Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 maart 2013
gepubliceerd op 15 april 2013

Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening

bron
vlaamse overheid
numac
2013035339
pub.
15/04/2013
prom.
01/03/2013
ELI
eli/decreet/2013/03/01/2013035339/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Veldwetboek

Art. 2.In artikel 67, tweede lid, van het Veldwetboek wordt de zinsnede « De boswachters van de Staat, de gemeenten en de openbare instellingen » vervangen door de zinsnede « De door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos aangewezen personeelsleden ».

Art. 3.In artikel 69, eerste lid, van het Veldwetboek, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1986 en 7 december 1998, wordt de zinsnede « de boswachters van de Staat, de gemeenten en de openbare instellingen » vervangen door de zinsnede « de door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos aangewezen personeelsleden ». HOOFDSTUK 3. - Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

Art. 4.In artikel 62 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 1978 en gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken, met grondverbeteringswerken, met werken voor nutsvoorzieningen, met werken van landschapszorg en met andere maatregelen tot landinrichting. ». HOOFDSTUK 4. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 5.Aan artikel 32septies, § 3, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1993 en vervangen bij het decreet van 24 december 2004, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Ter uitvoering van de opdracht, vermeld in het eerste lid, hebben de personeelsleden van de ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties als vermeld in paragraaf 2, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie. ».

Art. 6.In artikel 32octies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1989, vervangen bij het decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering goed te keuren investeringsprogramma en de opvolging van de uitvoering ervan, hebben de personeelsleden van de ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie. ».

Art. 7.Aan artikel 32duodecies, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering vast te stellen subsidiëringsprogramma en de opvolging van de uitvoering ervan, hebben de personeelsleden van de ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie. ».

Art. 8.Aan artikel 32duodecies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 24 december 2004, 23 december 2010 en 20 april 2012, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. De personeelsleden van de ecologische toezichthouder hebben met het noodzakelijke materiaal en materieel toegang tot alle rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties, beheerd door een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit, gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen, zodat ze de uitvoering van de aanleg en de verbetering van de installaties in kwestie kunnen opvolgen. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie. ». HOOFDSTUK 5. - Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken

Art. 9.In artikel 2 van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « De gebruiksruil kan gepaard gaan met de aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken, met grondverbeteringswerken, met werken voor nutsvoorzieningen, met werken van landschapszorg en met andere maatregelen tot landinrichting. ».

Art. 10.In artikel 58 van dezelfde wet worden in het tweede lid tussen de woorden « artikel 29, tweede lid, » en de woorden « bedoelde werken » de woorden « en artikel 2, derde lid, » ingevoegd.

Art. 11.In artikel 76, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1988, worden tussen de woorden « agrarische structuur » en de woorden « , kan de Vlaamse Landmaatschappij » de zinsnede « en van de landinrichting, vermeld in artikel 2, derde lid » ingevoegd. HOOFDSTUK 6. - Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 12.In artikel 9, 3°, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De erkenning, vermeld in het eerste lid, wordt geregeld via de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. ».

Art. 13.Artikel 12 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, opgeheven door het decreet van 21 december 2007, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing : «

Art. 12.Het nemen van monsters en hun ontleding wordt verricht door een laboratorium dat daartoe in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

De Vlaamse Regering bepaalt, onder vrijwaring van de rechten van de verdediging, de wijze waarop de monsters worden genomen. Ze kan eveneens de ontledingsmethodes vaststellen. ».

Art. 14.In het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009035361 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten, wordt afdeling III van hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 9, opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Decreet betreffende de milieuvergunning

Art. 15.Aan artikel 9, § 5bis, tweede lid, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten4, wordt de volgende zin toegevoegd : « De beslissing van de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in artikel 4.3.3, § 6, van hetzelfde decreet, betreft een bindende beslissing voor de overheid, vermeld in het eerste lid. ».

Art. 16.Aan artikel 11, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin toegevoegd : « Een informatievergadering is niet vereist als door de overheid bij wie de aanvraag is ingediend of de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage, beslist wordt dat er geen milieueffectrapport vereist is. ».

