Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2012 's avonds, is de heer Verstraete, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspr Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2012 : - is Mevr. Debouche, C., gerechtelijk stagiair v(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012203969
pub.
11/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vermindering van de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten beschikken om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de aangiften te doen van hun aangeslotenen en om de bijdragen van de aangeslotenen te storten sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2012 's avonds, is de heer Verstraete, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2012 : - is Mevr. Debouche, C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - is Mevr. Lauvaux, V., toegevoegd substituut-arbeidsauditeur voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

Zij is gelijktijdig benoemd in de rechtbanken van eerste aanleg te Hoei en te Luik; - is de heer David, O., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement te Nijvel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en te Doornik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^