Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in uitvoering van artikel 53, § 1/2 van dezelfde wet type overeenkomst prom. 07/09/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^