Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 oktober 2018

Bevordering door verhoging in graad - Eerste attaché/Begrotingscorrespondent (m,f,x) FUNCTIECODE37.P.2018 1. ALGEMENE INFORMATIE (...) Functie: Bevordering door verhoging in graad -(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018013979
pub.
03/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bevordering door verhoging in graad - Eerste attaché/Begrotingscorrespondent (rang A200) (m,f,x) FUNCTIECODE37.P.2018 1. ALGEMENE INFORMATIE

Functie:

Bevordering door verhoging in graad - Eerste attaché/Begrotingscorrespondent (rang A200) (m,f,x)

Fonction :

Promotion par avancement de grade - Premier attaché/Correspondant budgétaire (A200) (m,f,x)

Bestuur:

PERSPECTIVE.BRUSSELS (BRUSSELS PLANNINGSBUREAU)

Administration :

PERSPECTIVE.BRUSSELS (BUREAU BRUXELLOIS DE LA PLANIFICATION)

Afdeling:

Departement Transversale Diensten

Departement :

Département Services Transversaux

Plaats:

Naamsestraat 59 te 1000 BRUSSEL

Localisation :

Rue de Namur 59 à 1000 BRUXELLES


Voor meer informatie:

Amal BOUHJAR: 02 435 42 75 - jobs@perspective.brussels

Pour plus d'informations :

Amal BOUHJAR : 02 435 42 75 - jobs@perspective.brussels


2. FUNCTIEBESCHRIJVING Dit is een vacature in het Departement transversale diensten, cel begroting & boekhouding; Algemene activiteiten: De begrotingscorrespondent verleent advies en ondersteuning, met name in de vorm van studies en adviezen over budgettaire, boekhoudkundige en kasaangelegenheden.

Hij/zij draagt bij tot de goede werking van zijn/haar administratieve eenheid en de toepassing van de waarden van perspective.brussels door het uitvoeren van een expertisetaak.

Hij/zij zorgt, in overleg met de directeur van het departement, voor de samenwerking tussen perspective.brussels, Brussel Financiën en Begroting en de ministeriële kabinetten in zijn/haar bevoegdheidsdomein, maar ook voor de relatie tussen de Directie Transversale Diensten en de andere directies met betrekking tot de opdrachten van de cel.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de activiteiten van zijn/haar technische eenheid en werkt nauw samen met het management van het transversale departement. Hij/zij draagt bij tot de goede werking van de administratie en belichaamt de waarden van een openbare dienst van hoge kwaliteit, door in zijn/haar technische of administratieve entiteit kwaliteitsvolle prestaties en een hoog niveau van samenwerking te bevorderen. 3. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN Specifieke activiteiten: - de voorbereiding van de initiële begrotingen en begrotingsaanpassingen van perspective.brussels in lijn met de begrotingscirculaires (voorbereiding en beheer van de dossiers, opstelling van verslagen, advies over de ingediende begrotingsvoorstellen, enz.); - de beslissingen over de herschikking van kredieten tussen de basistoewijzingen in de loop van het begrotingsjaar; - het beheer in SAP van de begrotingsstructuur en de kredieten; het reserveren van subsidies en kredieten voor de regeling van betalingsverzoeken van derden; het toezicht op het gebruik van de kredieten; - het opstellen en regelmatig presenteren van verslagen over de begroting en haar uitvoering, zowel intern als extern: het opstellen en voorbereiden van de rekeningen en balansen, geconsolideerde overzichten en verslagen en andere boekhoudkundige overzichten en verslagen; - de voorbereiding van de periodieke follow-up, samen met zijn/haar hiërarchie, van de uitvoering van de begroting; - de coördinatie, centralisatie, verificatie en consolidatie van alle voorstellen en motiveringen van perspective.brussels; - de studie, analyse en synthese van gegevens over de begroting en haar uitvoering; - de medewerking aan de taken die moeten worden uitgevoerd in verband met de afsluiting van het boekjaar; - de samenstelling en controle van de betalingsdossiers tot hun verzending naar de Boekhouding voor betaling; zo nodig, contact opnemen met de aanvragers om de nodige bevoegdheden te vragen om hun betalingsverzoek te betalen; - de verwerking van de inkomende en uitgaande facturen en de vereffening tussen bedrijven, het beheer van de voorraden en de vaste activa; - de follow-up van de uitgaven en inkomsten in samenwerking met de thesaurier; - de uitvoering van betalingen in opdracht van de ordonnateur en de betaling van de werkingskosten - het verstrekken van advies over specifieke begrotingsdossiers die door de andere directies bij het departement transversale diensten zijn ingediend; - het beantwoorden van parlementaire vragen; - het adviseren van andere directies over begrotingsaangelegenheden; de analyse van dossiers door ze kritisch te onderzoeken en het verstrekken van een uitvoerig gemotiveerd advies; - het volgen van de bestaande reglementering voor de begroting en de openbare financiën (gewesten, gemeenschappen, federale overheid, in voorkomend geval internationaal); - zeer goed vertrouwd zijn met de taken en prioriteiten van de cel begroting en boekhouding en van de directie transversale diensten waaraan de functie verbonden is; - vergaderingen binnen perspective.brussels organiseren en adviezen verzamelen.

