Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 juli 2015
gepubliceerd op 07 augustus 2015

Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027120
pub.
07/08/2015
prom.
16/07/2015
ELI
eli/decreet/2015/07/16/2015027120/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JULI 2015. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2015, worden de lopende ontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 10.911.032 duizend euro, overeenkomstig Titel I van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2015, worden de kapitaalontvangsten van het Waalse Gewest geraamd op 831.063 duizend euro, overeenkomstig Titel II van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 3.Artikel 8 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt: "De thesauriesaldi van de vorige "OWDR" kunnen bestemd worden voor artikel 76.01 van afdeling 15 (Fonds inzake grondbeleid).".

Art. 4.In artikel D.361, § 1, van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt: " 6° de ontvangsten uit de toewijzing, in het kader van een landinrichting, van landbouwkundige onroerende goederen verworven door het Waalse Gewest, overeenkomstig artikel D.288, § 2, zesde lid, mits toewijzing van de opleg bedoeld in artikel D.288, § 3.".

Art. 5.Overeenkomstig artikel 6, 3°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, zal geen enkele heffing worden geïnd in 2015 voor waterinningen uitgevoerd in 2014 naar aanleiding van eigendomsmachtigingen toegekend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, met uitzondering van de droogdokken. HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken van het Waals Parlement, 214 (2014-2015) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 16 juli 2015.

Bespreking. Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^