Art. 17.Aan artikel 18, § 3, vierde lid, van hetzelfde decreet, worden de volgende zinnen toegevoegd : « Op gemotiveerd verzoek van de exploitant kan deze termijn van zes maanden door de bevoegde overheid maximaal tweemaal verlengd worden met telkens drie maanden. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen in verband met de modaliteiten van dit verzoek. ». HOOFDSTUK 8. - Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij

Art. 18.In artikel 17, § 1, tweede lid, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° hij maakt het ontwerp van de begroting en het ontwerp van de aanpassing van de begroting op, alsook de verantwoordende ramingstaten en de memorie van toelichting, hij stelt de algemene rekening van het agentschap vast en oefent de bevoegdheden uit die hem worden toegekend door het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof; ».

Art. 19.In artikel 18, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 21 april 2006, wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de Vlaamse Regering voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar als vermeld in artikel 18, § 1, eerste lid, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 1 juli 2003. In geval van een algehele vernieuwing van de raad van bestuur vangt die termijn aan op de dag van de vergadering van de raad van bestuur na de algemene vergadering van aandeelhouders van het agentschap die volgt op de termijn, vermeld in artikel 18, § 1, eerste lid, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 1 juli 2003. ».

Art. 20.In artikel 18quater, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten, worden in punt 6° tussen de woorden « in contanten » en de woorden « . De raad van bestuur » de woorden « of schenkingen en legaten van goederen of rechten » ingevoegd. HOOFDSTUK 9. - Het Bosdecreet

Art. 21.In artikel 45, § 2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037387 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « natuurvereniging » vervangen door de woorden « natuurvereniging of een bosgroep, door middel van een overeenkomst.De eigenaar zendt onverwijld een afschrift van de overeenkomst naar het Agentschap »; 2° in het tweede lid wordt de laatste zin « Wanneer binnen een periode van drie jaar na het afsluiten van de overeenkomst het bos niet als bosreservaat of als natuurreservaat wordt erkend, vervalt de overeenkomst tussen de openbare eigenaar en de natuurvereniging en wordt het beheer van de betrokken bossen opnieuw gevoerd overeenkomstig § 1 van dit artikel.» vervangen door de zin « Wanneer binnen een periode van drie jaar na het sluiten van de overeenkomst geen aanvraag is ingediend om het bos te erkennen als bosreservaat of als natuurreservaat, vervalt de overeenkomst tussen de openbare eigenaar en de natuurvereniging en wordt het beheer van de bossen opnieuw gevoerd overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel. ».

Art. 22.In artikel 50 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 7 december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « Beroep tegen de beslissing van het Agentschap kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 43.»; 2° er wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De Vlaamse Regering kan de kappingen bepalen die door hun geringe impact vrijgesteld worden van machtiging.».

Art. 23.In artikel 81 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007, 30 april 2009 en 20 april 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een zesde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Beroep tegen de beslissing van het Agentschap vermeld in het vorige lid kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 43.»; 2° er wordt een zevende lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De Vlaamse Regering kan de kappingen bepalen die door hun geringe impact vrijgesteld worden van machtiging.».

Art. 24.In artikel 97, § 2, 9, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 1999, worden de woorden « , met uitzondering van vee in bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote plantafstand » opgeheven. HOOFDSTUK 1 0. - Decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

Art. 25.In artikel 7, § 1, eerste lid, van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning worden de woorden « voor een termijn van zes jaar » opgeheven.

Art. 26.Aan artikel 9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007037387 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Met ingang van 1 januari 2013 oefent het grindcomité bovendien alle taken van het onderzoekscomité uit en treedt het in alle rechten en plichten ervan. ».

Art. 27.Aan artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001 en 7 december 2007, wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Met ingang van 1 januari 2013 wordt het onderzoekscomité ontbonden.

Vanaf die datum treedt het grindcomité op als rechtsopvolger van het onderzoekscomité en neemt het alle taken, rechten en plichten ervan over. ». HOOFDSTUK 1 1. - Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 28.In artikel 4.1.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten en gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007, 12 december 2010 en 23 december 2010, wordt punt 10° /1 vervangen door wat volgt : « 10° /1 veiligheidsnota : een openbaar document waarin aangetoond wordt dat de verandering van een vergunde inrichting geen bijkomend aanzienlijk risico van zware ongevallen voor mens en milieu meebrengt ten opzichte van de bestaande toestand zoals die beschreven is in een voor die inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport, en waarbij met betrekking tot die verandering wordt aangetoond welke maatregelen getroffen werden of getroffen kunnen worden om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken; ».

