Etaamb.openjustice.be
Decreet van 11 december 2014
gepubliceerd op 26 januari 2015

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027280
pub.
26/01/2015
prom.
11/12/2014
ELI
eli/decreet/2014/12/11/2014027280/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2014. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2014 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2014 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(In euro)

Vastleggingskredieten

Limitatieve vereffenings- kredieten

Niet-limitatieve vereffeningskredieten

Uitgavenkredieten

7.813.276

7.996.442


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

159.863

159.863


Art. 2.Artikel 3 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : « § 1er. De aanwijzingen van de buitengewone rekenplichtigen die van kracht zijn op 31 december 2012, worden ambtshalve hernieuwd voor 2014, overwegende dat ze nu "gedecentraliseerde penningmeesters" worden genoemd, overeenkomstig artikel 38, § 2, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering.

Geldvoorschotten kunnen worden toegekend aan deze gedecentraliseerde penningmeesters voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro, btw niet meegerekend. Van hun gebruik moet binnen vier maanden verantwoording worden gedaan. Geen nieuw voorschot mag verleend worden bij gebrek aan of bij laattijdige overlegging van een bewijs.

De jaarrekening van de gedecentraliseerde penningmeesters bedoeld in artikel 39 van het voornoemde decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten wordt vastgesteld op grond van de bankverrichtingen uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december van het jaar.

Deze geldvoorschottent tot een maximumbedrag van 2.500.000 euro mogen worden verleend aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst alsook aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de wetenschappelijke instellingen van Wallonië en van het "Centre de Recherche agronomique de Gembloux".

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 3.500.000 euro voor de gedecentraliseerde penningmeesters van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst. Voor de gedecentraliseerde penningmeesters van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen, wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de gedecentraliseerde penningmeester(s) van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de houtvestingen van de Afdeling Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; - 3.500.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst, voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 20.000 euro, btw niet meegerekend, en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer;

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 8.500 euro, btw niet meegerekend, verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Waalse Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatieafdeling 09, programma's 09 en 10, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, btw niet meegerekend, bedragen.

De gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van opdrachten, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst ertoe gemachtigd om de door het Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen. § 2. Krachtens artikel 2, 8°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering wordt het woord "rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vanaf 1 januari 2013 vervangen door het woord "penningmeester".

Onverminderd de bepalingen bedoeld in lid 1 krachtens artikel 2, 7° en 20 van hetzelfde decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten wordt het woord "gewoon rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 2013, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vervangen vanaf 1 januari door het woord "ontvanger-penningmeester".".

Art. 3.Artikel 7 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aangepaste begroting 2014 vastgesteld op 60.416 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van 12 februari 2014 van het Federale Planbureau voor de inflatie 2013 en 2014 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2014 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2013. ».

Art. 4.Artikel 8 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aangepaste begroting 2014 vastgesteld op 32.364 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van 12 februari 2014 van het Federale Planbureau voor de inflatie 2013 en 2014.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe toegekend aan het "CRAC" zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2014 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2013.".

Art. 5.Artikel 9 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe toegekend aan het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2014 vastgesteld op 1.105.117 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van 12 februari 2014 van het Federale Planbureau voor de inflatie 2013 en 2014 en van de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijk begroting 2009 is opgenomen, alsook vanaf 2014, met de gemeentelijke bijdrage van 12.271 duizend euro van de opbrengst met betrekking tot de jaarlijkse belasting die het Waalse Gewest op windmolens, masten, pylonen of antennes heeft bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe van het fonds zal worden gewaarborgd rekening houdend met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2013 en met de definitieve vastlegging van de opbrengst met betrekking tot de jaarlijkse belasting die het Waalse Gewest op windmolens, masten, pylonen of antennes heeft bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet.".

Art. 6.Artikel 23 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister van Openbare Werken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02 en 03 van de organisatieafdeling 13 en programma 04 van organisatieafdeling 18.".

