Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 december 2021
gepubliceerd op 17 januari 2022

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van skeyes

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021022844
pub.
17/01/2022
prom.
23/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van skeyes


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 16, 18, § 2, eerste lid, § 3 en § 5, eerste lid, 21, §§ 2 en 3, 22, 173, § 1, 1° tot 3°, § 2, 1° en 2° en § 3, en 174 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1998 en de wet van 13 april 2019 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol sluiten tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol sluiten houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 4 mei 2021 ;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van skeyes werden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar met aanvang op 18 november 2013, en dat hun mandaten sindsdien niet meer hernieuwd werden, zodat zij zijn verstreken ;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van skeyes waarvan het mandaat is verstreken, hun functies zijn blijven uitoefenen teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren ;

Overwegende dat artikel 18, § 2bis van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur die door de Belgische Staat worden aangewezen, van een ander geslacht zijn dan dat van de overige leden ;

Overwegende dat volgens de artikelen 16, 20, § 2 en 174 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, de raad van bestuur bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, en dat de voorzitter van de raad van bestuur tot een andere taalrol behoort dan de gedelegeerd bestuurder ;

Overwegende dat artikel 18, § 1 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij artikel 173, § 1 van dezelfde wet, bepaalt dat de raad van bestuur van skeyes is samengesteld uit ten minste acht leden en ten hoogste twaalf leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder ;

Overwegende dat het aantal leden van de raad van bestuur van skeyes wordt vastgesteld op 10, waarvan ten minste één derde van een ander geslacht is dan dat van de overige leden ;

Overwegende dat de bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit van hun bekwaamheden zodat zij collectief in staat zijn om het autonoom overheidsbedrijf te beheren rekening houdend met een sterk wijzigend nationaal en internationaal reglementair kader en met de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake luchtvaart, de betrekkingen met de deelstaten en de internationale samenwerking inzake het luchtverkeer ;

Overwegende dat Julie Ludmer licentiaat in de rechten is en over de nodige juridische kennis beschikt; Dat zij reeds benoemd is als lid van de raad van bestuur van skeyes in 2013 en bewezen heeft dat zij over de vereiste competenties en kwaliteiten beschikt voor deze functie;

Overwegende dat Elisabeth Matthys een uitgebreide juridische expertise heeft ingevolge haar huidig beroep als advocaat en zij bovendien gespecialiseerd is in sociaal recht, zowel op nationaal als op Europees en Internationaal niveau. Als assistent bij de Universiteit Gent heeft zij zich ook verdiept in het thema "Publiek-private samenwerking en personeel";

Overwegende dat Jean Leblon ruime ervaring heeft als regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap, belast met de controle van verschillende instellingen van algemeen belang en bijgevolg ervaring heeft inzake het bestuur van publieke entiteiten; Dat hij als directeur van de beleidscel van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Energie, Huisvesting en wetenschappelijk onderzoek van de Waalse Regering en als directeur van de beleidscel van de Minister van Jeugd, van Onderzoek, van Infrastructuur, Schoolgebouwen en van het openbaar ambt van de Franstalige Gemeenschap ook de nodige bestuurskwaliteiten heeft verworven;

Overwegende dat Kurt Van Raemdonck als licentiaat in de rechten ruime beroepservaring heeft opgedaan in juridische zaken. Bovendien beschikt hij over een zeer grondige en jarenlange expertise inzake personeelsbeleid vermits hij meermaals als directeur van de beleidscel van de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven is aangesteld; Hij heeft ook als HR manager voor de FOD Financiën en skeyes gewerkt. Zijn ervaring als manager Budget en Change bij de FOD Binnenlandse Zaken toont bovendien aan dat hij eveneens ervaring inzake financiële aangelegenheden heeft. Zijn loopbaan toont aan dat hij over de nodige bestuurskwaliteiten beschikt.

