Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 mei 2009
gepubliceerd op 25 juni 2009

Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2009202688
pub.
25/06/2009
prom.
08/05/2009
ELI
eli/decreet/2009/05/08/2009202688/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2009. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en van het decreet van 16 juni 2006 houdende oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, wat het principe van uitstel van betaling betreft HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij

Art. 2.Aan artikel 10 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004, wordt een § 8 toegevoegd, die luidt als volgt : "§ 8. Het agentschap kan bij de vervreemding van de eigen domeingoederen uitstel van betaling verlenen aan de koper. De koopprijs wordt terugbetaald tegen een door de Vlaamse Regering vast te stellen intrestvoet. De maximale termijn van terugbetaling is 20 jaar." HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

Art. 3.Aan hoofdstuk IV van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, bestaande uit artikel 15, wordt een artikel 15/1 toegevoegd, dat luidt als volgt : "Artikel 15/1 De Vlaamse Grondenbank kan aan de natuurlijke of rechtspersonen, die op welkdanige wijze ook gronden exploiteren binnen het projectgebied en die een perceel verwerven buiten een projectgebied uitstel van betaling verlenen. De koopprijs wordt terugbetaald tegen een door de Vlaamse Regering vast te stellen intrestvoet. De maximale termijn van terugbetaling is 20 jaar." HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 4.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS Nota (1) Zitting 2008-2009. Stukken. - Voorstel van decreet : 2183, nr. 1. - Verslag : 2183, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2183, nr.3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 29 en 30 april 2009.

^