Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 september 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012 is de aanwijzing van Mevr. Jamar, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012 is de aanwijzing van de heer Hallet, P.-A., rechter in d(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204936
pub.
06/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012024198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk 'cardiale pathologie' sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Jamar, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 oktober 2012.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 sluiten is de aanwijzing van de heer Hallet, P.-A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2012.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/01/2014 numac 2013000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Rechtzetting sluiten is de heer Van Broeck, J., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Leuven, voor een periode van vijf jaar met ingang van 11 september 2012.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012011293 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011333 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers en het ter beschikking stellen van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om de uitgaven in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste en het tweede trimester te dekken sluiten is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen van de heer Robyns, A., wonende te Schilde, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2012.

Bij koninklijke besluiten van 25 augustus 2012 is de aanwijzing van de heren Van Cauwenberghe, K., en Thys, K., rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2012.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^