Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 december 2013
gepubliceerd op 31 januari 2014

Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

bron
vlaamse overheid
numac
2014035103
pub.
31/01/2014
prom.
20/12/2013
ELI
eli/decreet/2013/12/20/2014035103/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202688 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202910 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, wat zijn adviesopdracht en de evenwichtige vertegenwoordiging van de raad van bestuur betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035578 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202688 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202910 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, wat zijn adviesopdracht en de evenwichtige vertegenwoordiging van de raad van bestuur betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035578 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 1.1.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202688 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202910 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, wat zijn adviesopdracht en de evenwichtige vertegenwoordiging van de raad van bestuur betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035578 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202684 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2011, 8 juli 2011, 18 november 2011, 16 maart 2012, 13 juli 2012 en 1 maart 2013, worden punten 67° /2 en 114° /2 ingevoegd, die luiden als volgt : "67° /2 huishoudelijke netgebruiker : een huishoudelijke afnemer of een natuurlijke persoon die aangesloten is op een aardgasdistributienet of een elektriciteitsdistributienet op een spanning gelijk aan 1000 volt of minder, die elektriciteit opwekt, biogas produceert of aardgas wint om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die samen met hem in de woning in kwestie gedomicilieerd zijn; 114° /2 storing : elke overschrijding van de norm NBN EN 50160 in de elektriciteitstoevoer of elke afwijking van de toegelaten drukniveaus van het aardgasdistributienet;".

Art. 3.In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011 en 16 maart 2012, wordt een afdeling IV/1 ingevoegd, die luidt als volgt : "Afdeling IV/1. - Vergoedingsplichten van de netbeheerder".

Art. 4.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in afdeling IV/1, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling I ingevoegd, die luidt als volgt : "Onderafdeling I. - Schadevergoeding bij storing".

Art. 5.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in onderafdeling I, ingevoegd bij artikel 4, een artikel 4.1.11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art. 4.1.11/1. De netbeheerder is de netgebruiker die aangesloten is op zijn net in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vergoeding verschuldigd van de schade die de netgebruiker leed als gevolg van een storing, behoudens andersluidende contractuele bepalingen.

De vergoeding kan echter niet meer bedragen dan 2.000.000 euro per incident, voor het geheel van de schadegevallen. Als het totale bedrag van de schadevergoedingen dat maximumbedrag overschrijdt, is de schadevergoeding die verschuldigd is aan elke netgebruiker naar evenredigheid beperkt. Dit maximumbedrag geldt niet voor schade aan personen.

De netbeheerder wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de rechten van de netgebruiker gesteld ten opzichte van de veroorzaker van de storing, voor de door hem betaalde vergoeding met toepassing van dit artikel.".

Art. 6.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in afdeling IV/1, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling II ingevoegd, die luidt als volgt : "Onderafdeling II. - Gemeenschappelijke bepalingen voor onderafdelingen III tot en met V".

Art. 7.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in onderafdeling II, ingevoegd bij artikel 6, een artikel 4.1.11/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art. 4.1.11/2. De bepalingen van onderafdeling III tot en met V gelden behoudens andersluidende contractuele bepalingen.

De bepalingen van onderafdeling III tot en met V sluiten de toepassing van andere wettelijke bepalingen niet uit. De gezamenlijke toepassing van verschillende aansprakelijkheidsgronden kan nooit leiden tot een hogere vergoeding dan de integrale herstelling van de geleden schade.

De vergoeding is beperkt tot 2.000.000 euro per incident, voor het geheel van de schadegevallen. Als het totale bedrag van de schadevergoedingen dat maximumbedrag overschrijdt, is de schadevergoeding die verschuldigd is aan elke netgebruiker naar evenredigheid beperkt. Dit maximumbedrag geldt niet voor schade aan personen.

De bedragen, vermeld in artikel 4.1.11/3 tot en met 4.1.11/5, worden vanaf 1 januari 2015 jaarlijks van rechtswege geïndexeerd door vermenigvuldiging met het gezondheidsindexcijfer voor de maand juni van het jaar n-1 en die te delen door het gezondheidsindexcijfer voor de maand juni 2013.

Onder gezondheidsindexcijfers als vermeld in het tweede lid, wordt verstaan : het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994.".

