Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2015
gepubliceerd op 09 juli 2015

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 31 en 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203152
pub.
09/07/2015
prom.
20/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 MEI 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 31 en 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2015;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.02 en 12.04, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om over te gaan tot het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.998 duizend EUR overgedragen van programma's 02 en 31 van organisatieafdeling 18 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 18 12.02.01

0

0

+ 1.820

-

1.820

0

OA 18 12.04.01

300

300

+ 178

-

478

300

OA 18 51.03.02

24.500

16.000

- 178

-

24.322

16.000

OA 18 45.07.31

31.400

28.500

- 1.820

-

29.580

28.500


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 mei 2015.

J.-C. MARCOURT C. LACROIX

^