Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 december 2013

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 september 2013 wordt Mevr. Bergs, An, geboren op 30 juni 1972, als houder van een staffunctie -1 aangeduid in de functie van Directeur van de dienst P Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt Mevr. (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021135
pub.
24/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten dat uitwerking heeft op 1 september 2013 wordt Mevr. Bergs, An, geboren op 30 juni 1972, als houder van een staffunctie -1 aangeduid in de functie van Directeur van de dienst Personeel en Organisatie (klasse 3) van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011587 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011588 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003381 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013003382 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt Mevr. Belleflamme, Claudine, geboren op 29 mei 1952, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché van de klasse 2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Bij koninklijk van 18 november dat uitwerking van 1 september 2013 wordt de heer Malek Mansour, Jeoffrey, geboren op 27 november 1972, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché van de klasse 2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

^