Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 november 2013
gepubliceerd op 02 december 2013

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014682
pub.
02/12/2013
prom.
18/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economisch overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 16, artikel 18, § 2, eerste lid, § 3 en § 5, eerste lid, artikel 21, §§ 2 en 3, artikel 22 en artikel 173, § 1, 1° tot 3°, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1998;

Gelet op de wet van 28 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011003317 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij type wet prom. 28/07/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven waarin wordt bepaald dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur die door de Belgische Staat zijn aangesteld, een andere sekse moeten hebben dan de overige leden van deze raad;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol sluiten tot benoeming van de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol sluiten houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol waarbij de heer Johan Decuyper wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol voor een termijn van zes jaar aanvangend op diezelfde datum;

Overwegende dat de raad van bestuur van Belgocontrol benoemd werd voor een termijn van zes jaar met aanvang op 10 november 2004, en dat deze raad sindsdien niet meer is vernieuwd ook al waren alle mandaten sinds 30 november 2010 vervallen;

Overwegende dat volgens artikel 174 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, de raad van bestuur, ieder evenveel Nederlands- als Franstaligen moeten tellen, en dat de voorzitter van de raad van bestuur tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder behoort;

Overwegende dat artikel 18 § 1 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, gewijzigd bij artikel 173 § 1 van dezelfde wet, bepaalt dat de raad van bestuur van Belgocontrol is samengesteld uit ten minste acht en ten hoogste twaalf leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder; dat het aantal leden van de raad van bestuur van Belgocontrol wordt vastgesteld op tien; waarvan ten minste 3 leden tot een andere sekse behoren dan de overige leden;

Overwegende dat de bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit van hun bekwaamheden zodat zij collectief in staat zijn om het autonoom overheidsbedrijf te beheren rekening houdend met een sterk wijzigend nationaal en internationaal reglementair kader en met de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake luchtvaart, de betrekkingen met de deelstaten en de internationale samenwerking inzake het luchtverkeer;

Overwegende dat de hierna samengestelde raad van bestuur collectief in staat is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het bedrijf, in het bijzonder het begeleiden ervan rekening houdend met een sterk wijzigend nationaal, Europees en internationaal kader en met de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake luchtvaart;

Overwegende dat artikel 22 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten de vereisten vastlegt waaraan de keuze door de Staat van zijn bestuurders binnen de raad van bestuur is gebonden evenals de vastgestelde onverenigbaarheden;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal bestuurders van Belgocontrol wordt vastgesteld op tien.

Art. 2.De volgende negen personen worden benoemd tot bestuurders van Belgocontrol : 1° Mevr.Julie Ludmer; 2° Mevr.Katrien Partyka; 3° de heer Fons Borginon;4° de heer Laurent de Briey;5° de heer Gérald Duffy;6° de heer Luc Laveyne;7° de heer Renaud Lorand;8° Mevr.Claude Melen, 9° de heer Hugo Van Bever. Deze mandaten nemen een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een termijn van zes jaar.

Art. 3.De heer Renaud Lorand wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Belgocontrol.

Dit mandaat neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een termijn van zes jaar.

Art. 4.De voorzitter van de raad van bestuur heeft recht op een jaarlijkse bruto bezoldiging van 52.057,64 euro.

Art. 5.De leden van de raad van bestuur; de gedelegeerd bestuurder uitgezonderd, hebben recht op een jaarlijkse bruto bezoldiging van 11.155,20 euro.

Art. 6.De in artikel 4 en artikel 5 bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van kennisgeving ervan aan Belgocontrol.

Art. 8.Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^