Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S."

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204415
pub.
05/10/2015
prom.
24/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/24/2015204415/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." sluiten tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204246 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." (1) sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S."


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204246 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." (1) sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S.";

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." sluiten tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204246 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." (1) sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S.", gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S." type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de structuren, vallend onder dit besluit, onder een mandaat van dienst van algemeen economisch belang vallen;

Overwegende dat maatregelen getroffen dienen te worden om de instandhouding van de werkgelegenheid en de betrokken structuren te garanderen;

Overwegende dat het voor talrijke in Wallonië verblijvende personen die in een bestaansonzekere situatie verkeren of bejaard zijn, essentieel is dat ze verder toegang kunnen behouden tot de aangeboden diensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 september 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 24 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." sluiten tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204246 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." (1) sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S.", gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, afgekort : "I.D.E.S.S." type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 9° worden de woorden "betreffende de onroerende en roerende goederen van de begunstigde" ingevoegd tussen de woorden "herstel-, vervangings- en inrichtingswerken" en de woorden "waarvoor geen kwalificatie nodig is";2° het nummer 10° wordt aangevuld met de volgende bepaling : « 7° het schoonmaken van de grafzerken;8° het sneeuwruimen en het wieden van onkruid op de voetpaden;»; 3° nummer 13° wordt aangevuld met volgende bepaling : "Wanneer het geen voedingswaren of wanneer het tweedehandsgoederen betreft, komen de herstel-, recyclage- of hergebruikactiviteiten eveneens in aanmerking."; 4° er wordt een lid 2 toegevoegd, luidend als volgt : « De Minister is gemachtigd om een indicatieve lijst van werken bedoeld in punt 9° en de taken die in dat verband verboden worden, vast te leggen.»

Art. 2.Artikel 2 van voornoemd besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in lid 2 worden de woorden "als ze zich richt tot de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1, 3° en 4°" vervangen door de woorden "als ze zich richt tot de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1, 2° tot 7° ";2° in lid 3 worden de woorden "als ze zich richt tot de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1, 3° en 4°" vervangen door de woorden "als ze zich richt tot de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1, 2° tot 7°".

Art. 3.Artikel 3 van voornoemd besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 2 wordt de zin "Het tarief van de prestaties wordt vastgelegd op 12,10 euro per uur." vervangen door de zin "Het tarief van de prestaties per uur wordt vastgelegd tussen minimum 12,10 en maximum 18,15 euro."; 2° in § 3 worden de woorden "10,89 euro" vervangen door de woorden "12,10 euro"; 3° in paragraaf 4 wordt de zin "Het tarief van de prestaties wordt vastgelegd op 12,10 euro per uur." vervangen door de zin "Het tarief van de prestaties per uur wordt vastgelegd tussen minimum 12,10 en maximum 18,15 euro."; 4° paragraaf 9 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 9.De begunstigden bedoeld in § 1, 2°, kunnen slechts voor hun eigen lokalen een beroep doen op de buurtdiensten met een maatschappelijk doel i.v.m. het domein bedoeld in artikel 1, 14°. Deze prestaties worden beperkt tot 250 uren per jaar en per rechtspersoon.

Het tarief van de prestaties per uur wordt vastgelegd tussen minimum 8,47 euro en maximum 18,15 euro »; 5° een § 9bis wordt toegevoegd, luidend als volgt : « § 9bis.De begunstigden bedoeld in 1, 2°, kunnen een beroep doen op de buurtdiensten met een maatschappelijk doel i.v.m. het domein bedoeld in artikel 1, 9° en 10°, binnen de perken en de tarieven vastgesteld bij de paragrafen 3 en 5 voor hun eigen lokalen en voor de onroerende goederen die ze in beheer hebben als sociaal vastgoedagentschap of vereniging ter bevordering van de huisvesting wegens hun erkenning verkregen overeenkomstig de artikelen 191 en volgende van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Wonen. » wordt ingevoegd tussen paragraaf 9 en paragraaf 10; 6° paragraaf 11 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 11.De tarieven van de prestaties bedoeld in de §§ 2 tot 5 en 7 tot 9 worden jaarlijks in januari geïndexeerd door de waarde ervan het vorige jaar te vermenigvuldigen met het gemiddelde van het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) van de vijfde en de zesde maand van het vorige jaar, verdeeld door het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) van de vijfde en zesde maand van het vorige jaar. Deze indexering mag evenwel niet hoger zijn dan het groeicijfer van de begrotingskredieten van het lopende jaar met betrekking tot de I.D.E.S.S.-regeling. »

Art. 4.In artikel 4, § 2, wordt het eerste lid van voornoemd besluit aangevuld als volgt : « 11° in voorkomend geval, de verbintenis van de instelling die vragende partij is om in het kader van de activiteiten bedoeld bij artikel 2, 1°, van het decreet samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met de zelfstandigen die actief zijn in gelijkaardige activiteiten met het oog op de overdracht naar hen van de werken die het kader van dit besluit overschrijden. »

Art. 5.Artikel 11 van voornoemd besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° paragraaf 1, lid 1, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Voor zover ze minstens twee voltijds equivalente werknemers in dienst neemt, kan de Minister of de afgevaardigde ambtenaar I.D.E.S.S. een jaarlijkse subsidie van 1.000 euro per werknemer toekennen, berekend in voltijds equivalenten, die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 1, 3°, a, b, c van het decreet om gedeeltelijk de werkingskosten ervan te dekken. »; 2° in paragraaf 1, lid 2, worden de woorden "De toelage wordt op 12.500 euro verhoogd op voorwaarde dat :" vervangen door de woorden "Een subsidie van 11.000 euro kan worden toegekend op voorwaarde dat :"; 1° in § 1, lid 3, worden de woorden "8.000 euro" vervangen door de woorden "13.000 euro".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Artikel 5 van dit besluit heeft evenwel uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 september 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT

^