Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200279 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200280 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200302 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200355 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015036298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal subsidiebepalingen in de sectorale regelgeving van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015036324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Procedurebesluit van 9 mei 2014
^