Art. 8.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in afdeling IV/1, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling III ingevoegd, die luidt als volgt : "Onderafdeling III. - Forfaitaire vergoeding bij laattijdige aansluiting".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in onderafdeling III, ingevoegd bij artikel 8, een artikel 4.1.11/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art. 4.1.11/3. De distributienetbeheerder is de aanvrager van een aansluiting op zijn net een vergoeding verschuldigd per dag overschrijding van de aansluitingstermijn die voorgeschreven is door de technische reglementen of die in onderling overleg werd afgesproken, behalve als hij kan bewijzen dat hij de laattijdigheid van de aansluiting niet heeft kunnen beletten.

De dagvergoeding bedraagt 25 euro voor een huishoudelijke netgebruiker in geval van een laattijdige eenvoudige aansluiting of een laattijdige tijdelijke aansluiting, 50 euro voor een niet-huishoudelijke netgebruiker in geval van een laattijdige eenvoudige aansluiting of een laattijdige tijdelijke aansluiting, en 100 euro voor een laattijdige aansluiting met detailstudie.

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, de voorwaarden en de procedure tot indiening van de aanvraag van de vergoeding.".

Art. 10.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in afdeling IV/1, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling IV ingevoegd, die luidt als volgt : "Onderafdeling IV. - Forfaitaire vergoeding bij laattijdige heraansluiting".

Art. 11.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in onderafdeling IV, ingevoegd bij artikel 10, een artikel 4.1.11/4 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art. 4.1.11/4. De distributienetbeheerder is een aanvrager van een heraansluiting op zijn net een vergoeding verschuldigd per dag vertraging van de realisatie van de heraansluiting van die netgebruiker op zijn net, behalve als hij kan bewijzen dat hij de laattijdigheid van de heraansluiting niet heeft kunnen beletten.

De vergoeding bedraagt 75 euro.

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, de voorwaarden en de procedure tot indiening van de aanvraag van de vergoeding.".

Art. 12.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in afdeling IV/1, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling V ingevoegd, die luidt als volgt : "Onderafdeling V. - Forfaitaire vergoeding bij langdurige stroomonderbreking".

Art. 13.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013035339 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening sluiten, wordt in onderafdeling V, ingevoegd bij artikel 12, een artikel 4.1.11/5 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art. 4.1.11/5. § 1. De netbeheerder is de netgebruiker, aangesloten op het distributienet, een vergoeding verschuldigd in geval van een niet-geplande stroomonderbreking met technische oorzaak van minstens vier uur.

De vergoeding bedraagt 35 euro voor de huishoudelijke netgebruiker, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur.

Deze bedragen worden verdubbeld als de onderbreking plaatsvindt in de periode vermeld in artikel 6.1.2, § 1, derde lid.

Voor de niet-huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 20% van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan, met een minimum van 35 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro, voor elke bijkomende periode van vier uur. § 2. De vergoedingsplicht, vermeld in paragraaf 1, geldt niet in geval van een onderbreking als gevolg van een noodsituatie of overmacht, zoals omschreven in de technische reglementen. § 3. De netgebruiker dient de aanvraag voor de vergoeding in bij de distributienetbeheerder, op straffe van onontvankelijkheid binnen dertig kalenderdagen die volgen op de langdurige onderbreking. Binnen zestig kalenderdagen die volgen op de indiening van de aanvraag, wordt de vergoeding door de distributienetbeheerder betaald als de aanvraag gegrond is. § 4. De distributienetbeheerder wordt in de rechten van de netgebruiker gesteld ten opzichte van degene die het ontstaan of het aanhouden van de onderbreking veroorzaakte, voor de door hem betaalde vergoeding met toepassing van dit artikel.

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, de voorwaarden en de procedure tot indiening van de aanvraag van de vergoeding.".

Art. 14.Aan artikel 7.1.1, § 1, zesde lid, van hetzelfde decreet wordt de volgende zin toegevoegd : "Wanneer de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen een aanvraag tot verlenging, als vermeld in het vierde lid, indient zonder dat eerder een aanvraag tot verlenging, vermeld in het derde lid, werd ingediend, dan verliest deze installatie alle rechten tot verlenging van de steunperiode die ze kan verkrijgen op grond van het derde lid.".

Art. 15.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van artikel 14 dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2291, nr. 1. - Verslag, 2291, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2291, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 18 december 2013.

^