Art. 29.In artikel 4.2.3, § 2, 1°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten en vervangen bij het decreet van 27 april 2007, worden de woorden « bijlagen I en II » vervangen door de woorden « bijlagen I, II en III ».

Art. 30.In artikel 4.3.3, § 3, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten, worden de woorden « waarin het project past » vervangen door de woorden « waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd ».

Art. 31.In artikel 4.5.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt het woord « opgesteld » vervangen door het woord « goedgekeurd »;2° in paragraaf 4, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° een veiligheidsnota waarin ten minste wordt aangetoond dat : a) de geplande veranderingen geen bijkomend aanzienlijk risico van zware ongevallen voor de mens en voor het leefmilieu meebrengt ten opzichte van de bestaande toestand, en een nieuw omgevingsveiligheidsrapport daarover redelijkerwijs geen nieuwe of extra gegevens kan bevatten;b) wat de geplande veranderingen betreft, de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen werden of getroffen kunnen worden om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van mogelijk zware ongevallen voor de mens of voor het leefmilieu op voldoende geachte wijze te beperken, en een nieuw omgevingsveiligheidsrapport daarover redelijkerwijs geen nieuwe of extra gegevens kan bevatten.»; 3° in paragraaf 4 wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De initiatiefnemer moet voor de opmaak van de veiligheidsnota een beroep doen op een erkende deskundige.»; 4° in paragraaf 6 worden de woorden « De definitieve beslissing van de administratie » vervangen door de woorden « In geval van een positieve beslissing wordt die beslissing »;5° in paragraaf 6 wordt het woord « worden » opgeheven. HOOFDSTUK 1 2. - Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Art. 32.In artikel 13 van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 7 december 2007, wordt een paragraaf 7 toegevoegd die luidt als volgt : « § 7. Met behoud van de toepassing van artikel 16 en artikel 36ter, § 3 tot en met § 6, kunnen samenhangende of periodiek terugkerende activiteiten die een wijziging zijn van de vegetatie of van kleine landschapselementen of van de vegetatie ervan, in één vergunning worden toegestaan voor zover de aard, de locatie en de omvang en de frequentie van elk van die vergunningsplichtige activiteiten duidelijk omschreven wordt.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de informatie die moet worden aangeleverd door de aanvrager van een vergunning met betrekking tot de termijn, de frequentie en de aard van de activiteiten. ».

Art. 33.In artikel 17, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie sluiten, wordt de zinsnede « vermeld in artikel 48, § 1, respectievelijk 44, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 2.2.13, § 1, respectievelijk 2.2.9, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ».

Art. 34.In artikel 25, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 19 juli 2002, 30 april 2004 en 7 december 2007, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Met behoud van de toepassing van artikel 16, artikel 26bis en artikel 36ter, § 3 tot en met § 6, kunnen samenhangende of periodiek terugkerende ontheffingsplichtige activiteiten, in één ontheffing worden toegestaan voor zover de aard, de locatie en de omvang en de frequentie van elk van die ontheffingsplichtige activiteiten duidelijk omschreven wordt. ». HOOFDSTUK 1 3. - Decreet betreffende het integraal waterbeleid

Art. 35.Aan artikel 34, § 2, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, wordt de volgende zin toegevoegd : « Bij de toetsing en herziening van de stroomgebiedbeheerplannen wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering, onder meer op het plaatsvinden van overstromingen. ».

Art. 36.Aan artikel 60, § 2, laatste lid, van hetzelfde decreet, worden de volgende zinnen toegevoegd : « Bij deze toetsing en bijstelling wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen. De voorlopige risicobeoordeling wordt ter beschikking van het publiek gesteld. ».