Art. 7.Artikel 32 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2014 : 65.524.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2014 : 32.401.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds.".

Art. 8.In artikel 44 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, worden de vermeldingen van de toelagen opgenomen in programma 12 van organisatieafdeling 13, programma 31 van organisatieafdeling 16, en in de programma's 11, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 17 gewijzigd als volgt : "Programme 13.12 : Gesubsidieerde werken : Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen.

Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegwerken.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Subsidies in het kader van het Mercureplan, de "PICverts" alsook de "Espaces Multi Services (EMS)".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Subsidies voor bovengemeentelijke investeringen.". "Programme 16.31 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Subsidies toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Subsidies toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.". "Programme 17.11 : Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid : Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privé-sectoren.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid". « Programma 17.12 : Gezondheid : Subsidies aan het "Onderzoekscentrum voor Bescherming van de Maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringsteringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies inzake sociale ziekten.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake Gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé-sector en van de openbare sector.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.". "Programme 17.13 : sociale actie : Ondersteuning van initiatieven gevoerd op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten.

Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Toelagen voor onderzoeks-, informatie-, reflectie- en actie-instellingen met gewestelijk, transregional en transnationaal karakter inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Toelagen aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst.

Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen.

Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers.

Subsidies aan openbare instellingen in het kader van de acties "Eté solidaire, je suis partenaire".

Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Toelagen voor voorzieningen inzake Sociale Actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofstukken XII. Toelagen voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor rondtrekkende bevolkingsgroepen.

Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de VZW's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Toelagen aan de VZW "l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".

Subsidies aan de VZW « Osiris-Crédal-Plus ».

Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Ondersteuning van sportinitiatieven inzake Sociale Actie.". "Programme 17.14 : Gezin en derde leeftijd : Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende subsidie aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Infrastructuursubsidies inzake huivesting voor de 3de leeftijd.

Subsidies aan de "Espaces-Rencontres".

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd.

Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Subsidies toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Gewestelijke bijdrage ten gunste van het "CRAC" in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwoning.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door VZW's of openbare besturen.

Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.". "Programme 17.15 : Gehandicapten : Subsidies voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Subsidies voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten.

Subsidies voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Subsidies voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringssubsidies inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van het gehandicaptenbeleid.".

Art. 9.Artikel 45 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 51.06, 51.07, 51.08 van programma 12, basisallocatie 63.02 van programma 13, de basisallocaties 51.07, 63.02, 63.03 en 63.04 van programma 14 en basisallocatie 51.02 van programma 15 van organisatieafdeling 17.".

Art. 10.Artikel 46 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 41.01 van programma 13 en 41.04 van programma 12 van organisatieafdeling 17.".

Art. 11.Artikel 47 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 33.02, 33.05, 33.06 van programma 12, basisallocatie 33.01 van programma 11, basisallocaties 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 en 52.82 van programma 13, basisallocaties 33.01, 33.02, 33.66 en 52.02 van programma 14, en 41.03 van programma 15 van organisatieafdeling 17.".

Art. 12.Artikel 48 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale Actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocaties die bezoldigingen binnen dezelfde organisatieafdeling impliceren, programma's 11 tot 15.".

Art. 13.Artikel 50 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "Artikel 2 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken wordt gewijzigd als volgt : "

