Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 juli 2012
gepubliceerd op 09 juli 2012

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022276
pub.
09/07/2012
prom.
02/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/02/2012022276/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 23;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 22 juni 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het koninklijk besluit in het kader van de begrotingsuitvoering op 1 juli 2012 in werking treedt; dat de maatregel onder andere op de notarissen van toepassing is, zodat deze er zonder termijn op de hoogte van dienen gebracht te worden; dat de tekst een datum van inwerkingtreding bepaalt en geen andere bepalingen van reglementaire aard bevat en, ten slotte, de hiernavolgende overwegingen;

Overwegende dat onderhavig besluit uitvoering geeft aan artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, dat stipuleert : « De artikelen 20 tot 22 treden in werking op een datum die door de Koning wordt bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk op 1 juli 2012. »;

Overwegende dat de tekst van dit artikel 23 dubbelzinnig en bron van mogelijke betwisting is voor wat betreft de noodzaak of niet voor de Koning om de datum van inwerkingtreding vast te stellen, daarin begrepen eventueel op de uiterste datum van 1 juli 2012;

Overwegende dat de vaststelling van een uiterste datum van inwerkingtreding tot doel had de wettekst automatisch in werking te laten treden wanneer de Koning geen vroegere datum van inwerkingtreding had vastgelegd;

Overwegende dat de tekst zelf dubbelzinnig is, en om elke betwisting aangaande de inwerkingtreding te vermijden, heeft onderhavig besluit tot doel te bevestigen dan de wettekst op 1 juli 2012 in werking treedt;

Overwegende dat de goedkeuring van onderhavig besluit ten laatste op 1 juli 2012 dient plaats te vinden;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 20 tot 22 van de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten treden in werking op 1 juli 2012.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

^