Als teamleider: - de organisatie van de goede werking van de cel met de transversale directie; - het opstellen van het operationele plan voor de cel; - het voorstellen van verbeteringen en acties om het gebruik van de begroting, de interne procedures, de interne en externe betrekkingen, de controle, enz. te optimaliseren; - de coördinatie van de activiteiten van het team van de cel begroting & boekhouding: een planning maken, concrete instructies geven, taken of verantwoordelijkheden toewijzen aan directe medewerkers op basis van hun competentie en ervaring; - verslag uitbrengen aan de directeur van de directie; - toezicht houden op de uitvoering en kwaliteit van werkzaamheden; - problemen oplossen in verband met afwezigheden (ziekte, verlof, enz.), back-ups organiseren; - indien nodig operationele problemen oplossen; - de medewerkers adviseren en motiveren; - deelnemen aan evaluatiegesprekken met de directeur van het departement; - toezien op de correcte en regelmatige toepassing van de instrumenten voor planning, beheer, controle en evaluatie; - intern communiceren en overleggen over de activiteiten van het eigen team; - de communicatie onderhouden tussen de verschillende actoren (hiërarchische oversten/directeuren, medewerkers en externe partners (memo's, regels en procedures, ...); - toezien op de samenwerking en de transversale communicatie met de andere teams/diensten/departementen; - de overlegvergaderingen bijwonen; - de dienstnota's, nieuwe regels en procedures volgen ... 4. UW PROFIEL U bent een statutair personeelslid en hebt een rang van attaché in rang A1 en: Voor interne kandidaten: U het ten minste 3 jaar ranganciënniteit. Voor externe kandidaten: U toont een voor deze functie nuttige anciënniteit van ten minste 3 jaar aan en voegt de nodige bewijsstukken bij uw kandidatuur. 5 jaar anciënniteit is een reëel pluspunt.

U hebt ten minste 3 jaar beroepservaring op het gebied van begrotings- en boekhoudbeheer en in het ideale geval een relevante ervaring in teammanagement.

U hebt een beoordeling "gunstig" of "zeer gunstig" en bent niet onderworpen aan een definitieve tuchtstraf.

TECHNISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN - U bent vertrouwd met de SAP-software: AX-mySAP ERP Professionnal - U beheerst de verschillende wetsteksten met betrekking tot de functie: >>: Organieke ordonnantie van 23 FEBRUARI 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 JULI 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 JULI 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 JULI 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 JUNI 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de herverdelingen en overschrijdingen van uitgavenkredieten sluiten betreffende de herverdelingen en overschrijdingen van uitgavenkredieten. >>: Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 JUNI 2006 houdende de analytische componenten van de algemene boekhouding. >>: Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 JUNI 2006 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 OKTOBER 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de interne controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en de controle van het goede financiële beheer sluiten met betrekking tot de interne controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en de controle van het goede financiële beheer. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 OKTOBER 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014032029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole sluiten betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 OKTOBER 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren. >>: Koninklijk Besluit van 10 NOVEMBER 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011003062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - 2e erratum sluiten tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. >>: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 MEI 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031449 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit sluiten tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit. >>: Wet van 15 MAART 1991 houdende hervorming van de algemene Rijkscomptabiliteit en van de provinciale comptabiliteit. >>: Wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. >>: Bijzondere Wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

FUNCTIONELE COMPETENTIES Informatie integreren: - U analyseert complexe informatie op basis van gegeven operationele en organisatorische criteria; - U legt verbanden tussen verschillende gegevens, ontwerpt alternatieven en trekt passende conclusies; - U analyseert de gegevens op een gerichte manier en evalueert de informatie met een kritische blik;