Art. 2.Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Wegen en Autosnelwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende gebouwen van het domein van het Waalse Gewest die beheerd worden door het Directoraat-generaal Snelwegen en Wegen en door het Directoraat-generaal Technische Diensten, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk, met inbegrip van het Eurovignet en de wegenisbijdrage Gas;c) administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;c) uit de stortingen van de Europese tegemoetkomingen verkregen in het kader van het CENTRICO-programma;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk op het vlak van gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer;f) administratieve boetes geïnd inzake gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer;g) administratieve boetes geïnd inzake veiligheid, afmetingen en signalisatie van de lading;h) administratieve boetes geïnd inzake de plaatsing van de verkeerstekens;i) administratieve boetes geïnd inzake autokeuring en homologatie van voertuigen. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het wegen- en autowegennetwerk;b) de bouw en het onderhoud van voornoemd netwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) (SOFICO);c) de invoering van het verkeersvignet;d) de betaling van de in het kader van het Europees CENTRICO-programma uitgevoerde werken en studies;e) de financiering van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid);f) de financiering van programma's voor de behandeling van zijdelingse obstakels;g) de financiering van de controleactiviteiten en -middelen van de domaniale Politie;h) de financiering van databanken en beheersinstrumenten voor gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer;i) de financiering van databanken inzake verkeerstekens en van het contactpunt met de GPS-kaartbeheerders;j) de financiering van activiteiten in verband met de goedkeuring van de meetinstrumenten in het kader van de gewestelijke bevoegdheden inzake controle van verkeersveiligheid. Bovendien kan dit fonds de stortingen die de "SOFICO" heeft verricht om de onteigeningen die het Gewest zal uitvoeren met het oog op de verwezenlijking van zijn projecten, registreren en deze bedragen storten aan de onteigende eigenaars.".

Artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : "

Art. 3.Opgericht wordt een Verkeers- en Averijfonds - Sector Waterwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen, namelijk in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het waterwegennetwerk en de aanhorigheden ervan;c) uit terugbetalingen uitgevoerd in het kader van projecten die het voorwerp uitmaken van een Europese medefinanciering (zoals Interreg -RET-T);d) administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;e) uit het verkoop van vervaardigde producten uit de "Carrière de Gore", met inbegrip van de bezoldiging van de personeelsleden voor hun desbetreffende dienstverleningen;f) uit terugbetalingen uitgevoerd door de binnenlandse instelling bedoeld bij artikel 9 van de overeenkomst betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996, overeenkomstig artikel 5, § 2, 5, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten ondertekend op 3 december 2009, betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het waterwegennetwerk;b) het onderhoud van voornoemd netwerk;c) projecten medegefinancierd met Europese fondsen waarvan de voorfinanciering ten laste is van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;d) de verzameling, afgifte en inname van afval op het waterwegennetwerk beheerd door het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, overeenkomstig het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996. Dit fonds wordt ertoe gemachtigd om de stortingen te registreren, die verricht zijn door de "SOFICO" in ruil voor de diensten verleend door de Waalse Overheidsdienst in het kader van het dienstencontract betreffende het beheer van het "Canal du Centre.".".

Art. 14.Artikel 51 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke steun voorzien in basisallocaties 41.01 en 41.02 van programma 12, 41.01, 41.02, 41.03, 41.04 en 41.06 van programma 14 en 41.01 en 41.02 van programma 15 van organisatieafdeling 17 toe te kennen aan het "CRAC" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten).".

Art. 15.Artikel 52 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om de dotatie aan het Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen, bedoeld in basisallocatie 41.03 van programma 15 van organisatieafdeling 17, in twee schijven uit te betalen.".

Art. 16.Artikel 58 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In artikel 4 van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, worden de volgende paragrafen 3 en 4 toegevoegd : " § 3. In afwijking van artikel 4 wordt het percentage van de subsidie op 85 % gebracht voor de investeringen voorgesteld gezamenlijk door de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1,1°. § 4. In afwijking van artikel 8 wordt het percentage van de subsidie op 75 % gebracht voor de investeringen voorgesteld gezamenlijk door de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 2°. "".

Art. 17.Artikel 65 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd het bedrag bedoeld in basisallocatie 41.07 van programma 21 van organisatieafdeling 16 te vereffenen, als dotatie aan de C.E.S.R.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F.".

Art. 18.Artikel 87 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "Artikel 52 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen wordt vervangen door de volgende bepaling : "Dit decreet treedt in werking uiterlijk op 31 december 2014 behalve voor de bepalingen van artikel 49, 3° en 4°, die uiterlijk op 31 december 2011 in werking treden.