Art. 37.Aan artikel 61, § 2, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin toegevoegd : « De kaarten worden ter beschikking van het publiek gesteld. ». HOOFDSTUK 1 4. - Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

Art. 38.Artikel 6 van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 09/02/2007 numac 2006036937 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen sluiten betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 6.§ 1. De werkingsmiddelen waarover de Vlaamse Grondenbank kan beschikken, zijn : 1° een dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Vlaamse Grondenbank;2° de middelen die ter beschikking gesteld zijn door de verzoekende administratieve overheden van het Vlaamse Gewest voor de taken, vermeld in artikel 5, § 2 tot en met § 7. § 2. De verwervings- en beheersmiddelen waarover de Vlaamse Grondenbank kan beschikken, zijn : 1° de middelen die ter beschikking zijn gesteld door de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 5, § 1, 2° en 3° ;2° de middelen die ter beschikking zijn gesteld door de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, bevoegd voor het leefmilieu, de landinrichting en het natuurbehoud, voor de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 5, § 2;3° de middelen die ter beschikking zijn gesteld door administratieve overheden van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van de taken, voor zover die op verzoek van een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest worden uitgevoerd, vermeld in artikel 5, § 3 tot en met § 7. § 3. De verwervings- en beheersmiddelen waarover de Vlaamse Grondenbank kan beschikken om een grondreserve op te bouwen, zijn : 1° de activa die de VLM verworven heeft en die nuttig zijn voor de uitoefening van de taken van de Vlaamse Grondenbank, vermeld in artikel 5, § 2 tot en met § 7, met uitzondering van de middelen, vermeld in § 2;2° alle andere middelen die nuttig zijn in het kader van de doelstellingen van de Vlaamse Grondenbank en die inzonderheid ingevolge wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen aan de VLM toekomen of toegekomen zijn, alsook de terugstortingen, toevallige ontvangsten en intresten op de belegde goederen, met uitzondering van de middelen, vermeld in § 2. § 4. De opbrengsten of verliezen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 5, § 1, 2° en 3°, en § 2 tot en met § 7, zijn respectievelijk ten voordele of ten laste van de administratieve overheid van het Vlaamse Gewest die de verwervingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld. ». HOOFDSTUK 1 5. - Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Art. 39.Aan artikel 12, § 1, derde lid, van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, vervangen door het decreet van 6 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten2, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° gedroogde andere meststof afkomstig van een vergistingsinstallatie. ».

Art. 40.Aan artikel 13, § 14, van hetzelfde decreet, toegevoegd bij decreet van 6 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « In het kader van die advisering moet elke landbouwer die groenten van groep I of groenten van groep II teelt, met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool, stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies laten uitvoeren.De stikstofanalyses, als vermeld in dit lid, moeten worden uitgevoerd door een erkend laboratorium in een voor de teelt in kwestie relevante periode. De in het bemestingsadvies geadviseerde bemestingspraktijk moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit decreet en de in het bemestingsadvies opgenomen maximale hoeveelheid op te brengen werkzame stikstof per hectare mag de overeenkomstige toegelaten bemestingsnorm, vermeld in dit artikel, niet overschrijden. »; 2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : « De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast, onder meer over de wijze waarop de landbouwer deze afwijking op de bemestingsnormen aan de Mestbank aanvraagt, het minimum aantal staalnames per landbouwer, de periode waarin de laatste stikstofanalyse moet plaatsvinden en het systeem en de waarden waarop de advisering gestoeld moet zijn.».

Art. 41.In artikel 14 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, derde lid, wordt het getal « 15 » vervangen door het getal « 22 »;2° in paragraaf 9, tweede lid, wordt de zin « De staalnames, analyses of bemestingsadviezen die de landbouwer moet laten uitvoeren met toepassing van dit artikel, kunnen niet gebruikt worden om te voldoen aan andere verplichtingen, opgelegd in het kader van dit decreet » opgeheven;3° in paragraaf 9 worden voor het eerste lid drie leden ingevoegd, die luiden als volgt : « In afwijking van § 3 tot en met § 7, wordt, als bij een landbouwer in het vorige kalenderjaar op verschillende tot zijn bedrijf behorende percelen landbouwgrond een nitraatresidu is gemeten dat hoger is dan de nitraatresidudrempelwaarde, voor het opleggen van de maatregelen, vermeld in § 3, eerste lid, § 4, eerste lid, 2°, § 5, eerste lid, 2°, 4° en 5°, § 6, eerste lid, 2°, en § 7, eerste lid, 1°, enkel rekening gehouden met het perceel met de grootste overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde.In afwijking hiervan wordt, als op het perceel met de grootste overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, een nitraatresidu is gemeten dat meer dan Y kg nitraatstikstof per hectare hoger is dan de nitraatresidudrempelwaarde en op een ander perceel een nitraatresidu is gemeten dat meer dan Z kg nitraatstikstof per hectare hoger is dan de nitraatresidudrempelwaarde rekening gehouden met het perceel waarop een nitraatresidu is gemeten dat meer dan Z kg nitraatstikstof per hectare hoger is dan de nitraatresidudrempelwaarde.

