Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2015
gepubliceerd op 01 februari 2016

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200257
pub.
01/02/2016
prom.
07/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.35 en 41.35, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 28 juni 2012, 17 oktober 2013 en 6 februari 2014 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV B - Noord-West Europa;

Titel : ENEVATE;

Operator : "Campus automobile de Francorchamps" VZW;

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 60.500 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 100000 106D D;

Titel : EcoLogistics;

Operator : Eurometropolitan e-campus;

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 68.677 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 300000 269I D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : Hergebruik;

Operator : "Espace Environnement" VZW Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 14.053 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 D;

Interreg IV B - Noord-West Europa;

Titel : EcoLogistics;

Operator : FOREm;

Basisallocatie : 41.35.21;

Vastleggingskredieten : 140.970 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 300000 269I D, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 285 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 21 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 33.35.21

0

288

+ 144

-

144

288

OA 18 39.09.06.

0

314

+ 141

-

141

314

OA 34 39.09.06.

655.531

56.000

- 285

-

655.246

56.000


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 7 september 2015.

P. MAGNETTE Mevr. E. TILLIEUX

^