Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 december 2021
gepubliceerd op 17 januari 2022

Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van skeyes

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021022845
pub.
17/01/2022
prom.
23/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van skeyes


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 20, § 2, 22, en 173, § 2, 1° en 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1998 en de wet van 13 april 2019 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol sluiten houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol, waarbij de heer Johan Decuyper wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol voor een termijn van zes jaar aanvangend op diezelfde datum ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 1 mei 2021 ;

Overwegende dat de gedelegeerd bestuurder benoemd werd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar met aanvang op 2 oktober 2013, en dat dit mandaat sindsdien niet meer hernieuwd werd, zodat het is verstreken ;

Overwegende dat hij zijn functie is blijven uitoefenen teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren ;

Overwegende dat volgens de artikelen 20, § 2 en 174 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, de gedelegeerd bestuurder tot een andere taalrol behoort dan de voorzitter van de raad van bestuur ;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Johan Decuyper wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van skeyes.

Art. 2.Zijn mandaat neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

^