De Regering kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid voor elke bepaling.".".

Art. 19.Artikel 92 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "Desgevallend, in afwijking van artikel L2233-10 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt het saldo van twintig procent van het Provinciefonds 2013 uiterlijk op 31 december 2014 uitbetaald, zelfs als er geen partnerschapsovereenkomst tussen de Provincies en het Waalse Gewest is gesloten.".

Art. 20.De kosten verbonden aan het personeel en aan de middelen die toegekend zijn aan de personeelsleden van de administraties en instellingen van openbaar nut die hun medewerking verlenen voor de opleiding van het personeel zullen worden overgedragen naar de School voor Overheidsbestuur vanuit de begrotingen voor de bezoldiging van de personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst en van de instellingen van openbaar nut. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 21.Artikel 101 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 22.Artikel 107 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures" (SOFICO) (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) voor de financiering van studies en werken nodig voor de restauratie, de uitbating en andere investeringen voor het structurerend netwerk waarmee ze belast is, voor een bedrag van hoogstens 150 miljoen euro boven de reeds toegekende waarborg van 150 miljoen euro en aangewend voor de aangegane leningen bij de Europese Investeringsbank.".

Art. 23.Artikel 112 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door het Psychiatrisch ziekenhuis (CHP) "des marronniers" aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.".

Art. 24.Artikel 113 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, en in het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 125.000.000 euro.".

Art. 25.Artikel 116 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "In het kader van het project dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijke Kansen ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 800.000 euro.". HOOFDSTUK IV. - Gewestelijke bedrijven

Art. 26.Artikel 131 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 48.172.000 euro voor de ontvangsten en 48.172.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK V. - Instellingen van openbaar nut

Art. 27.Artikel 135 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 8.897.000 euro voor de ontvangsten en 9.297.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 28.Artikel 138 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 30.982.000 euro voor de ontvangsten en 30.982.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 29.Artikel 140 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor Begrotingen van het Waalse Gewest) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 0 euro voor de ontvangsten en 0 euro voor de uitgaven.".

Art. 30.Artikel 141 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals visserijfonds) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.128.000 euro voor de ontvangsten en 1.200.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 31.Artikel 143 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut du Patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 15.799.000 euro voor de ontvangsten en 20.441.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 32.Artikel 145 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 36.933.863 euro voor de ontvangsten en 36.933.863 euro voor de uitgaven.".

Art. 33.Artikel 149 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) voor 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 66.586.000 euro voor de ontvangsten en 66.586.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK VI. - Diverse bepalingen

Art. 34.Voor elke aanvraag tot goedkeuring van een activiteit, ingediend vanaf 1 september 2014 en voorziet in het jaarlijks programma van de vooruitzichten van de activiteiten van het erkende centrum voor beroepsopleiding krachtens het decreet van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001027418 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, zal de toelage enkel kunnen worden toegekend in het geval van een formele goedkeuring door het bestuur.

Art. 35.Artikel 167 van het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1) sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : "Terugbetalingsfondsen worden uitgetrokken op de begroting voor de ten onrechte geïnde sommen inzake : - belastingen op automaten; - kijk- en luistergeld; - afvalbelastingen; - belastingen op water; - belastingen op afgedankte bedrijfsruimten; - belastingen op spelen en weddenschappen; - belastingen op automatische ontspanningstoestellen; - verkeersbelasting, inverkeersstellingsbelasting en Eurovignet.

De ontvangers die de ontvangsten hebben uitgevoerd, zorgen voor de terugbetaling van de ten onrechte geïnde bedragen, nalatigheidsinterest en bijkomende kosten inbegrepen.". HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 36.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 december 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Vice-President en Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Vice-President en Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken van het Waals Parlement, 57 (2014-2015) Nrs. 1 t.e.m. 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 10 december 2014.

Bespreking.

Stemming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^