Een landbouwer bij wie in een bepaald kalenderjaar op verschillende tot zijn bedrijf behorende percelen landbouwgrond een nitraatresidu is gemeten dat meer dan Y kg nitraatresidu per hectare hoger is dan de nitraatresidudrempelwaarde, moet, in afwijking van § 5, eerste lid, 2°, en van het eerste lid van deze paragraaf, in het volgend kalenderjaar, een nateelt inzaaien op elk perceel landbouwgrond dat tot zijn bedrijf behoort en waarvan de teelt en de bodem in kwestie het toelaten.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder Y verstaan, Y, als vermeld in paragraaf 5, vierde lid, en onder Z, Z als vermeld in paragraaf 6, vierde lid. »; 4° in paragraaf 5, eerste lid, 2°, wordt de zinsnede « in kwestie het toelaat en uiterlijk op 15 oktober » vervangen door de zinsnede « en de bodem in kwestie het toelaten ».

Art. 42.In artikel 22, § 2, van hetzelfde decreet, wordt het eerste lid vervangen door : « Effluenten afkomstig van de bewerking of verwerking van dierlijke mest of andere meststoffen die volgens een analyse, uitgevoerd door een krachtens artikel 62, § 6, erkend laboratorium, een lager gehalte hebben aan ammoniakale stikstof dan 1 kg NH4-N per 1000 L of 1 kg NH4-N per 1000 kg, moeten niet worden ingewerkt. ».

Art. 43.Aan artikel 34, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035086 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt aan punt 2° een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt : « f) ofwel indien de nutriëntenemissierechten worden overgedragen van een landbouwer bestaande uit een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid aan een landbouwer waarvan elke persoon die deel uitmaakt van de overnemende landbouwer een persoon is die voldoet aan een van de voorwaarden beschreven in 1° tot en met 6° en die tegelijk eveneens voldoet aan een van de voorwaarden beschreven in 7° tot en met 12° : 1° het betreft een natuurlijke persoon die op 1 januari 2007 of sedert minstens de drie laatste jaren voorafgaand aan de overdrachtsdatum, ononderbroken zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder was van de overlatende vennootschap;2° het betreft een bloed- of aanverwant in de nederdalende lijn van de persoon vermeld in 1° ;3° het betreft een bloed- of aanverwant in de tweede graad in de zijlijn van de persoon vermeld in 1° ;4° het betreft de echtgenoot of echtgenote van de persoon vermeld in 1° ;5° het betreft een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid waarvan elke zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder een persoon is als vermeld in 1° tot en met 4° of 6°.Als na de overdracht in de overnemende personenvennootschap een functie van zaakvoerder, beherend vennoot of bestuurder wordt toegewezen aan een persoon die niet vermeld is in 1° tot en met 4° of 6°, wordt dit gelijkgesteld met een overdracht met annulering van de 25 % nutriëntenemissierechten die toebehoren aan de personenvennootschap; 6° het betreft een bloed- of aanverwant in opgaande lijn van de persoon vermeld in 1°, als de persoon, vermeld in 1°, wegens geattesteerde ziekte van lange duur of overlijden niet meer in staat is een exploitatie uit te baten;7° het betreft een natuurlijk persoon die aandeelhouder is in de overlatende vennootschap en die sedert 1 januari 2007, of sedert minstens de drie laatste jaren voorafgaand aan de overdrachtsdatum, ononderbroken, zelf of samen met zijn bloed- of aanverwanten in de nederdalende lijn, zijn bloed- of aanverwanten in de tweede graad in de zijlijn, zijn echtgenoot of echtgenote, en zijn bloed- of aanverwanten in opgaande lijn, alle aandelen van de overlatende vennootschap bezit;8° het betreft een bloed- of aanverwant in de nederdalende lijn van een aandeelhouder als vermeld in 7° ;9° het betreft een bloed- of aanverwant in de tweede graad in de zijlijn van een aandeelhouder als vermeld in 7° ;10° het betreft de echtgenoot of de echtgenote van een aandeelhouder als vermeld in 7° ;11° het betreft een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij alle aandelen van de overnemende personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid eigendom zijn van één of meerdere personen vermeld in 7° tot en met 10° of 12°.Als na de overdracht de aandelen van de overnemende personenvennootschap geheel of gedeeltelijk of de personenvennootschap die beschikt over de nutriëntenemissierechten worden overgedragen aan een derde die niet vermeld is in 7° tot en met 10° of 12°, wordt deze overdracht beschouwd als een overdracht met annulering van de 25 % nutriëntenemissierechten die toebehoren aan de personenvennootschap;12° het betreft een bloed- of aanverwant in opgaande lijn van een aandeelhouder vermeld in 7° als deze aandeelhouder wegens geattesteerde ziekte van lange duur of overlijden niet meer in staat is een exploitatie uit te baten;»; 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Voor de toepassing van dit artikel wordt een kapitaalsvennootschap waarvan alle aandelen op naam zijn, gelijkgesteld met een personenvennootschap.».

