Etaamb.openjustice.be
Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 januari 2022

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is de heer Berlinblau A., voorzitter van de rechters in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, benoemd tot Officier in de Leopoldsor Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022030106
pub.
20/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 17/01/2022 numac 2021022844 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van skeyes type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 17/01/2022 numac 2021022845 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van skeyes type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 27/12/2021 numac 2021034461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 30/12/2021 numac 2021206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021043468 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 40 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043659 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van vier leden en hernieuwing van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij en houdende benoeming van de voorzitster van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 30/12/2021 numac 2021043539 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van delen van het koninklijk besluit van 30 september 2020 houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen sluiten, is de heer Berlinblau A., voorzitter van de rechters in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^