Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2022

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, wordt aan de heer DEVLESAVER Jean-Luc op het einde van de maand november 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021205517
pub.
19/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 27/12/2021 numac 2021034461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 30/12/2021 numac 2021206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 17/01/2022 numac 2021022844 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van skeyes type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021043468 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 40 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 17/01/2022 numac 2021022845 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van skeyes type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043659 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van vier leden en hernieuwing van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij en houdende benoeming van de voorzitster van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021043645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. - Duitse vertaling sluiten, wordt aan de heer DEVLESAVER Jean-Luc op het einde van de maand november 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

^