Overwegende dat Laurent Vrijdaghs een master in overheidsmanagement heeft en dat zijn jarenlange ervaring als administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen zijn ervaring en bekwaamheid in juridische, economische en financiële zaken aantonen. Dat hij bovendien reeds een gelijkaardige ervaring heeft opgebouwd als lid van de raad van bestuur bij Infrabel en de Vrije Universiteit te Brussel ;

Overwegende dat Luc Laveyne naast een master in publiekrecht ook bijkomende specifieke opleidingen over luchtvaartrecht heeft gevolgd;

Hij is lid van de Air Navigation Services Board bij Eurocontrol sinds 2009 en treedt ook op als extern adviseur voor Brussels Airport Company in regelgevende en overheidsaangelegenheden op gewestelijk, nationaal en Europees niveau; Bovendien werkt hij voor de Airports Council International Europe als consultant in strategische kwesties, bedrijfsontwikkeling en is hij verantwoordelijk voor het Single European Sky beleid van de Europese luchthavens in samenwerking met de Europese Commissie, Eurocontrol en de SESAR instellingen; Hij beschikt bijgevolg over een diepgaande expertise in de luchtvaartmaterie en heeft bewezen tijdens zijn vorige ambtstermijn als lid van de raad van bestuur van skeyes over de vereiste competenties en kwaliteiten te beschikken voor deze functie ;

Overwegende dat Renaud Lorand handelsingenieur is met specialisatie in financiën en accountancy; Als directeur voor de Intercommunale van economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening te Bergen en als directeur van de beleidscel van de Minister van Economie, KMO's, Buitenlandse Handel en nieuwe Technologieën van de waalse regering heeft de nodige competenties inzake economische en financiële materies en ook de vereiste bestuursbekwaamheid verworven; Als lid van de raad van bestuur van skeyes heeft hij bewezen over de vereiste competenties en kwaliteiten beschikt voor deze functie ;

Overwegende dat Sandra Stainier licentiaat in de rechten is en zij een uitgebreide juridische expertise heeft opgebouwd tijdens haar functie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Directoraat-generaal Juridische zaken ; dat ze werd aangeduid als lid van de raad van bestuur van skeyes in 20219 en blijk heeft gegeven van de nodige bekwaamheden en vaardigheden voor deze functie. Ze maakt momenteel ook deel uit van het auditcomité van skeyes, waardoor ze ook een grondige kennis heeft van het beheer van skeyes ;

Overwegende dat Liesbeth Van der Auwera licentiaat in de rechten is en een ruime juridische expertise heeft verworven als advocaat, curator en als juridisch adviseur bij KBC Bank; Zij beschikt bovendien over een brede ervaring en bekwaamheid in economische en financiële zaken door haar functie als Voorzitter van de Commissie Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw, en als lid van de Subcommissie Handels- en Economisch recht bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zij maakt momenteel deel uit het auditcomité van skeyes zodat zij ook reeds een gespecialiseerde kennis heeft inzake beheer van skeyes ;

Overwegende dat Johan Decuyper, als gedelegeerd bestuurder deel uitmaakt van de raad van bestuur conform artikel 73, § 1, 1° van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ;

Overwegende dat de hierna samengestelde raad van bestuur collectief in staat is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het bedrijf, in het bijzonder het begeleiden ervan rekening houdend met een sterk veranderende zakelijke omgeving op nationaal, Europees en internationaal niveau en met de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake luchtvaart ;

Overwegende dat artikel 22 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten de vereisten vastlegt waaraan de keuze door de Staat van zijn bestuurders binnen de raad van bestuur is gebonden evenals de vastgestelde onverenigbaarheden ;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal bestuurders van skeyes wordt vastgesteld op 10.

Art. 2.De volgende personen worden benoemd tot bestuurders van skeyes : 1° Mevr.Julie Ludmer ; 2° Mevr.Elisabeth Matthys ; 3° De heer Jean Leblon ;4° De heer Kurt Van Raemdonck ;5° De heer Laurent Vrijdaghs ;6° De heer Luc Laveyne ;7° De heer Renaud Lorand ;8° Mevr.Sandra Stainier ; 9° Mevr.Liesbeth Van der Auwera ; 10° De heer Johan Decuyper.

Art. 3.De heer Laurent Vrijdaghs wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van skeyes.

Art. 4.Deze mandaten nemen een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

^