Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 02 februari 2016

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200279
pub.
02/02/2016
prom.
09/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.04 en 74.03, programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om informaticabeleid te financieren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 170 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 86 duizend EUR overgedragen van de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en herverdelings- of overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 15 39.09.06

7.339

7.299

+ 150

+ 66

7.489

7.365

OA 15 39.09.06

30

28

+ 20

+ 20

50

48

OA 15 39.09.06

2.020

344

-

- 40

2.020

304

OA 15 39.09.06

77

81

-

- 26

77

55

OA 15 39.09.06

459

459

- 20

- 20

439

439

OA 15 39.09.06

2.000

3.500

- 150

-

1.850

3.500


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 oktober 2015.

C. LACROIX R. COLLIN

^