Art. 44.In artikel 49, § 1, tweede lid, 6°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 6 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten2, worden tussen de woorden « elk vervoer » en de woorden « dat uitgevoerd wordt » de woorden « als vermeld in het eerste lid, f) en g), » ingevoegd.

Art. 45.In artikel 50, paragraaf 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt tussen de woorden « gft-compost » en « of bewerkte dierlijke producten » de woorden « , gedroogde andere meststof afkomstig van een vergistingsinstallatie » ingevoegd. HOOFDSTUK 1 6. - Decreet houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen

Art. 46.Artikel 9, § 2, vijfde lid, van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten0 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen, wordt vervangen door wat volgt : « De Vlaamse Regering benoemt de effectieve en de plaatsvervangende leden van de commissie. De duur van het mandaat bedraagt vijf jaar.

Het mandaat is hernieuwbaar.

Onverminderd de rol als plaatsvervanger bij afwezigheid van een effectief lid, kan een plaatsvervangend lid de vergaderingen van de commissie bijwonen als het effectieve lid voor wie hij als plaatsvervanger is aangeduid, aanwezig is, zonder evenwel in dat geval stemgerechtigd te zijn. ».

Art. 47.In artikel 10, § 2, van hetzelfde decreet, wordt aan het eerste lid de zin « De commissie kan voor die beoordeling toezichthoudende ambtenaren als vermeld in artikel 16, § 1, van dit decreet, gelasten om een controle uit te voeren bij de aanvrager van de schadevergoeding en bij de landbouwers die percelen bewerken waarvan de randen zich geheel of gedeeltelijk binnen de meldingsafstand bevinden van het getroffen perceel van de aanvrager, en om hiervan verslag uit te brengen aan de commissie. » toegevoegd.

Art. 48.In artikel 19 van hetzelfde decreet wordt de eerste zin vervangen door wat volgt : « De minister, bevoegd voor landbouw, legt aan het Vlaams Parlement een rapport voor met betrekking tot de evaluatie van de werking van dit decreet één jaar na de eerste aanmelding van de teelt van een genetisch gemodificeerd gewas bij de hiervoor aangeduide bevoegde instantie. ». HOOFDSTUK 1 7. - Energiedecreet

Art. 49.In artikel 1.1.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 15° wordt vervangen door wat volgt : « 15° bevoegde autoriteit : de instantie aangeduid overeenkomstig artikel 18 van richtlijn 2003/87/EG, zijnde de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;»; 2° punt 19° wordt vervangen door wat volgt : « 19° BKG-installatie : een vaste technische eenheid waarin één of meer van de activiteiten en processen, zoals omschreven in de indelingslijst in bijlage 1 van titel I van het VLAREM en aangeduid met de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst in bijlage 1 van titel I van het VLAREM, alsmede andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met voormelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging; »; 3° in punt 34° wordt het woord « BKG-inrichting » vervangen door het woord « BKG-installatie »;4° punt 51° wordt vervangen door wat volgt : « 51° exploitant van een BKG-installatie : de houder(s) van de milieuvergunning(en) van de BKG-installatie;».

Art. 50.In artikel 9.1.1 van hetzelfde decreet wordt het woord « BKG-inrichtingen » vervangen door het woord « BKG-installaties ».

