Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2015
gepubliceerd op 29 januari 2016

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200258
pub.
29/01/2016
prom.
07/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 augustus 2015;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.03, programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om informaticabeleid te financieren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 79 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 79 duizend EUR overgedragen van programma 13 van organisatieafdeling 15 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 15 39.09.06.

788

788

+ 79

+ 79

867

867

OA 15 39.09.06.

79

79

- 79

- 79

0

0


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 september 2015.

C. DI ANTONIO C. LACROIX

^