Vernieuwen: - U pakt complexe problemen (lacunes, tegenstrijdigheden, ...) aan vanuit een nieuw reflectiekader en identificeert innovatieve, creatieve en geschikte oplossingen; - U formuleert elk voorstel dat bijdraagt tot een verbetering van de uitvoeringskwaliteit van de werken en de verleende diensten, van de projectvoorstellen, de procedures en de organisatie, met name wat betreft de werkverdeling, de behandeling van de dossiers en de logistieke ondersteuning;

Organiseren: - U structureert uw werk door systematisch prioriteiten te stellen en systematisch een veelheid aan verschillende taken uit te voeren; - U coördineert en beheert middelgrote projecten, processen en actieplannen en definieert duidelijke operationele doelstellingen; - U stelt een planning op en identificeert de benodigde middelen; - U neemt deel aan de functionele verdeling van activiteiten en taken om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren;

Beheren: - U plant en beheert actief uw eigen ontwikkeling volgens uw mogelijkheden, interesses en ambitie, daagt uw eigen functioneren op kritische wijze uit en verrijkt uzelf voortdurend met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis; - U werkt mee aan de identificatie, het beheer en de ontwikkeling van de logistieke middelen, kennis, financiën, technologie, uitrusting en human resources van de directie, inclusief het verzamelen van informatie over de huidige en toekomstige behoeften; - U werkt actief mee aan de evaluatie van acties en doelstellingen uit het verleden door middel van een rapport, en formuleert verbeteringsvoorstellen voor de volgende periode; - U reageert op stress door op het resultaat te focussen, uw emoties te beheersen en constructief om te gaan met kritiek.

Beïnvloeden: - U combineert creativiteit en een constructieve houding om "win-win" oplossingen te vinden, met de nadruk op hun gevolgen en op mogelijke alternatieven; - U bent in staat overtuigende argumenten te ontwikkelen om de belangen van de directie te verdedigen en in onderhandelingen het gestelde doel te bereiken; - U verzekert dat de ideeën van de directie in de praktijk worden gebracht; - U voert een goed informatie- en communicatiebeleid binnen uw directie en tegenover de partners van het Gewest en het publiek (statistieken, brochures, gidsen, enz.); - U ondersteunt interne en externe klanten op een transparante, eerlijke en objectieve manier, biedt hen een gepersonaliseerde service en onderhoudt constructieve contacten;

Coachen/ontwikkelen: - U geeft duidelijke en precieze instructies en stelt een deadline vast voor uw medewerkers wanneer u hen taken toevertrouwt; - U controleert regelmatig of de afgesproken regels en procedures worden nageleefd en corrigeert indien nodig de prestaties en resultaten van de medewerkers; - U verkent, luistert en begrijpt de boodschap van anderen en bent in staat om u in hun plaats te stellen; - U geeft uw contactpersonen advies en bouwt op basis van uw expertise een vertrouwensrelatie met hen op;

Een team beheren: - U creëert en versterkt een teamgeest door uw meningen en ideeën te delen en bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's. - U handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 5. PROCEDURE Praktische modaliteiten en termijnen voor de ontvangst van de kandidaturen: Als u wenst deel te nemen aan deze bevordering door verhoging in graad, gelieve ons uw gestandaardiseerde Curriculum Vitae en motivatiebrief te sturen.De elektronische versie van het gestandaardiseerde CV is op aanvraag verkrijgbaar bij de dienst HR (jobs@perspective.brussels). Sollicitaties zonder gestandaardiseerde CV zijn niet ontvankelijik.

Voor externe kandidaten, moet een kopie van het benoemingsbesluit verplicht bijgevoegd worden aan de kandidatuur.

De kandidaturen moeten binnen 20 kalenderdagen (vanaf de dag waarop de ambtenaar de dienstnota valideerde, ofwel de dag waarop het aangetekend schrijven met de dienstnota door de post werd aangeboden op de woonplaats van de ambtenaar, ofwel de dag volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor de kandidaten die niet tot de instelling behoren) per aangetekende brief worden verzonden naar de voorzitter van de directieraad, de heer Christophe Soil, Namenstraat 59, 1000 Brussel.

Voor elke kandidaat zal een selectiegesprek georganiseerd worden.

Zie ook de dienstnota ref.: NS/2018/RH-2 en/of de artikelen 74 tot 83 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de volledige verplichte procedure te kennen.

Om een optimale behandeling van uw kandidatuur te verzekeren, moet ze VERPLICHT DE FUNCTIECODE VERMELDEN: 37.P.2018 .

^