Art. 51.In artikel 13.5.1 van hetzelfde decreet wordt het woord « exploitant » vervangen door het woord « exploitant van een BKG-installatie ».

Art. 52.In artikel 13.5.4 van hetzelfde decreet wordt een nieuwe paragraaf 3bis ingevoegd : « § 3bis. Indien de betrokkene in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd.

Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar die daartoe door de Vlaamse Regering wordt aangewezen.

Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of per aangetekende brief. Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging. ». HOOFDSTUK 1 8. - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 53.Aan de artikelen 4.7.14, § 2, en 4.7.26, § 3, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten4, worden telkens de volgende zinnen toegevoegd : « Bij gebreke hieraan wordt de procedure voortgezet. In dat geval doet de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een milieueffectrapport over het project moet worden opgesteld. Zo ja, dan weigert ze de aangevraagde vergunning toe te kennen. ».

Art. 54.In de artikelen 4.7.14/1, § 2, en 4.7.26/1, § 2, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten4, worden telkens de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 1) wordt de zinsnede « en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten » toegevoegd;2° in punt 2) wordt tussen de woorden « vroeger al » en de woorden « een project-MER werd goedgekeurd » de zinsnede « een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een plan of programma waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of » ingevoegd, en wordt het woord « aanvullende » vervangen door het woord « bijkomende ».

Art. 55.Aan de artikelen 4.7.14/1, § 3, tweede lid, en 4.7.26/1, § 3, tweede lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten4, wordt telkens de volgende zin toegevoegd : « De beslissing van de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in artikel 4.3.3, § 6, van hetzelfde decreet, betreft een bindende beslissing voor de overheid, vermeld in paragraaf 1. ». HOOFDSTUK 1 9. - Materialendecreet

Art. 56.In artikel 6 van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten3 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd : « Met behoud van de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, kan de Vlaamse Regering toestaan dat bij de individuele beoordeling van vergunningsplichtige of meldingsplichtige activiteiten, vermeld in artikel 11, wordt afgeweken van de inhoud en de voorwaarden van het afvalstoffenregister.»; 2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt tussen de eerste en de tweede zin, de zin « De Vlaamse Regering kan vaststellen dat de OVAM natuurlijke personen en rechtspersonen selecteert om gegevens te melden.» ingevoegd; 3° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De Vlaamse Regering kan vaststellen dat de OVAM natuurlijke personen en rechtspersonen selecteert om gegevens uit het materialenregister te melden.De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens worden gemeld en op welke wijze dat gebeurt. ». HOOFDSTUK 2 0. - Decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht

Art. 57.In artikel 19, § 3, van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, gewijzigd bij decreet van 2 april 2004, wordt het woord « vervreemden » vervangen door het woord « verkopen ».

Art. 58.In artikel 22, § 1, van hetzelfde decreet, worden achter het woord « huurrechten » de woorden « of andere zakelijke rechten » ingevoegd. HOOFDSTUK 2 1. - Wijzigingen van het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten4 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 59.Aan het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage sluiten4 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een hoofdstuk 5, dat bestaat uit artikelen 13 en 14, toegevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 13.§ 1. Milieuvergunningsaanvragen waarvoor een vergunningsaanvraag werd verzonden aan de bevoegde overheid voor de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 2, 2°, 3, 5 tot 8, 10 en 12 van dit decreet, worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure die van toepassing was op dat ogenblik. § 2. Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarvoor een vergunningsaanvraag werd verzonden aan de bevoegde overheid voor de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2, 2°, 3, 5 tot 8, 10 en 12 van dit decreet, worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure die van toepassing was op dat ogenblik.

Art. 14.De artikelen 2, 2°, 3, 5 tot 8, 10 en 12, van dit decreet treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum. ». HOOFDSTUK 2 2. - Slotbepalingen

Art. 60.Artikel 17, 29 en 54 treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Art. 61.Artikel 13 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 62.Artikel 41 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2012.

Art. 63.Artikel 44 treedt in werking op 1 januari 2013.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1863 - Nr. 1. - Amendementen, 1863 - Nr. 2 t.e.m. 4. - Verslagen, 1863 - Nr. 5 en 6. - Tekst aangenomen door de commissie, 1863 - Nr. 7. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1863 - Nr. 8.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 27 februari 2013.

^