Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 mei 2012, in werking tredend op 31 januari 2013 s avonds, is de heer Maryn, M., griffier bij de bestendige krijgsraad, opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 van Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009313
pub.
27/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het beheer van metaalafval bestemd voor de staalfabrieken, gelegen op het grondgebied van Oupeye en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, in werking tredend op 31 januari 2013 s avonds, is de heer Maryn, M., griffier bij de bestendige krijgsraad, opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 van de wet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd sluiten tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd, met opdracht om zijn ambt te vervullen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, secretariaat van het college van de procureurs-generaal, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 sluiten, in werking tredend op 31 december 2012 's avonds, is Mevr. Foges, N., griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2013 sluiten, in werking tredend op 31 januari 2013 's avonds, is Mevr. Mauth, Y., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 138bis-6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen sluiten, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Wittebroodt, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, met ingang van 30 april 2012 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 23 van de programmawet van 22 juni 2012 sluiten, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is de heer Dehaemers, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties om te zetten sluiten, in werking tredend op 30 september 2012 's avonds, is Mevr. Van Malder, C., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « [PARTENA] - Kinderbijslagfonds » sluiten, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Malmedy - Spa - Stavelot, Mevr. Boisdequin, C., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 juli 2012, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Briers, I., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen, Mevr.

Beuckelaers, P., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Kapellen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2012, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Mevr.

Scheerlinck, A., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Leyman, V., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr.

Nollet, N., assistent bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, Mevr.

Wicke, B., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de politierechtbank te Gent, Mevr. De Bosscher, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 5 juli 2012 zijn benoemd tot : - griffier bij het arbeidshof te Brussel, Mevr. Boudens, R., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - griffier bij het arbeidshof te Gent, de heer Van Schuerbeek, H., griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2012 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : - Mevr. Roelant, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - Mevr. Van Muylem, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Kapellen, Mevr. Beyers, K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Waver, Mevr.

Pirson, F., griffier bij de politierechtbank te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012; - in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het derde kanton Brugge, Mevr. Logghe, K., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2012; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Deinze, de heer De Kesel, T., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2012, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Colina Valdor, C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Slock, L., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Haezebrouck, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer Van Wittenberghe, N., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2012, zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brugge, Mevr.

Dejaegher, M., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, Mevr.

Rousseau, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2012, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, Mevr. Van Vooren, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, Mevr. de Muynck, M., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. Cremers, T., medewerker bij het parket van de arbeidsauditeur te Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Taazist, I., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Maltier, M., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Panneckocke, A., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Gaudisaubois, M., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 5 juli 2012 : - is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Bracke, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Brugge, om het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is aan Mevr. Mouton, J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035887 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 17 september 2010 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012202877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de plaatsvervangende leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten, is aan Mevr. Van Rossen, M., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Sint-Niklaas, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 oktober 2012.

Bij ministeriële besluiten van 12 juli 2012 : - is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Kielich, Y., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, om zijn ambt te vervullen bij het vast bureau statistiek en werklastmeting.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012; - is aan Mevr. Sevens, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2012 en komt ten einde op 31 augustus 2012.

Bij ministeriële besluiten van 19 juli 2012 : - is aan Mevr. Christiaen, F., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Dezwarte, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Van Eylen, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel te vervullen aan : - de heer Stoquart, J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2012; - de heer Borremans, P., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2012; - is aan Mevr. Duran Y Bartolomé, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Gielen, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2012 en komt ten einde op 31 augustus 2012; - is aan Mevr. De Nys, S., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2012 en komt ten einde op 31 augustus 2012; - is aan de heer Hubert, Y., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Beugnies, A., medewerker bij de grifie van het vredegerecht van het kanton Leuze, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Edingen - Lens te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012009301 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012204371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012009323 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Penitentiaire Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten, is aan Mevr. D'Hollander, I., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^