaarder binnen de Waalse Overheidsdienst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014649 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014650 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014652 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013014661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de Raad voor **** (**** **** ****) (****13169) Na de selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché e-invoicing (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrol (AFG13183) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type lijst prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés in wetenschappelijke communicatie (niveau A) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (AFG13140) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013021127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 25 november 2013, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kan Op de agenda : Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 1 juli 2013 2. Onts(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord nr. 4 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid : monitoring van de evolutie van de sector voor de jaren 2013-2014 Gele Gelet op het protocol 2 van 1 januari 2003 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bed(...)

document

type document prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige senior jurist-A2 De vergelijkende selectie van Franstalige senior jurist-A2 (niveau A2) voor de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (AFG13106) werd afgesloten op 4 november 2013. type document prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsassistent-coördinator De vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsassistent-coördinator (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG13083) werd afgesloten op 5 november 2013. type document prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig technisch analist (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13177) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ind(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013 wordt de heer **** ****, licentiaat in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor ****, met in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013003376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, wordt Luitenant Generaal van het Vliegwezen b.d. V. Pardoen, Hoofd van het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert II, tot beheerder van de Koninklijke Schenking benoe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007240 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9568 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8640 van 5 december 2011 tot b Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart 2011 : I(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007249 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9573 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8677 van 5 december 2 Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 juni 2011 : In(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007248 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9572 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken in het koninklijk besluit nr. 8675 van 5 december 2011 to Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 juni 2011 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013007252 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 9575 van 19 juni 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 8657 van 5 december 2011 t Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 september 2011(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013205883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 is Mevr. MADEREEL Els benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN REETH Frans

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Jean-Marie Van Den Steene De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/11/2013 numac 2013206284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés bureau Transfer De vergelijkende selectie van **** attachés bureau Transfer (niveau ****) voor de **** **** **** (****13072) werd afgesloten op 31 oktober (...) Er zijn 4 geslaagden. (...)
^